Психологія

Спеціальність:
071
073
201
203
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Єременко Лариса В’ячеславівна

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є формування у здобувачів вищої освіти адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про їх основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу.
Основні завдання вивчення дисципліни «Психологія» полягають в теоретичній та практичній підготовці здобувачів вищої освіти з питань:
– ознайомлення з базовими категоріями, поняттями й основними методологічними і дослідницькими проблемами психології, з різноманітною проблематикою загальної психології особистості та пізнання;
– характеристики процесу виникнення науки психології й основних етапів її розвитку;
– навчити студентів орієнтуватися у змісті фундаментальних та практичних досліджень з питань психології;
– сприяти формуванню глибокого і адекватного розуміння суті процесів, які відбуваються в людині з точки зору законів психології.
– ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;
– представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції її діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;
– розвитку вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології на практиці;
– Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти, після опанування дисципліни, повинні:
знати:
– основні психологічні терміни;
– стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку;
– орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки;
– знати, якими методами користується психолог у сучасних наукових дослідженнях психіки людини;
– розуміти природу та сутність психіки людини;
– розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та знати їх основні особливості;
– предмети і завдання загальної психології;
– сутність і специфіку психічного відображення дійсності;
– зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини;
– сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної якості індивіда;
– зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної афективної сфер особистості;
– індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток;
– зміст, структуру і види діяльності та поведінки як психологічних феноменів тощо;
– сутність соціально-психологічних проблем людини, груп і колективів;
вміти:
– використовувати практично основні закони психології;
– вільно оперувати понятійним апаратом;
– визначати власні психічні особливості та вміти використовувати особистісні резерви;
– ідентифікувати індивідуально-психологічні особливості людини, емоційні стани особистості;
– виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна діяльність;
– володіти навичками спостережливості, сприймання, уяви, уваги, прийомами мнемотехніки і розвитку мислення.

2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» , 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» , 203 «Садівництво та виноградарство» .21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Психологія, 21-22н.р.

 

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг», 2к., 2с., Єременко Л.В.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 1к., 2с., Єременко Л.В.

Силабус з дисциплiни ПСИХОЛОГIЯ спецiальностi 203 Садiвництво та виноградарство; Eременко Л.В.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»

2019-2020 н.р.

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус 073 “Менеджмент” Психологія

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Психологія; 051 Економіка

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Психологія; 263 Цивільна безпека

Психологiя_2курс_МК_робоча програма

Робоча_програма_Психологiя_1_курс_ОО

Робоча_програма_Психологiя_1курс_МН_

Робоча_програма_Психологiя_1с__АГ_

Робоча_програма_Психологiя_2_курс_ОО_

Робоча_програма_Психологiя_2курс_АГ_

Робоча_програма_Психологiя_2курс_СВ_

2018-2019 н.р.

Робоча програма-Психологія-АГ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Психологія-МК 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Психологія-МН 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Психологія-СВ 2018-2019 навчальний рік

Методичні вказівки до практичних занять075 Маркетин

Література