Михайлов Володимир Вікторович

Посада: Завідувач кафедри «Суспільно-гуманітарні науки»

Базова вища освіта: Закінчив природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету в 2007 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»

Вчене звання: Кандидат історичних наук

Науковий ступінь: Кандидат історичних наук В 20014 році захистив дисертацію кандидата історичних наук у спеціалізованій вченій раді ЗНУ. Спеціальність 07.00.01- історія України № ДК 024844

Email: volodymyr.mykhailov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • суспільно-політичні рухи в Україні у ХХ ст..
  • історична регіоналістика

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2014 р. на посаді старшого викладача кафедри «Суспільно-гуманітарні науки»
Наукова та професійна активність

Основні наукові праці

Mykhailov, V.V., Taranenko, G.G., Isakova, O.I., Shlieina, L.I., Butskyi, P.E.Influence of public environmental organizations on nuclear energy in Ukraine. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020, 2020- August (5.1), стр. 447–454
Михайлов В.В., Мельник О.О., Щербакова Н.В., Зімонова О.В. Історичне краєзнавство як засіб формування професійних компетентностей фахівців туристичної галузі / В.В. Михайлов // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ
ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – с. 572-578.
Мельник О.О., Михайлов В.В., Щербакова Н.В., Зімонова О.В.Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищому аграрному навчальному закладі / О.О. Мельник // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ
ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – с. 512-518
Щербакова Н.В., Зімонова О.В., Михайлов В.В., Мельник О.О.Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан /Н.В. Щербакова // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – с. 467-477
Зімонова О.В., Шлєіна Л.І., Щербакова Н.В., Михайлов В.В., Мельник О.О.Шляхи підвищення грамотності студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / О.В. Зімонова // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць /ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. –с. 454-459
МихайловВ.В. Культурно-просвітницька діяльність крайових організацій НРУ на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17). Т. 1. – С. 123-130
Михайлов В.В. Політична діяльність крайових організацій НРУ на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2017, вип. 47. – с. 199-207.
Михайлов В. В. Політичне протистояння Народного руху України та комуністичної партії на Херсонщині наприкінці 1980-х – 1991 рр. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 2 (14). Т. 2. – С. 60-67.
Михайлов В.В. Осередки товариства «Меморіал» на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 р. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. Част. 2. – С. 83-88.
Михайлов В.В. Політичне протистояння неформальних громадських об’єднань та комуністичної партії на Одещині наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХV. – С. 209-216.
Михайлов В.В. Роль неформальних об’єднань Південної України у державотворчих процесах др. пол. 80-х – поч. 90-х років ХХ ст. / В.В. Михайлов // Українознавчий альманах. – Київ Мелітополь, 2013. – Вип. ХІІІ. – С. 107-115.
Михайлов В.В. Деятельность историко-просветительского общества «Мемориал» в Южной Украине во второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ века / В. В. Михайлов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 10 (36): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 119-122.
Михайлов В.В.. Український неформальний рух і влада на Херсонщині у другій половині 1980-х – 1991 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 208-214.
Михайлов В.В.. Становлення та діяльність Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. / В.В. Михайлов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип.44. – С. 267-272.
Михайлов В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Історія України» (автори Ґудзь В.В., Михайлов В.В.). Номер реєстрації № 51856 від 22.10.2013 р.
Підручники, навчальні посібники, монографії
Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання з галузі знань 26 «Цивільна безпека» / Укладач В.В. Михайлов. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 47 с.
Історія української державності. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Укладач В.В. Михайлов. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 50 с.
Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Історія та культура України : конспект лекцій для здобувачів СВО «Бакалавр» заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Михайлов В.В. Історія та культура України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2017. – 412 с.Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Відповідальний за наукову роботу кафедри суспільно-гуманітарних наук

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Громадська організація «Спілка краєзнавців Мелітопольщини»Посвідчення No60. Протокол від 17.06.2018 р.