Гідравліка (МТФ)

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Дереза Сергій Володимирович

Метою навчальної дисципліни «Гідравліка» є всебічна підготовка спеціалістів, спроможних, на основі отриманих знань та навичок, кваліфіковано вирішувати питання водопостачання сільських населених пунктів і сільськогосподарських виробництв, їх експлуатації, експлуатації гідравлічних машин і установок з врахуванням охорони водних ресурсів та раціонального і екологічно безпечного їх використання.

Завданнями навчальної дисципліни є опанування студентами:
– теоретичних знань з основ гідравліки, сільськогосподарського водопостачання, гідро- та пневмоприводів;
– вміннями творчого підходу до вирішування завдань проектування, експлуатації і раціонального використання сільськогосподарського водопостачання, насосів, вентиляторів, гідроенергетичних установок та систем гідромеліорації;
– навичками проведення дослідження, випробування та оцінювання гідравлічного устаткування.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– задачі науки “Гідравліка” та методи якими реалізуються ці задачі;
– характеристику водних ресурсів України, потенційні можливості і методи їх використання;
– закони стану рівноваги і руху води;
– методику проектування і будову систем водопостачання;
– конструкцію і принцип дії насосів, вентиляторів, гідроенергетичних і вітроенергетичних установок;
– призначення і будову гідромеліоративних систем;
– призначення і будову гідро- та пневмоприводів.
вміти:
– застосовувати на практиці знання в сфері експлуатації сільськогосподарських об’єктів.
– використовувати отримані знання при експлуатації гідравлічних машин і установок.
– виявляти недоліки у роботі гідравлічного обладнання, встановлювати причин виходу його з ладу та способи їх усунення.

Робоча программа навчальної дисципліни «Гідравліка» для здобувачів СВО Бакалавр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Гідравліка (МТФ)» на 2021-22 н.р.

Перелік методичних вказівок з дисципліни «Гідравліка» МТФ

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Гідравліка» МТФ

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)