Експлуатація блоково-модульних МТА

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Мітков Василь Борисович

Метою дисципліни є вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях із фундаментальних та загально технічних дисциплін і здійснюється паралельно з вивченням машин. Метою і завданням навчального курсу є: освоєння багаторічного досвіду технологічного удосконалення конструкцій сільськогосподарських енергетичних засобів, вивчення принципів конструювання та агрегатування нових компонувальних схем як основи для ефективного їх використання у сільськогосподарському виробництві.

Як результат вивчення дисципліни студент повинен:
– знати та розуміти: актуальність та практичне значення нового курсу у інженерній практиці. Засвоїти основні концепції та шляхи розвитку енергетичних засобів. Розуміти смисл та природу технологічних властивостей енергетичних засобів, їх взаємозв’язок з конструктивними та іншими параметрами МТА. Розуміти призначення, переваги та недоліки жорстко-стикованих МТА, принцип побудови та напрямки застосування трьохвісних енергетичних засобів. Розуміти техніко –  економічну та технологічну доцільність появи модульних енергетичних засобів перемінного тягового класу. Засвоїти перспективи використання МЕЗ. Знати конструкцію та технічну характеристику МЕЗ універсально – просапного призначення. Розуміти взаємозв’язок конструктивних параметрів даного енергетичного засобу з експлуатаційно – технологічними  показниками МТА на його основі. Знати основні конструктивні та технологічні прийоми і способи зменшення переущільнюючого впливу рушіїв енергетичних засобів на ґрунт.
– вміти: вдосконалювати та використовувати сільськогосподарську техніку відповідно до вимог системи точного землеробства, складати та розв’язувати  систему рівнянь статичної рівноваги МЕЗ у поздовжньо-вертикальній площині при умові впливу на нього гакового навантаження, розраховувати крок ПТК і визначати площу поля, відведену під її сліди, проводити розрахунок оптимальних значин потужності двигуна МЕЗ, маси та енергонасиченості його енергетичного і технологічного модулів, засвоїти методику розрахунку коефіцієнта кінематичної невідповідності між коловими швидкостями коліс технологічного та енергетичного модулів МЕЗ,  оцінювати керованість МЕЗ при наявності передньо-навісних знарядь, Розуміти вплив конкретних конструктивних параметрів ЕЗ та фізико-механічних властивостей ґрунту на глибину слідів ПТК, вибрати шини для енергетичного засобу, виходячи із оцінки впливу на ущільнення ґрунту.

Силабус з дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА»

Відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною літературою

Робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі бакалавра) механіко-технологічний факультет

Лекції. Змістовий модуль 1.

Лекції. Змістовий модуль 2.

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни: «Експлуатація блоково-модульних МТА»

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни

Презентації лекції з дисципліни:

Лекція 1.Класифікація і технологічні властивості енергетичних засобів.

Лекція 2. Перспективи розвитку мобільної енергетики.

Лекція 3. Ґрунт та його властивості.

Лекція 4. Фактори та наслідки ущільнення ґрунту.

Лекція 5. Дефляція та ерозія ґрунту.