Конфліктологія

Спеціальність:
122
263
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Єременко Лариса В’ячеславівна

Метою курсу «Конфліктологія» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сутністю, структурою та типологією конфлікту як соціального феномену; формування в них умінь діагностувати, прогнозувати, розв’язувати і попереджувати різноманітні конфліктні ситуації (виробничі, побутові, соціально-трудові, соціально-економічні, подружні тощо); оволодіння майбутніми спеціалістами методиками психологічного захисту та управління емоціями у конфлікті.
Основні завдання дисципліни «Конфліктологія» полягають у:
– засвоєнні складної системної природи й різноманіття функцій конфліктних ситуацій;
– формуванні розуміння ролі й місця конфліктології в системі професійної підготовки фахівця;
– ознайомлення з теоретичними розробками й практичними методами, практикою використання положень конфліктології в управлінській діяльності;
– навчанні виявляти причини виникнення конфліктів, визначати ознаки їх прояву, види, типи, спрямованість і межі поширення;
– засвоєнні моделей поведінки у конфлікті, правил організації безконфліктної взаємодії, урегулювання та вирішення конфліктів;
– ознайомленні з основними стратегіями, тактиками і технологіями
– розв’язання конфліктів;
– залученні до самостійного прийняття рішень у ході створеної у діловій грі конфліктної ситуації;
– опануванні психологічними прийомами виходу з конфліктних ситуацій.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти, за підсумками вивчення курсу «Конфліктологія» повинні
знати:
– про сучасні наукові підходи до визначення сутності конфліктології як науки і мистецтва подолання конфліктів;
– категоріальний апарат конфліктології;
– основні правила безконфліктного спілкування;
– способи вирішення конфліктних ситуацій;
– найефективніші методи діагностики і попередження конфліктів;
– сучасні технології попередження й зняття стресу в конфліктних ситуаціях.
вміти:
– аналізувати причини виникнення конфліктів;
– ефективно управляти конфліктними ситуаціями на основі системного розуміння природи й змісту конфлікту;
– визначати значимі потреби учасників конфліктної ситуації;
– визначати чинники впливу на перебіг різних типів конфліктів;
– розрізняти етапи розгортання конфлікту;
– попереджати й регулювати розвиток конфлікту;
– здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заходи для їх подолання;
– контролювати й програмувати емоційний стан у стресових ситуаціях.

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 4к., 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Конфліктологія, 21-22н.р.

 

2019-2020 н.р

Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 1к., 2с., Єременко Л.В.

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус 073 “Менеджмент” Конфліктологія

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Конфліктологія; 051 Економіка

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Конфліктологія; 051 Економіка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Література

2018-2019 н.р

Література

Робоча програма-Конфліктологія-КН 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Конфліктологія-М1_МК 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Конфліктологія-ЦБ 2018-2019 навчальний рік

Практичне заняття № 1

Практичне заняття № 2-3

Практичне заняття № 4

Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 6

Практичне заняття № 7

Практичне заняття № 8