Соціальна психологія та конфліктологія

Спеціальність:
СВО:
Курс:

Метою дисципліни є формування систематизованого комплексу знань про соціальну психологію як одного з напрямів психологічної науки, яка вивчає закономірності спілкування та сумісної діяльності людей, залучених у різні соціальні групи, а також характеристики самих груп; закономірності соціальної поведінки людей і цілих груп, методи емпіричного дослідження цієї поведінки і набір ефективних засобів і технологій соціального впливу на таку поведінку. Формування уявлення про теоретичні основи та закономірності функціонування конфліктологічної науки, вивчення її специфіки; розкриття принципів пізнання конфліктів, причин виникнення, етапів протікання і визначення способів їх завершення; набуття знань у дослідженні конфліктів у різних сферах життєдіяльності людей; вміння формувати механізми та технології їх врегулювання та розв’язання і своєчасного попередження; здатність прогнозувати розвиток соціальних конфліктів.
Завданням дисципліни є сприяти формуванню систематизованого комплексу знань та практичних навичок:
-Розширення професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового світогляду.
-Формувати знання про закономірності і механізми виникнення, функціонування і прояву соціально-психологічної реальності, що складається в процесі особистісних взаємодій.
– Формувати техніки спілкування в соціальній сфері.
-Формувати вміння аналізувати групові процеси й міжособистісні відносини.
– Формувати сучасні наукові уявлення про природу, функції, структуру та динаміку конфліктів.
-Формувати розуміння ролі й місця конфліктології в системі професійної підготовки фахівця.
-Ознайомленню з теоретичними розробками й практичними методами, практикою використання положень конфліктології в управлінській
діяльності.
-Формувати вміння виявляти причини виникнення конфліктів, визначати ознаки їх прояву, спрямованість і межі поширення.
-Засвоїти моделі поведінки у конфлікті, правила організації безконфліктної взаємодії, врегулювання та розв’язання конфліктів.
-Опанувати психологічні прийоми виходу з конфліктних ситуацій.
-Здійснювати планування та психологічну корекцію соціальних взаємин різноманітних трудових колективах. Прогнозувати та впливати
психологічними методами на поведінку суб’єктів соціально-економічних взаємин.
Вивчення курсу «Психологія сприйняття та переробки інформації» передбачає повне, часткове або опосередковане формування відповідних компетентностей: Загальні (ЗК):
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6. Здатність працювати в команді.
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Спеціальні (фахові) (ФК):
ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. ФКЗ. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
Результати навчання (РН):
PHI. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
РН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
РН14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

2021-2022 Н.Р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія та конфліктологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія та конфліктологія», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління», 21-22

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ» зі спеціальності 242 «Туризм». 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ» зі спеціальності 282 «Публічне управління та адміністрування». 21-22н.р.