Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ (3 семестр)

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Дереза Сергій Володимирович

Метою дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» є формування у студентів знання вимог основного сільськогосподарського виробництва до технічного сервісу, а також розуміння системних взаємозв’язків між структурою та властивостями системи технічного обслуговування і ремонту (ТОР) машин агропромислового виробництва (АПВ); знання основних засад оптимального проектування технологічних процесів, що виконуються на стаціонарних постах та виїзними ланками (технічного обслуговування машин, заміни вузлів та агрегатів), технологічних лініях (розбирання-складання вузлів та агрегатів), технологічних дільницях (відновлення зношених деталей) як для випадків моно- так і багатопредметної спеціалізації, визначення оптимальних режимів виконання ремонтних операцій, організації контроля і управління якостю ремонта машин та обладнання агропромислового виробництва. а також знання вимог до оформлення проектної і технологічної документації, санітарних норм і правил проектування, засад оцінювання ефективності проектних рішень.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати:
• види обслуговуючо-ремонтних втручань та їх зміст;
• стратегії ТОР машин АПВ;
• методи ТОР машин і засади їх вибору;
• структуру міжремонтного циклу машин АПВ, засади її обгрунтування;
• засади прогнозування потреби виконання обслуговуючо-ремонтних втручань;
• методику обґрунтування технології виконання ТОР машин АПВ;
• методику вибору обладнання для технічного сервісу;
• мету, об’єкти та методи нормування робіт технічного сервісу;
• засади проектного розрахунку номінальних і дійсних фондів часу, кількості обслуговуючо-ремонтних втручань, визначення кількості працюючих, постів, обладнання, виробничих і допоміжних площ;
• параметри та показники ефективності технологічних процесів технічного сервісу, характер їх взаємозалежностей;
• теоретичні засади обгрунтування структури обслуговуючо-ремонтних формувань, оптимізації їх продуктивності;
• єдину систему технологічної документації (ЄСТД);
• екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до технологічних процесів технічного сервісу;
• методику техніко-економічного оцінювання проектних рішень;

вміти:
• обґрунтовувати потребу розробки нових чи удосконалення чинних технологічних процесів технічного сервісу;
• обгрунтовувати технологію виконання робіт технічного сервісу;
• обгрунтовано вибирати обладнання для технічного сервісу;
• нормувати роботи технічного сервісу;
• здійснювати технологічну підготовку обслуговуючо-ремонтного виробництва (розробляти технологічну документацію, інструкції, ремонтні креслення);
• обґрунтовувати виробничу структуру обслуговуючо-ремонтних формувань для реалізації запроектованих технологічних процесів, оптимізувати такт їх роботи
(продуктивність) та обирати раціональні варіанти технологічних процесів;
• поціновувати запропоновані проектні рішення.

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин агропромислового виробництва» (3 семестр) для здобувачів СВО Магістр на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 3 семестр 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ (3 семестр)»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Презентації лекційних тем з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» до змістового модулю №1

Презентації лекційних тем з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» до змістового модулю №2

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Відео до виконання Дослідження процесу утворення поверхонь з регулярним мікрорельєфом (РМР) віброобкатуванням

Відео до виконання Дослідження впливу поверхневого пластичного деформування (ППД) на шорсткість і мікротвердість обробленої поверхні

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ»