Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Скляр Радміла Вікторівна

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні будови, принципів дії, основ теорії і методів розрахунку машин та обладнання, а також наукових основ монтажу і високоефективного використання як окремих машин, так і їх технологічних комплексів і техніко-економічних вимог та умов роботи у тваринництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: класифікаційні ознаки, будову та принцип дії сучасного технологічного обладнання для виробництва продукції тваринництва, основи теорії і методику розрахунку основних параметрів цього обладнання, головні напрямки і тенденції розвитку сільськогосподарського машинобудування; методику обґрунтування і розробки механізованих технологічних ліній у галузі тваринництва, критерії оцінювання і вибору засобів механізації виробничих процесів», заходів технічного обслуговування та ефективного використання фермської техніки;

вміти: працювати з інформацією щодо питань механізації тваринництва, проводити порівняльне оцінювання і робити раціональний вибір необхідних засобів механізації виробничих процесів, самостійно освоювати конструкції і принцип дії нової фермської техніки, обґрунтовувати ресурсозберігальні конструктивно-функціональні схеми удосконалених та нових технічних рішень, здійснювати регулювання машин і обладнання на заданий режим роботи; брати участь у розробленні ефективних технологічних процесів, обґрунтовувати структури потокових технологічних ліній, комплексів машин і обладнання, по¬рядку і послідовності проведення їх монтажу та пусконалагодження, планувати заходи технічного обслуговування машин, контролювати дотримання технологічних і експлуатаційних регламентів під час їх виконання; розраховувати трудомісткість і строки виконання технічних заходів, визначати ресурс машин, розробляти і будувати графіки використання технологічних комплексів машин та узгодження монтажних робіт, коригувати проведення робіт за поточною оперативною інформацією, організовувати зберігання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог нормативно-технічних матеріалів та умов виробництва, розраховувати експлуатаційні затрати і техніко-економічні показники нових машин та машинних комплексів;

володіти: методами інженерного розрахунку як окремих робочих органів, так і вузлів, механізмів та машин загалом, навичками технологічного налагодження обладнання, методологією прогнозування розвитку галузі та основних напрямів її механізації, методами вибору і застосування у виробництві ресурсозберігаючих технологій.

Робоча програма навчальної дисципліни “Машини, обладнання та їх використання в тваринництві” для здобувачів СВО “Бакалавр” зі спеціальності 208 – Агроінженерія за ОПП «Агроінженерія» (на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст») на 2022-2023 н. р.

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС з дисципліни “Машини, обладнання та їх використання в тваринництві” для здобувачів СВО Бакалавр зі спеціальності 208-Агроінженерія на 2022-2023 н.р.

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Корисне для студентів

Графік виконання практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Критерії оцінювання практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Питання до екзамену з дисципліни МОВТ

Лекційні матеріали з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Презентації лекційних матеріалів з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Журнали виконання практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»