Сушко Сергій Леонідович

Посада: Старший викладач кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства в 1986 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1991 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ВСХІЗО. Спеціальність 05.20.03 «Эксплуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной техники»
№ диплома КД040185

Email: serhii.sushko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • механізація зрошуваного землеробства
  • системи зрошення багаторічних насаджень

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 1990 по 2013 роки працював у Інституті зрошуваного садівництва УААН на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2013 р. на посаді старшого викладача кафедри «Сільськогосподарські машини»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., старшого викладача Сушка С.Л.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Сушко С.Л. Визначення вологозабезпеченості території при вирощуванні плодових рослин/ С.Л. Сушко, В.А. Одинцова , Д.О. Філіпов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду» (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.). С. 34-37.

Сушко С.Л. Визначення змін геометричних параметрів крони дерев яблуні при використанні системи мікрозрошення/ С.Л. Сушко, Л.Ю. Бондаренко, Д.О. Філіпов, Ю.О. Дмітрієв// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.

Сушко С.Л. Розроблення дослідного зразка автоматизованого управління насосними агрегатами системи мікрозрошування/ С.Л. Сушко, Д.Ю. Заволокін , Д.О. Філіпов // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь, 2020 р. С. 69-70.

Serhii Sushko. Application of Phenoclimatographic Models in Stone Fruits Protecting from Spring Frosts / Valentyna Odyntsova, Serhii Sushko, Larysa Bondarenko and Nina Scherbakova // Modern Development Paths of Agricultural Production, 2019 - P.267-280.

Сушко С.Л. Застосування фенокліматографічних моделей під час захисту кісточкових культур від весняних заморозків за допомогою автоматичної системи дрібнодисперсного дощування / В.В. Одинцова, С.Л. Сушко // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 17-18 травня 2018 р.). С. 31-33.

Сушко С.Л. Багатофункціональна система мікрозрошення плодових насаджень / Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання» (м. Дніпрорудне, 27 жовтня 2017 р.). С. 39-41.

Караев А.И. Формирование базы данных для автоматизированного управления физиологическим состоянием плодовых деревьев мелкодисперсным дождеванием / А.И. Караев, С.Л.Сушко, В.А. Одинцова // Motrol. Commision of Motorization and Energetics in Agriculture. 2016. Vol.18.No.1.55-61.

Сушко С.Л. Використання рекомендацій продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) для призначення раціонального режиму зрошення сільськогосподарських культур / Тези за матеріалами науково-практичного семінару (круглий стіл) «Всесвітній день водних ресурсів» // м. Мелітополь, Мелітопольське МУВГ, 18 березня 2016 р. – Мелітополь, 2016. –с. 21-23.

Сушко С.Л. Розробка системи зрошення черешні в НДЦ ТДАТУ / С.Л. Сушко, Є.О. Пантилімонова, // Сучасні тенденції та перспективи розвитку збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 березня 2015 року, м. Ніжин) /За наук. ред. В. С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2015. –с.117-119.

Караев А.И. Расчетный метод определения режимов орошения с использованием климатических показателей / А.И. Караев, С.Л. Сушко // Motrol. Commisionof Motorizationand Energeticsin Agri-culture. 2015. – Vol.17, No.9.

Сушко С.Л. Розробка автоматизованої системи управління зрошенням плодових культур // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 2. – С. 72-77.

Сушко С.Л. Технологія краплинного зрошення кукурудзи / Тези за матеріалами науково-практичного семінару (круглий стіл) «День працівника сільського господарства» //смт. Якимівка, Якимівське МУВГ, 06 листопада 2015 р. – Якимівка, 2015. с.10-12.

Одинцова В.В. Захист садів персика (Persica vulgaris Mill.) від весняних заморозків за допомогою дрібнодисперсійного дощування / В.В. Одинцова, С.Л. Сушко // Міжвідомчий тематичний збірник «САДІВНИЦТВО». – 2015. – Вип. 70. – С. 176-181.

Караєв О.Г. Алгоритм прийняття рішень щодо проведення поливів насаджень черешні / О.Г. Караєв, С.Л. Сушко, В.В. Кузьмінов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2012. – Вип. 2, т. 5.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТАТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми 1 підпрограми 1: «РОЗРОБИТИ ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМОТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА ТА ОВОЧЕВНИЦТВА», теми: "Розробити програмно-апаратний комплекс управління технічними параметрами системи зрошування і фізіологічними параметрами дерев кісточкових культур"
Педагогічна діяльність – з 2013 року старший викладач кафедри "Сільськогосподарські машини".