Філософія науки

Спеціальність:
201
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Ісакова Олена Іванівна
Посилання:

Мета. Програма з курсу «Філософія науки» покликана забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру магістрів. Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Запропонована програма створена на основі найвищих досягнень класичної і сучасної філософії і враховує зростаючий попит на оволодіння філософією як відповідним типом, способом мислення.
Філософія є особливою духовною формою, функціональною особливістю якої є задоволення світоглядних запитів людини. В філософських системах викладено персональне світобачення філософів, що мають покликання до виразу своїх думок у суспільно-значимій формі. Їх мислення як вищий ступінь філософських міркувань стає взірцем або принаймні духовним орієнтиром для інших.
Завдання дисципліни – дати магістрам основи знань із теоретичних основ і закономірностей функціонування філософії науки, виділивши її специфіку, розкривши принципи співвідношення методології і методів наукового пізнання. Володіти навичками по формуванню наукового мислення, культури і свідомості.
Сприяти підготовці широко утворених, творчо й критично мислячих фахівців, здатних до аналізу й прогнозування процесів і явищ.
ЗНАТИ:
– сутність основних категорій з філософії науки;
– погляди основних світових філософів;
– досягнення сучасної вітчизняної філософії з наукових досліджень;
– становлення, утвердження та розвиток світової філософської науки;
– тенденції розвитку філософських систем, сучасного соціального та наукового процесу.

ВМІТИ:
– самостійно аналізувати філософську наукову літературу;
– застосовувати категоріально-понятійний апарат філософії як методологічно основу для досліджень в рамках окремих дисциплін;
– відрізняти прояви буденного, релігійного та наукового світоглядів та відповідно оцінювати їх;
– розвивати свій кругозір та виробляти в собі елементи філософського світогляду;
– осмислювати соціальні явища й процеси, орієнтуватися в них;
– здійснювати пошук інформації через бібліотечні фонди, комп’ютерні системи інформаційного забезпечення, періодичну пресу.

2019-2020 н.р.

Робоча прогрма, Філософія науки, МБ АГ

Рекомендована література

2018-2019 н.р.

Рекомендована література

Робоча програма-Філософія науки-АГ_маг.2018-2019 навчальний рік

Методичні вказівки до практичних занять.Філософія науки 201 Агрономія

МетодичнІ вказівки до самостійної роботи.Філософія науки 201Агрономія

Методичні вказівки до практичних занять181Харчові тенхології

Методичні вказівкидо самостійной роботи181Харчові тенхології