Логіка та риторика

Спеціальність:
263
СВО:
Бакалавр
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Тараненко Галина Григорівна

Мета викладання навчальної дисципліни «Логіка та риторика» полягає в тому, щоб у доступній формі сформувати уявлення про закони й форми мислення та практичне значення науки, яка їх вивчає.
Завдання:
– навчити аналізувати термінологію та знаходити протиріччя в мисленні;
– навчити застосовувати логічні методи та формувати навички їх застосування;
– навчити використовувати отримані знання для того, щоб не допускати логічних помилок при складанні офіційних документів;
– формувати вміння аргументовано вести доказ певних тверджень, висувати, будувати і перевіряти версії, швидко знаходити раціональне зерно і помилки в розмірковуваннях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– особливості виникнення й розвитку логіки;
– сутність і зміст форм мислення та операцій з ними;
– онтологічний, гносеологічний та праксеологічний зміст основних формально-логічних законів;
– сутність, структуру й різновиди доведення та заперечення.
вміти:
– правильно вибудовувати логічні міркування в процесі мислення, визначати форми мислення, їх різновиди, сутність;
– оперувати з обсягом і змістом поняття, аналізувати види понять, відношення між поняттями, надавати правильне визначення понять; проводити поділ понять;
–  виокремлювати суб’єкт і предикат судження, визначати розподіленість термінів, вирішувати завдання за логічним квадратом, будувати таблиці істинності для складних суджень;
– перетворювати безпосередні умовиводи шляхом операцій обернення, перетворення, протиставлення предикату, аналізувати структуру категоричного силогізму;
– оперувати з фігурами і модусами категоричного силогізму, робити висновки за стверджувальним і заперечним модусами умовно-категоричного умовиводу;
– будувати вірні докази і заперечувати помилкові твердження;
– будувати пряме і непряме доведення, знаходити типові помилки в структурних елементах доведення;
– боротися проти недопустимих способів, які застосовуються в ході дискусій

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Логіка та риторика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» , 21-22 н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ЛОГІКА ТА РИТОРИКА» 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2021-2022н.р.

2020-2021 н.р.

РОБОЧА ПРОГР АМА НАВЧАЛЪНОi ДИСЦИПЛIНИ «Логiка та риторика»

2019-2020 н.р.

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус 073 “Менеджмент” Логіка та риторика

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Логіка та риторика; 263 Цивільна безпека

робоча_прорама_Логіка_та_риторика_1_МБ_КН

робоча_прорама_Логіка_та_риторика_1_МБ_ХТ

Література

додаткова_СР_1
додаткова_СР_2
додаткова_СР_3
додаткова_СР_4

2018-2019 н.р.

Робоча програма-Логіка- 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Логіка-ХТ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Логіка-ХТ-1М-ЗВ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Логіка-ЦБ-1М 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Логіка-ЦБ-1М-ЗВ 2018-2019 навчальний рік

Методичні рекомендації з Логіки до самостійної роботи263 Цивільна безпека

Література