Саньков Сергій Михайлович

Посада: Доцент кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив факультет механізації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства в 1978 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
В 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри «Сільськогосподарські машини»
№ диплома 02 ДЦ № 014140

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1996 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.20.01- механізація сільськогосподарського виробництва
№ диплома КН № 009968

Email: sergii.sankov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин
  • тенденції розвитку технологій виробництва сільськогосподарської продукції

Досвід наукової та викладацької діяльності: С 1980 року по 2000 рік працював в Українському науково-дослідному інституті зрошуваного садівництва в лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві науковим співробітником. В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Санькова С.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Саньков С.М. Дослідження технологічного процесу краплинного зрошення багаторічних культур/ С.М. Саньков, В.А. Тимошов// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 74.

Саньков С.М. Розробка системи зрошування плодових насаджень середньо струминними дощувальними апаратами/ С.М. Саньков, О.О. Анастюк// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 73.

Саньков С.М. Обґрунтування глибокого розпушення ґрунту/ С.М. Саньков, К.А. Нагорнович// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 72.

Саньков С.М. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський, С.М. Саньков, М.П. Кольцов, В.М. Дядя // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL

Саньков С.М. Механізація весняного збору листя суниці / О.І. Матковський, С.М. Саньков, В.М. Дядя // Тези доповіді на VI міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА» Секція 1. Технології та технічні засоби сучасного агровиробництва. 28-29 травня 2020 року Умань, Україна

Саньков С.М. Роль електронного журналу в підвищенні якості навчального процесу та мотивації студентів / Саньков С.М., Дядя В.М. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 341–347.

Sergii Sankov. The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / Oleksandr Matkovskyi, Aleksander Karaiev, Sergii Sankov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.121-133.

Саньков С.М. Основний обробіток грунту в плодовому розсаднику. / С.М. Саньков, Б.С. Крамарчук. // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет.: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. T. II. – С.32.

Саньков С.М. Механізація контурного обрізування плодових дерев. / С.М. Саньков, М.П. Попович. // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет.: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. T. II. – С.32.

Саньков С.М. З ненадрукованих досліджень д.т.н., професора П.П.Карпуши. Исследования работы игольчатых рабочих органов, установленных под острым углом атаки, для обработки пропашных культур /Білокопитов О.В., Саньков С.М, Рябцев Г.А. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь, 2015. – Вип. 5. Т.2, -С. 7-29.

Саньков С.М. Карташов С.Г. Подбор элементов гидропривода и управления выдвижными секциями орудий для обработки почвы в приствольных зонах деревьев и винограда / С.М. Саньков, С.Г. Карташов //Тезисы докладов международной научно-производственной конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития агроинженерии, энергоефективности и ІТ-технологий» Белгородская ГСХА им. В.Я.Горина. 26-27 мая 2014 г.

Саньков С.М. Визначення енергії пружної деформації поливного шланга / С.М. Саньков, Цимбал В.І, Омельчук А.О. //Праці. Таврійська державна агротехнологічна академія – Вип. 22, Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С.95 – 98.

Садівництво півдня України / За ред. В.А.Рульєва/. - Запоріжжя. Дике поле, 2003. – 240с.

Саньков С.М. Совершенствование конструкции посадочной машины для плодових культур / С.М.Саньков, В.К. Кукушкин и А.А. Строй //Тракторы и сельскохозяйственные машины. -1990.- №10. – С.25-27.

А.С. № 1063307 А 01 С 11/09 Посадочный апарат / В.К. Кукушкин, С.М. Саньков, А.А. Строй (СССР) Опубл. 30.12.83 Бюл. № 48.

Патенти:

Пат. на корисну модель Глибокорозпушувач для пошарового деблокованого обробітку грунту №22390 від 25.04.2007 Бюл. №5

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. А. Погорілого) Свідоцтво СПС 0084 М від 25.09.09 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво 12СПК 861215 від 30.03.12 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво 12СПВ 104133 від 07.04.15 р.
  • Стажування на НВП «Роста» (наказ ТДАТУ №1965 – ІПК від 29.12.17р.)
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» - Свідотство від 28 лютого 2020р.
  • International skill development (the webinar) on the theme "The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom platform"Сертифікат ES №1306/2020 від 07.09.2020р.

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність: з 1980 по 2000 рр. – Науково-дослідний інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф. Сидоренка на посадах від молодшого наукового співробітника до завідуючого лабораторією. Сфера наукової діяльності: механізація трудомістких процесів в плодовому розсадництві.
керівник наукової теми підпрограми 1: «РОЗРОБИТИ ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМОТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА ТА ОВОЧЕВНИЦТВА», теми: "Розробити засоби механізації для технології вирощування плодово-овочевих культур інтенсивного типу в умовах півдня України" Педагогічна діяльність: з 2000 р. доцент кафедри "Сільськогосподарські машини"

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Срібна медаль ВДНГ СРСР