Моделювання технологічних процесів в АПК

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Скляр Радміла Вікторівна

Метою дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» (МТП АПК) є засвоєння та формування знань та навичок з основ теорії та розрахунків при моделюванні технологічних процесів в АПК.

Завданнями дисципліни є: надання теоретичних знань та практичних навичок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання технологічних процесів в агропромисловому виробництві; формування умінь моделювати технологічні процеси в агропромисловому виробництві; ознайомити з особливостями постановки задач оптимізації; попередження виникнення проблем при вирішенні задач оптимізації; навчити формулювати завдання і критерії оптимальності; надання навичок побудови математичних моделей та підбору параметрів для розв’язання задач; навчити вносити інформацію в комп’ютер і розв’язувати задачу з отриманням вірних висновків; навчити вірно аналізувати результати та надавати перспективні рекомендації.

Результати навчання (з урахуванням soft skills)

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності:

  • здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва;
  • здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;
  • здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва.
  • здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин.

Soft skills:

  • комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді.
  • уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці та доведення своєї думки до соціуму; проводити презентації отриманих результатів.
  • керування часом – уміння справлятися із завданнями вчасно, не відчуваючи дискомфорту.
  • гнучкість і адаптивність: вміння пристосовуватися до отриманих результатів та за можливістю впливати на кінцевий результат.
  • лідерські якості: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати та відстоювати рішення; уміння встановлювати мету та складати план її досягнення.
  • особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до навколишніх.

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання технологічних процесів в АПК” для здобувачів СВО Бакалавр зі спеціальності 208-Агроінженерія на 2021-2022 н.р.

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в АПК” для здобувачів СВО Бакалавр зі спеціальності 208-Агроінженерія на 2021-2022 н.р.

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» 

Графік виконання лабораторних і практичних занять з дисципліни Моделювання технологічних процесів в АПК”

Критерії оцінювання лабораторних і практичних занять з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в АПК”

Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в АПК”

Журнал виконання лабораторних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Самостійна підготовка до лабораторних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Журнал виконання практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Самостійна підготовка до практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»