Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність:
071
072
075
101 «
122
141
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
181
193
201
203
241
242
263
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
2
Посилання:

Мета курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному рівні. Програма сприятиме активізації та поглибленню знань граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а також розвиткові та вдосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування.
Предмет навчальної дисципліни: вивчення та узагальнення основних мовних законів.
Викладання дисципліни ґрунтується на знанні студентами основних правил правопису та культури мовлення.
Зміст дисципліни: основні закони стилістики, орфографії, морфології, пунктуації. Застосування цих знань у практичному втіленні.
Завдання курсу полягає в тому, щоб забезпечити послідовне і цілісне вивчення курсу, використовуючи для цього всі види навчальних занять (лекції, практичні заняття, самостійну роботу).
Після вивчення курсу студент повинен знати:
– Значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
– Особливості  сучасної української літературної мови.
– Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови.
– Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу.
– Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.
– Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови.
– Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень.
– Основні правила українського правопису.
– Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.
– Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.
Студент повинен вміти:
– Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,
– Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.
– Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.
– Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.
– Перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники.
– Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.
– Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів.
– Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо.
– Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку.

Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної.

Список літературних джерел з дисципліни українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням(Підручник. Міністерство освіти і науки України)

2022-2023Н.Р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 14 с.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ» для здобувачів  ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за ОПП Комп’ютерні науки (на основі повної загальної середньої освіти) факультет енергетики і комп’ютерних технологій

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 Агроінженерія за ОПП «Агроінженерія» (на основі повної загальної середньої освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за ОПП «Публічне управління та адміністрування» (на основі повної загальної середньої освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за ОПП Геодезія та землеустрій

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» за ОПП Екологія (на основі повної загальної середньої освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за ОПП Цивільна безпека
(на основі повної загальної середньої освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за ОПП Маркетинг 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємство торгівля та біржова діяльність”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр  зі спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП Харчові технології (на основі повної загальної середньої освіти)

 

СИЛАБУСИ

Силабус з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 4 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Українська мова (запрофесійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за ОПП «Публічне управління та адміністрування» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 4 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Українська мова (запрофесійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 Агроінженерія за ОПП «Агроінженерія» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 4 с.

2021-2022 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за проф. спрям.)» , «Бакалавр» зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка»;133 «Галузеве машинобудування», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за проф. спрям.)», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 Облік та оподаткування, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисциплiни Українська мова(за професiйним спрямуванням) здобувачiв ступеня вищої освiти Бакалавр зi спеспецiальностi 141 Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка.21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за проф. спрям.)», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за проф. спрям.)»,ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за проф. спрямув.)»,ступеня вищої освіти «Бакалавр», 072 Фінанси, банківська справа та страхув., 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 Агроінженерія, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології , 21-22н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 241 Готельно-ресторанна справа. 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 263 Цивільна безпека, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 281 Публічне управління та адміністрування, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». 073 «Менеджмент». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». 075 «Маркетинг». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». 133 «Галузеве машинобудування». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». 242 «Туризм». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 051 Економіка, 2021-2022н.р. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 201 Агрономія, 2021-2022н.р. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 071 Облік і оподаткування, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», 181 «Харчові технології», 21-22н.р. (Шарова Т.М.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», 208 Агроінженерія, 21-22н.р(Шарова Т.М.; Землянська А.В.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 122 «Комп’ютерні науки». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 131 «Прикладна механіка». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 241 Готельно-ресторанна справа. 2021-2022 н.р. (Шарова Т.М.; Землянська А.В.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВАЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». 101 «Екологія». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВАЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». 193 «Геодезія та землеустрій». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВАЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». 203 «Садівництво та виноградарство». 2021-2022 н.р.

2020-2021 Н.Р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти, зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 1к., 2с., Зімонова О.В.
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки”, 1к., 2с., Максимець
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки”, 2к., 2с, Максимець
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів ступеня вищої освіти, зі спеціальності 208 «Агроінженерія», освітній ступінь «Бакалавр», 2к.,
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним прямуванням)» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», 1к., 2с.; Адамович А.Є.
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр; 193 «Геодезія та землеустрій; 1к., 1сем. Максимець О.М..pdf
Робоча програма з дисциплiни Украiнська мова (за професiйним спрямуванням), за спецiал нiстю 072 Фiнанси, банкiвська справа та страхування (ОС Бакалавр)
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за фаховим спрямуванням)» зі спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградорство», 1к., 1 с., Шлєіна Л.І
Силабус з дисциплiни УКРАIНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСIЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ спецiальностi 203 Садiвництво та виноградарство Шлєiна Л.I.
Робоча програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» , 071 Облік і опадаткування, 1к., 1 с., Адамович А.Є.
Робоча програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» , 101 «Екологія», 263 «Цивільна безпека», 1к., 1 с., Адамович А.Є.
Робоча програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» , 208 Агроінженерія, 1к., 1 с., Адамович А.Є.
Робоча програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» , 281 Публічне управління та адміністрування ,1к., 1 с., Адамович А.Є.
Робоча_програма_з_дисциплiни_Украiнська_мова_за_професійним спрямуванням зі спеціальності141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (на основі повної загальної середньої освіти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Укр. мов. за проф. спрямуванням; 263 Цивільна безпека

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни українська мова (за проф. спрямуванням);051 Економіка

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни українська мова (за проф. спрямуванням);101 Екологія

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни українська мова (за проф. спрямуванням);193 Геодезія та землеустрій

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням); 073 Менеджмент

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус 073 “Менеджмент” Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів» для  здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей  075 «Маркетинг

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології” факультет енергетики та комп’ютерних технологій

Робоча програма з дисципліни УМПС, 2к.АІ, Зімонова О.В., 2019-2020н.р.

Робоча програма УМПС_«Цивільна безпека»
Робоча програма з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням), ЕМ
Робоча програма з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням), МН, ПТ, ПУ (1)
Робоча програма з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням),ГМ
Робоча програма УМПС,_Туризм Робоча програма УМПС__Екологія Робоча програма УМПС_«Геодезія та землеустрій»
Робоча програма УМПС_«Готельно-ресторанна справа»
Робоча програма УМПС_«Харчові технології»
Робоча програма УМПС_072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

Робоча програма “Агрономія”

Робоча програма “Садівництво та виноградарство”

Робоча програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

2018-19

Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)-ХТ,ГРС2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-МК,ФК,ОО 2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-Українська мова за професійним спрямуванням-ГЗ,ЕК,ЦБ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-ЕМ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-МН2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-ПТ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-ПУ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-ТУ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-АГ2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ-ЕЕЕ 2018-2019 навчальний рік

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи_6.050101 «комп‘ютерні науки»_Word

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи_6.051701 «харчові технології та інженерія»_Office_Word

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи_Екологи_Word

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи6.030504 «економіка підприємства»_Word

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботиМДOffice_Word

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки дляУкраїнська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища 

ФЗН_Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи_Агрономія_Word

ФЗН_Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для самостійної роботи_ЕСВ_Word

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни українська мова за професійним спрямуванням

Переклад текстів за фахом з дисципліни українська мова за професійним спрямуванням 2016

Самостійна робота з дисципліни українська мова за професійним спрямуванням

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни українська мова за професійним спрямуванням