Дідур Володимир Аксентійович

Посада: Завідувач кафедри «Технічний сервіс в АПК»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, в 1966 році за спеціальністю «Інженер- механік»

Вчене звання: Професор
В 1991 році отримав вчене звання професор, № атестата ПР №007993, Міністерство вищої освіти СРСР

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
В 1990 році захистив дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Беларуський Центральний науково- дослідницький інститут механізації і електрифікації с/г. Спеціальність 05.20.03- Експлуатація і ремонт с/г техніки
№ диплома ДТ № 003460

Email: volodymyr.didur@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • виробництво та переробка рослинної сировини для біопалива

  • забезпечення аграрного сектору України паливо-мастильними матеріалами

  • надійність гідроприводів, що сприяє підвищенню ефективності використання вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Досвід наукової та викладацької діяльності:

Дідур В.А. трудову діяльність розпочав у 1966 році, після закінчення Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, був направлений на науково-педагогічну роботу в інститут, де працював на посадах: асистента, ст. викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, проректора з наукової роботи. Під керівництвом Володимира Аксентійовича захищено 13 кандидатських дисертацій та 1 докторська, професор Дідур В.А. веде підготовку 4 аспірантів та є консультантом докторської дисертацій. Володимир Аксентійович є дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти. З 2011 року обрано Президентом Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти.

Основні наукові праці

Didur V. Modeling of the process of oilseed meat cooking in a multi-vat cooker during processing of oil raw materials / V. Didur, V. Tkachenko, A. Tkachenko, V. Didur, A. Aseyev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 3/8 (87) 2017/ - P.46-54.
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/102804

Дідур В. А. Моделювання гідродинамічних процесів в багаточанній жаровні при смаженні мятки рицини/ В. А. Дідур, В. А. Ткаченко, А. В. Ткаченко, В. В. Дідур, А. А. Асєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2017. – Вип. 262.- C.11-25.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/viewFile/9402/8450

Дидур В.А. Структурно-механические свойства мезги семян масличных культур/ В.А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко, В.В. Дидур, А.Л. Верещага // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2017.-C.7-24.
https://elibrary.ru/item.asp?id=30006060

Didur V. Foundation of operating practices of seed meal moisture and heat treatment on oil extraction from castor beans / V. Didur, A. Chebanov, V. Didur, A. Aseev //Journal of Agriculture and Environment -2017.- Vol 1.- Number 1.- P.9-15.

Дидур В. Математическая модель процесса подготовки масличного сырья в многочанной жаровне /В. Дидур, В. Ткаченко, А. Ткаченко, В. Дидур, MOTROL Commission of motorization and energetics in agriculture an international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. -Vol. 18, No 1. - LUBLIN – RZESZÓW.-2016. – С.29-36.

Дидур В. А. Термодинамические характеристики элементов семян подсолнечника/ В. А. Дидур, А. В. Ткаченко //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол.:C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – С.19-30

Дідур В. В. Термодинамічні характеристики елементів насіння рицини В. В. Дідур, А. Б. Чебанов, А. А. Асеєв, А. В. Шарій /Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 254. - С.278-286.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/7657

Дидур В. А. Механико-технологические проблемы глубокой переработки растительного сырья клещевины в условиях малотоннажного производства / В. А. Дидур, В. В. Дидур //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». -2016. - Випуск 10/1 (29)- С.116- 121.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_mekh_2016_10%281%29__25

Дидур В.А. Математическая модель кондуктивного и конвективного тепло- и массопереноса в многочанной жаровне / В.А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко, В.В. Дидур // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2016. -С.14- 31.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vuvmaao_2016_4_4

Дідур В.А., Методика проектування технологічних комплексів для очищення рослинних олій/ В.А. Дідур, І.П. Назаренко, В.В.Дідур // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, т. 2. –С.224-232.
http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/16-2/16-2.html

Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов В. А. Дидур, Д. П. Журавель /Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. :C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – С. 67-74.

Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметичність В. А. Дідур, О. І. Мушкевич, В. В. Паніна /Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. :C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – С. 82-86.

Дидур В.А., Журавель Д.П. Методология изучения дисциплины «Гидравлика» в аграрных технических высших учебных заведениях / Инновационные технологии в современном образовании//Сборник трудов по матеріалам III Международной научно-практической Интернет-конференции 18 декабря 2015 г..–М.: Издательство «Научный консультант», 2016.- С.187-190.

Дідур В.А., Сорваніді Ю.Г., Новік О.Ю. Удосконалення і перспективи розвитку технічного сервісу в Мелітопольському регіоні // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2016.-С.211- 222.

Дідур В.А., Лисенко О.В., Адамова С.В. Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, т. 2. –С.113-119.

Дідур В.А., Назаренко І.П., Дідур В.В. Методика проектування технологічних комплексів для очищення рослинних олій Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, т. 2. –С.224-232.

Дидур В.А. Моделирование процесса фрикционного нанесения антиизносного материала на поверхность золотника/ В.А. Дидур, И.Г. Величко, О.И. Мушкевич // Информационно-технологический вестник. – Королев, 2015. – С. 54-61.

Дідур В.А. Технологія фрикційного латунювання переривчастої поверхні золотника гідро розподільника / В.А. Дідур, О. І. Мушкевич// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.- Вип. 15, Т. 4 – С.3-10.

Дидур В.А., Ткаченко А.В., Ткаченко В.А. Статистическая модель двухфазного потока в пневмосепарационном канале// Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 3. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2015. -С.9- 17.

Дідур В.А., Мушкевич О.І. Технологія безабразивної комплектовки золотникових пар гідро розподільників //Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 3.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2015. – С.78-84.

Дидур В.А., Караев А.И., Минько С.А. Изменения агрегатного состава почвы в приствольных полосах сада под воздействием капельного орошения //Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. 2015. № 3. С. 210-217.

Дідур В., Чебанов А. Методика випробувань автотракторних вентиляторів.// Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн.- Дослідницьке (Київ.обл.) – 2014. -№8 - C. 26-29.

Дидур В.А. Технология переработки семян клещевины на малотоннажных предприятиях/ В.А. Дидур, В.А. Ткаченко. / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. - С. 21 – 36.

Дідур В.А. Дослідження ефективності детоксикації токсину в насінні рицини інфрачервоним випромінюванням / В.А. Дідур, О.О. Троїцька, М.Ю. Ковязина / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. -С. 43-51.

Дидур В.А., Влияние схемы компоновки фильтростанции на технологическую надежность систем капельного орошения плодовых насаждений/ В.А. Дідур, Б.А. Ильницкий, И.Б. Вороновский, О.П. Назарова / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. -С. 190-203.

Дидур В.А. Моделирование процессов, протекающих в шнековом прессе при консолидации мезги масличных культур/ В.А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В.Ткаченко, В.В. Дидур. / Известия МААО. - № 16'. - 2013 (1).

Дидур В.А. Моделирование процесса пневмосепарации и обеспыливания семян подсолнечника в воздушном потоке / Дидур В.А., Ткаченко А.В. / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 1.– Запоріжжя: НВК Інтер-М, 2013. - С. 41 – 55.

Дидур В.А. Влияние износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления на их гидравлическую плотность/ В.А. Дидур, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Известия Международной академии аграрного образования - Вып. № 18.- Санкт-Петербург, 2013. –С.39-44.

Дидур В.А. Моделирование неравномерности скорости воздушного потока в вертикальном канале пылеулавливающего устройства пневмосепаратора/ В.А. Дидур, А.Н. Орел, А.Б. Чебанов // Известия Международной академии аграрного образования. - Санкт-Петербург, 2013. – Вып. № 18.- С. 44-47.

Дідур В.А. Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмосепаратора з пиловловлювальним пристроєм / В.А. Дідур, А.Б. Чебанов // Техніка і технології АПК. - ДП «УкрЦВТ», 2013. - № 11(50). С.6-9.

Дидур В. А. Исследование износа материалов деталей плунжерных пар топливной аппаратуры ДВС в среде биотоплива / В. А. Дидур, Д. П. Журавель, В. Б. Юдовинский, В. А. Коломоец / Науковий вісник ЛНАУ (Серія: технічні науки). - №41. – 2012. - С. 67-76.

Дідур В. А. Обґрунтування оптимальних параметрів пневмосепаратора рушанки рицини/ В. А. Дідур, А. Б. Чебанов / Науковий вісник ЛНАУ (Серія: технічні науки). - №41. – 2012. - С. 77-82.

Дідур В.А. Оцінка реологічних властивостей насіння рицини для визначення способу обрушення. / В.А. Дідур, К.В. Зубкова / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.1. – С. 209-215.

Ткаченко А.В. Математическая модель влаготепловой обработки мятки семян масличных культур в многочанной паровой жаровне. / А.В. Ткаченко, В.В. Дидур, Ткаченко В.А., В.А. Дидур / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.1. – С. 23-35.

Дідур В.А. Методика імітаційного моделювання процесу керування колісної машини / Дідур В.А., Бондар А.М. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип.12. Т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012.– С. 232 – 240.

Дидур В.А., Методика расчёта зеерной камеры шнекового пресса / В.А. Дидур, А.В. Ткаченко, В.А.Ткаченко, Ю.А. Ковальчук, Д.Л. Каричковский / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 2, Т.1. – С. 37-50.

Дідур В.А., Ткаченко В.О., Ткаченко О.В., Дідур В.В. Математична модель процесу консолідації при відділенні олії у шнековому пресі // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, – 2012.- № 35. – С. 99 - 112.

Дидур В.А. Технология послеуборочной обработки редуктивных семян / В.А. Дидур, А.В. Ткаченко, В.А. Ткаченко // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві // Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України. – Вип. 1(9). – Запоріжжя: ІМТ НААН, 2012. – С. 122-139.

Дидур В.А. Моделирование процесса износа плунжерних пар ТНВД двигателя энергетических средств МТА / В.А. Дидур, И. Б. Вороновский // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві // Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України. – Вип. 1(9). – Запоріжжя: ІМТ НААН, 2012. – С. 173-180.

Дидур В.А. Исследование износа материалов деталей плунжерных пар топливной аппаратуры ДВС в среде биотоплива / В.А. Дидур, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, – 2012.- № 41. – С. 67-76.

Дідур В.А. Обгрунтування оптимальних параметрів пневмосепаратора рушанки рицини / В.А. Дідур, А.Б. Чебанов // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, – 2012.- № 41. – С. 77-83.

Дидур В.А. Влияние противотоков в шнековом прессе на эффективность его работы / В. А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко, В.В. Дидур / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.4. – С. 20-34.

Ткаченко А.В. Математическая модель процесса сепарации рушанки семян клещевины в шельмашине / А.В. Ткаченко, В.В. Дидур, В.А. Дидур, В.А. Ткаченко / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронне видання: Режим доступу до ресурсу http: //www.nbuv.gov.ua/e- journals/nvtdau/index.html]. ТДАТУ, 2011. - Вип. 1, Т. 2. - С.37-47.

Ткаченко В.А. Моделирование процесса отжима мезги масличных семян в шнековых прессах / В.А. Ткаченко, В.А. Дидур, А.В. Ткаченко, В.В. Дидур / Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 11, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – С. 3-14.

Дідур В.А. Удосконалення технології збирання рицини / В.А. Дідур, О.М. Леженкін, С.В. Головін / Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.- Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2011.- №29. - С.370-380.

Дидур В.А. Моделирование процесса изнашивания прецизионных соединений топливных систем ДВС, работающих в среде биотоплива / В.А. Дидур, В.Б. Юдовинский, Д.П. Журавель, В.А. Коломоец / Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.- Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2011.- №29. - С.380-390.

Дідур В.А., Залеський А.В., Зубкова К.В. Розробка технологічної схеми пристрою для витирання вороху рицини / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.3. - 180 с.

Дідур В.А. Виробництво біоенергетичної сировини з рицини. //Хімія, агрономія, сервіс. - №3 (295) березень. - Київ, 2010. - с. 55-59.

Дідур В.А., Троїцька О.О. Рицина — унікальна олійна культура. //Хімія, агрономія, сервіс. - №4 (296) квітень. - Київ, 2010. - с. 54-59.

Дидур В.А. Технология детоксикации семян клещевины инфракрасным облучением // Актуальні питання електрифікованих технологій АПК та прикладної біофізики. ЕТБФ – 2010: матер. міжвуз. наук.-практ. конф, м. Мелітополь, 9 – 12 червня 2010 р., ТДАТУ - Мелітополь: Люкс, 2010. – С. 85 - 87.

Дідур В.А., Зубкова К.В Моделювання процесу обрушення насіння рицини при її глибокій переробці // Збірник наукових праць Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві. - Вип. 1.(5,6) – Запоріжжя, 2010.

Дидур В.А., Ткаченко А.В. Исследования математической модели сушки семян подсолнечника высших репродукций // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.10.-Т.4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С.3- 17.

Дидур В.А. Моделирование процесса сушки репродуктивных семян масличных культур применительно к контейнерной технологии // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.10.-Т.7. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С.43- 53.

Дідур В.А., Чебанов А.Б. Оптимізація параметрів пневмосепаратора для сепарації рушанки рицини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.10.-Т.8. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С.70- 78.

Дідур В.А., Зубкова К.В. Моделювання процесу обрушення насіння рицини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.10.-Т.8. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С.312- 323.

Дидур В.А. Технология детоксикации семян клещевины инфракрасным облучением // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.10.-Т.10. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.

В.А. Дидур, Е.В. Зубкова Обоснование конструктивных параметров и технологических режимов оборудования для обрушивания семян клещевины / Известия МААО. - № 9' 2010 (2). - С.17 -26.

Дидур В.А., Надыкто В.Т., Журавель Д.П., Юдовинский В.Б. Особенности эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биодизеля. // Тракторы и сельхозмашины. – Москва, №3, 2009. – с. 3-6.

Дидур В.А., Зубкова Е.В., Обоснование конструктивных параметров и технологических режимов оборудования для обрушивания семян клещевины // Известия МААО. Выпуск №7 (2009) «Механизация и электрификация технологических процессов АПК» - Санкт-Петербург, 2009.

Дідур В. А. Сушка семян клещевины в толстом неподвижном слое / В. А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т механізації тваринництва УААН
гол. ред. І. А. Шевченко. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 1(3,4). - С. 31-40.

Дідур В. А. Критерії оцінки стійкості складових металів до зношування в середовищі біопалива / В. А. Дідур, Д. П. Журавель, В. Б. Юдовинський // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т механізації тваринництва УААН
гол. ред. І. А. Шевченко. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 1(3,4). - С. 329-332.

Дідур В. А. Методика визначення концентрації пилу в повітрі робочої зони при обрушенні насіння рицини / В. А. Дідур, А. Б. Чебанов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фахове вид . / відп. за вип. В. А. Дідур. - Мелітополь, 2009. - Вип. 9, т. 2. - С. 169-174.

Дідур В., Надикто В., Федоренко В. Вплив біодизеля на експлуатаційні показники роботи МТА. // Техніка АПК: Науково-технічний журнал. - №1, 2008р. – с. 27-29.

Дідур В., Надикто В.Т., Федоренко В. Експлуатаційні показники МТА під час роботи на біодизелі. // Інформаційний щомісячник «Пропозиція». Український журнал з питань агробізнесу. - №4, Київ, 2008. - с.128-133.

Дідур В.А., Журавель Д.П., Юдовінський В.Б. Вплив метилових ефірів на процес зношення триботехнічних спряжень // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008.– 3-9 с.

Дідур В.А. Енергетичне забезпечення виробництва тваринницької продукції шляхом конвертації біосировини із рицини // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.2– Мелітополь: ТДАТУ, 2008.– 3-10 с.

Дідур В.А., Юдовінський В.Б., Журавель Д П. Металографічні дослідження процесу впливу метилового ефіру на поверхневу структуру металів і сплавів // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – 10-14 с.

Дидур В.А., Вороновский И.Б., Назарова О.П. Моделирование надёжности топливной системы дизельного двигателя машинно-тракторного агрегата (МТА) // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008.– 40-48 с.

Дідур В.А, Савченко О.Д., Журавель Д.П., Мовчан С.І. Методичне вдосконалення викладення гідромеханічного тиску і дотичних напружень в реальній рідині // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008.– 48-56 с.

Дидур В.А., Е.П. Масюткин, М.В. Постникова, В.А. Масловский. Научное обоснование удельных расходов електроенергии при очистке зерна методом математического планирования эксперимента // Праці Інституту електродинаміки національної академії наук України. Збірник наукових праць. - Випуск 19, Киев, 2008р. - с.94-98.

Дідур В.А. Технологія виробництва біоенергетичної сировини на прикладі рицини. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування». – Київ, 2008.- с. 540-547.

Дідур В.А., Надикто В.Т. Використання рослинної сировини для виробництва біопалива. - Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 92.– 2008. – 302-311с.

Дидур В.А. Проблемы производства и использования энергетического биосырья // Известия МААО. Выпуск №6 (2008), том 2 «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». - Санкт-Петербург, 2008. – с. 76-83.

Дидур В.А., Ткаченко А.В. Обоснование технологических режимов сушки семян подсолнечника высших репродукций // Известия МААО. Выпуск №7 (2008), том 1 «Информационные технологии в эксплуатации МТП АПК». - Санкт-Петербург, 2008. – с. 27-35.

Дидур В.А., Ткаченко В.А., Ткаченко А.В. Сушка семян клещевины в толстом неподвижном слое // Праці ТДАТУ. – Вип. 8, Т.6. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008.– с. 62-70.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Монографія: Дідур В.А. Механіко-технологічні засади глибокої переробки насіння рицини / В.А. Дідур, В.О. Ткаченко, В.В. Дідур, О.В. Ткаченко– 2018. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, - 2018.-260 c.

2. Монографія: Дідур В.А. . Математиче моделювання процесів волого- теплової обробки і віджиму мезги насіння рицини / В.А. Дідур, В.О. Ткаченко, В.В. Дідур, О.В. Ткаченко.– 2018. - Lambert Academic Publishing, 2018.-300 c.

3. Дідур В.А., Журавель Д.П., Палішкін М.А., Міщенко А.В., Борхаленко Ю.О. Гідравліка. Підручник. - 2015. – 546 c.
264 іл.

4. Ткаченко А.В., Дидур В.А. Оборудование и Технология Сушки Семян Подсолнечника Высших Репродукций/ Lambert Academic Publishing. – 2014.-162 c.

5. Навчально-методичний комплекс гідравліка: [навч. посібник] / В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур, С.Л. Олексійко, Я.М. Михайлович, Т.Д. Гуцол, П.П. Краснолуцький, В.В. Чекменьов. К, 2013. - 576 с.

6. Посібник «Гидроаэромеханика и ее использование в энергетике АПК». В.А. Дидур, Л.И. Грачева, Н.Н. Радул, А.Н. Орел. Под общей редакцией академика АН ВШУ, МААО, д.т.н., профессора Дидура В.А. – Москва: МГАУ, 2008. – 395с.

7. Посібник «Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві» Дідур В.А., Стручаєв М.І. (За загальною редакцією проф. В.А. Дідура). – Київ, Аграрна освіта, 2008. – 233c.
іл.

8. Підручник «Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі» Дідур В.А., Савченко О.Д., Журавель Д.П., Мовчан С.І. (Під загальною редакцією проф. В.А. Дідура). – Київ, Аграрна освіта, 2008. – 577 c.
іл.

Навчальні дисципліни

  • Гідропривод
  • Гідравліка

Основні види діяльності, досягнення

Дідур В.А. є заступником голови спеціалізованої ради Д 18.819.01 за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, та був її головою на протязі трьох каденцій з 2005 р.

Під його керівництвом проводиться науково-дослідні роботи згідно плану НДІ МЗПУ за наступними темами НДЛ:

- «Ресурсозбереження в технологічних процес АПК»

- «Виробництво біосировини та раціональне використання ПММ»

- «Технічний сервіс і надійність сільськогосподарської техніки».

У 2016-2017 роки здійснюється керівництво НДР за державною програмою «Наукові основи глибокої переробки насіння рицини на олію та високобілкові корми».

Працює в фаховій раді МОН (НМР з питань освіти МОН підкомісія з Гідроенергетики). Член експертної групи МОН України. Є членом вченої ради університету, вченої ради факультету, науково-технічної ради ТДАТУ.

Дідур В.А. головний редактор наукового видання «Вісник УВ МААО» та член редколегії наукового фахового видання «Праці ТДАТУ».

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої освіти України (1982 р.), маю знак «За наукові досягнення» (2001р.), Трудову відзнаку «Знак Пошани» (2003 р.), Подяку Міністерства освіти і науки України (2008р.), нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеню Міністерства аграрної політики України (2008 р.) та «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеню Міністерства аграрної політики України (2009 р.), орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня 2013 р., нагороджений Почесною грамотою Кабінета Міністрів України (2017 р.).