Тараненко Галина Григорівна

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 28.06.2004р., за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та історія»
кваліфікація «вчитель географії, історії та основ економіки
організатор краєзнавчо-туристичної роботи», диплом АР №25380456
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016р., напрям підготовки «філософія», кваліфікація «бакалавр філософії
вчитель філософських дисциплін»
диплом В16 № 107964
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 31.12.2018, здобула кваліфікацю: ступінь вищої освіти магістр спеціальність "Соціологія" диплом М18 №123614.

Вчене звання: Доцент Доцента кафедри філософії з 2013 р.
диплом 12ДЦ № 033514

Науковий ступінь: У 2011 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 53.130.01 у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
диплом ДК №065566

Email: galyna.taranenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • національна ідентичність
  • логічна компетентність
  • логічна культура
  • критичне мислення
  • дивергентне мислення
  • гармонізація особистості
  • соціальна відповідальність
  • духовність людини
  • філософія освіти
  • аксіологія природи

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2016 р. на посаді доцента кафедри суспільно-гуманітарних наук
Наукова та професійна активність

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Тараненко Г.Г. Духовнотворча місія рекреаційно-туристичної діяльності у самореалізації та саморозвитку особистості. Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу / С.В.Кальченко, Н.В.Трусова, В.С.Демко, Т.В.Попова, Г.Г.Тараненко [монографія]. ТДАТУ. ВПЦ «Lux». – Мелітополь. 2021. 263 с. С.158-190.
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
Поправко О.В., Тараненко Г.Г. Соціокультурна динаміка свята в культурі Постмодерну: функціонально-смисловий вимір. Наукове пізнання: мотодологія та технологія : науковий журнал. Серія філософія. 2021. Вип. 1 (47). С. 63–70.
Тараненко Г.Г., Поправко О.А.Імплементація тренінгових технологій в освітній процес закладу вищої освіти як умова особистісного та професійного зростання майбутнього фахівцяПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021 р., № 74, Т. 3. 153-158.
Тараненко Г.Г.Критичне мислення як умова набуття логічної компетентності та формування логічної культури особистості в сучасному культурно-освітньому просторі / Тараненко Г.Г. // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Випуск № 28. Дрогобич, 2020. С.128-133.
Тараненко Г.Г., Неживенко Т.В. Проблема становлення наукового екологічного світогляду здобувачів вищої освіти / // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy, 2020. 596 p. 355-359.
Тараненко Г.Г., Вьюн В.В. Психічне здоров’я людини в умовах екологічних викликів / // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020», 3-4 грудня 2020 р. С. 270-272.
Mykhailov, V.V., Taranenko, G.G., Isakova, O.I., Shlieina, L.I., Butskyi, P.E.Influence of public environmental organizations on nuclear energy in Ukraine. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020, 2020- August (5.1), стр. 447–454
Тараненко Г.Г.Практичний досвід використання тренінгових технологій в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ. 2021. – Вип. 24. с.409-413.
Taranenko G. Shevchenko Y., Zhuravlova L., Dubiaha S. Students’ readiness for the formation of primary schoolchildren’s argumentative skill while identifying the real motive of the action. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SOCIAL SCIENCES. VOL. 10, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE X. 2020. p.100-106.
Тараненко Г.Г. Логічна компетентність як важливий складник комунікативної компетентності здобувача вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти/ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. № 68., 2019. С.204-208.
Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Єременко Л.В. Шлєіна Л.І. Імплементація новітніх технологій навчання у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в агротехнологічному закладі вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.362-368.
Тараненко Г.Г. Іванова І.Є. Чебанова Ю.В. Шлєіна Л.І. Методи підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.369-376.
Шлєіна Л.І. Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Єременко Л.В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльність здобувачів ЗВО під час вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.248-252.
Чебанова Ю.В. Тараненко Г.Г. Іванова І.Є. Шлєіна Л.І. Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.477-482.
Ісакова О.І. Тараненко Г.Г. Єременко Л.В. Шлєіна Л.І. Проблеми розвитку вищої освіти в ЗВО: соціально-філософський аспект. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.259-266.
Єременко Л.В. Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Шлєіна Л.І. Прокрастинація як аспект поведінки педагога та шляхи її подолання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.559-264.
Шлєіна Л.І. Іванова І.Є. Тараненко Г.Г. Чебанова Ю.В. Зімонова О.В. Рoль вихoвнoї рoбoти звo в фoрмуваннi oсoбистoстi. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.243-247.
Іванова І. Є. Прісс О. П. Тараненко Г. Г. Шлєіна Л. І., Чебанова Ю.В. Євстафієва Е. С. Красуля Я. Г. Коломоєць-Гаркуша О.В. Траєкторія розвитку «soft skills» у студентів факультету агротехнологій та екології як один з важливих чинників формування професійних навичок молоді. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.243-247.
Тарненко Г.Г. Логіко-формуючий потенціал соціального середовища у формуванні логічної культури здобувачів вищої освіти / Troitska T.S., Krylova A.M., Troitska E.M., Taranenko G. G., Popravko O.V. Historical reconstruction of the reproduction of axiology of nature in ukrainian philosophical tradition: methodological reference points. 6th SWS International Scientific Conference on arts and Humanities 2019, Conference Proceedings, Volume 6, Issue 1: History, Philosophy, Archaeology, History of Art, Performing & Visual Arts, Architecture & Design, Literature & Poetry, Language & Linguistics (26 August 1 September, 2019), Albena, Bulgaria, р. 107-114.
Тараненко Г.Г., Омел’яненко А.В. Особливості вступу та перспективи здобуття диплома магістра в Німеччині. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 115 с. – С.107.
Тараненко Г.Г., Данюк К.О. Особливості дуальної освіти у Німеччині. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 115 с. – С.94.
Тараненко Г.Г., Маджар Р.Ю. Проблема мотивації здобувачів вищої освіти до навчальної роботи у закладі вищої освіти. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 115 с. – С.102-103.
Тараненко Г.Г., Айбетова А.Г.Навички soft skills у системі професійних компетентностей майбутнього фахівця Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 1175 p. P.1051-1056.
Тараненко Г.Г. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 62. – Т. 2. – С.212-215.
ТараненкоГ.Г.. Межі людської духовності: філософсько-освітня рефлексія / Г.Г.Тараненко // Актуальні проблеми філософії та соціології - 2018. – № 21. – с. 117-120.
ТараненкоГ.Г.. Религиозная идентификация личности в системе ее ценностных ориентаций и толерантного роста / Г.Г.Тараненко // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, [Текст] : материалы Республ. науч. конф., 21 апреля 2016 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), А В. Демидович (отв. ред.), З. Н. Козлова и [др.].— Барановичи : РИО БарГУ, 2016. — 292 с. – С. 244-248.
ТараненкоГ.Г.. Технології дискурсів у релігійному діалозі: пошук порозуміння / Г.Г.Тараненко, О.М.Троїцька // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 47 (51) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 16 листопада 2016 р. – Т. 2. – С. 81-86.
ТараненкоГ.Г.. Цілісність людини у трансдисциплінарному синтезі: спроба філософської кристалізації / Г.Г.Тараненко, Т.С.Троїцька // Актуальні проблеми філософії та соціології - 2017. – № 15. – с. 139-141.
ТараненкоГ.Г.. Axiological dimensions of harmonious relations in the system “nature-man”/ G.G.Taranenko// Canadian Scientific Journal, 2014.
ТараненкоГ.Г.. Інноваційна діяльність сучасної молоді у процесі екологізації культурно-освітнього простору / Г.Г.Тараненко, В.Д.Мелаш // Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12-13 червня 2014 р.) / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Молодиченка В.В. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 377 с. – C. 319-321.
ТараненкоГ.Г.. Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социокультурного бытия человека / / Г.Г.Тараненко, Р.И.Олексенко, В.В.Молодыченко //«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: Збірник наукових праць / Під ред. В.Г.Воронкової.- Випуск 65.- Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2016. – 292 c., С.27-41.
ТараненкоГ.Г.. Реінтерпретація духовності у контексті гармонізації культурно-освітнього простору особистості: морально-етичний аспект ставлення людини до природи / Г.Г.Тараненко// Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2015. – Випуск 97 (6). – С. 304–307.
ТараненкоГ.Г.. Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі «людина-природа» / Г.Г.Тараненко// Versus: науково-теоретичний часопис
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. – 2014. – № 1 (3). – С.10-15.
ТараненкоГ.Г.. Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції / Г.Г.Тараненко// Versus: науково-теоретичний часопис
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. – 2014. – № 2 (4). – С.50-54.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СОЦІОЛОГІЯ: навчальний посібник / Укладачі Г.Г.Тараненко, О.В.Поправко, О.І.Ісакова. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. 322 с. (13,76 у.а.а.)
Тараненко Г.Г. Соціологія. Практикум (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей). Мелітополь, ФОП-Однорог, 2021. 46 с. (1,12 у.а.а.) .
Тараненко Г.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. 30 с. (0,64 у.а.а.) .
Тараненко Г.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Логіка» для здобувачів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Мелітополь, ФОП-Однорог, 2020. 72 с.
Практикум з логіки: навчальний посібник
Логіко-політичні студії. Навчальний посібник
Методика викладання у вищому навчальному закладі: навчально-методичний посібник
Axiological survey of the modern cultural-educational practices of personality
Екологізація свідомості суб’єктів культурно-освітнього простору
Постнекласична раціональність людиновимірних систем та розвиток логічної культури

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
З 2016 – 2020 заступник декана з навчальної роботи факультету АТЕ ТДАТУ. З 2017 – голова методичної комісії ННІ ЗУП ТДАТУ
Член ГО "Інтеркультурне гастрономічне коло"
Членський квиток соціологічної асоціації України Г.Г. Тараненко
Член спілки освітян України
Наукове консультування установ, підприємств, організацій
Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Грамота Запорізької обласної ради
Грамота_Мелiтопольськоi_районноiї ради
Почесна_грамота_ТДАТУ