Педагогіка і психологія наукової діяльності

Спеціальність:
133
141
201
СВО:
Доктор філософії
Курс:
1

Метою дисципліни «Педагогіка і психологія наукової діяльності» є:
— вивчення нових вимог до вищої освіти та організації науково-педагогічного процесу;
— озброєння теоретичними положеннями побудови науково-педагогічного процесу та формування основних вмінь і навичок викладацької та наукової діяльності;
— аналіз психологічних компонентів, які спонукають, скеровують і регулюють активність суб`єкта наукової діяльності;
— отримання вміння аналізувати та обирати стратегії наукового пошуку, активної діяти та взаємодіяти у складі науково-педагогічного колективу, обґрунтовувати та впроваджувати у ВНЗ нововведення;
— розвиток здатності до самоаналізу та розкриття психологічного потенціалу особистості науковця.
Завданнями дисципліни є:
— формування усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації світової економіки;
— засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;
— усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі;
— формування вміння планувати та реалізовувати на практиці різні форми, методи, засоби навчання, враховуючи специфіку спеціальності;
— забезпечення власного педагогічного становлення як викладача та наукового працівника;
— поглиблення знання з культури науково-педагогічного спілкування;
— засвоєння психологічного змісту, складу, структури та механізмів наукової діяльності на основі загально психологічних уявлень, сформульованих у теорії діяльності;
— знайомство з основними вимогами наукової діяльності до стану, рівня розвитку, ступеня стійкості основних психічних функцій та якостей суб’єкта діяльності;
— знайомство з психологічними засобами підвищення «мотиваційного
потенціалу» наукової діяльності;
— оволодіння основними прийомами активізації мислення у науковій
діяльності.
Здобувач повинен знати:
— систему стандартів вищої освіти;
— систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;
— права та обов’язки учасників навчально-виховного та наукового процесу;
— вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності та дисципліни;
— науковий зміст основних форм навчання у виші, їх функції та дидактичні принципи побудови;
— особливості науково-дослідної, практичної підготовки та самостійної роботи у ВНЗ;
— основні принципи наукової діяльності;
— компонентний склад психологічної структури наукової діяльності;
— особистісні типи вчених;
— психічні регулятори наукової діяльності;
— психологічну раціоналізацію і оптимізацію змісту та умов професійної діяльності на основі розкриття і врахування психологічних особливостей особистості вченого;
— психологію наукового довголіття і продуктивності вченого;
— мотиватори наукової діяльності;
— ознаки наукової школи;
— психологічних передумови інновацій та наукової творчості;
— компоненти лідерського потенціалу вченого.
вміти:
— організовувати та аналізувати свою науково-педагогічну діяльність;
— планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою дисципліни;
— розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів;
— організовувати та структурувати навчальну та наукову програму;
— проводити основні види занять у вищій школі;
— передавати думки, знання і почуття виразними мовними засобами;
— обирати та використовувати методи навчання, розробляти власну технологію навчання;
— користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку вольових якостей;
— організувати та керувати пізнавальною діяльністю, формувати критичне мислення та уміння здійснювати наукову діяльність зі всіма її складовими;
— аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в науково-педагогічній практиці;
— організовувати особисту науково-педагогічну діяльність;
— встановлювати робочі відносини в науково-педагогічному колективі;
— контролювати особисту поведінку у конфліктах, що супроводжують наукову діяльність;
— аналізувати психолого-педагогічну літературу з профілю підготовки фахівців і використовувати її у науково-педагогічній практиці;
— визначити стратегію розв’язання творчих завдань;
— використовувати внутрішні і зовнішні прийоми власної презентації в
студентській аудиторії.

РОБОЧА ПРОГРАМА_ППНД_АГРОНОМІЯ_асп_1_сем

РОБОЧА ПРОГРАМА_ППНД_ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ_асп_1_сем

РОБОЧА ПРОГРАМА_ППНД_Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка_асп_1_сем

САМОСТІЙНА РОБОТА_аспіранти