Дидур В.А. Математическая модель процесса подготовки масличного сырья в многочанной жаровне / В. Дидур, В. Ткаченко, А. Ткаченко, В. Дидур, MOTROL Commission of motorization and energetics in agriculture an international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. -Vol. 18, No 1. – LUBLIN – RZESZÓW.-2016. – С.29-35.

Дидур В.А. Термодинамические характеристики элементов семян подсолнечника / В.А. Дидур, А.В. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол.:C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – С.19-30.

Дідур В. В. Термодинамічні характеристики елементів насіння рицини В. В. Дідур, А. Б. Чебанов, А. А. Асеєв, А. В. Шарій /Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип.254.-С.278 286.

Дидур В. А. Механико-технологические проблемы глубокой переработки растительного сырья клещевины в условиях малотоннажного производства / В. А. Дидур, В. В. Дидур // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів».-2016.-Випуск10/1(29).-С.116-121.

Дидур В.А. Математическая модель кондуктивного и конвективного тепло- и массопереноса в многочанной жаровне / В.А. Дидур, В.А. Ткаченко,А.В. Ткаченко, В.В. Дидур // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2016. -С.14-31.

Дідур В.А. Методика проектування технологічних комплексів для очищення рослинних олій / В.А. Дідур, І.П. Назаренко, В.В. Дідур // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, т. 2.-С.224-232.

Дідур В.А. Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметичність / В.А. Дідур, О.І. Мушкевич, В.В. Паніна /Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. :C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – С. 82-86.

Дідур В.А. Удосконалення і перспективи розвитку технічного сервісу в Мелітопольському регіоні / В.А. Дідур, Ю.Г. Сорваніді, О.Ю. Новик // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2016.-С.211- 222.

Дідур В.А. Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку / В.А. Дідур, О.В. Лисенко, С.В.Адамова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, т. 2.–С.113-119.

Дидур В. А. Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов / В. А. Дидур, Д. П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / НУБіП ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – No 251. – С. 69-78.

Скляр О.Г. Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу / О.Г. Скляр, Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв// Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2016. – Вип. 16. – Т.2. – С. 92-98.

Мілько Д.О. Механіко-технологічні основи розроблення технічної системи кормозаготівлі на молочних фермах: автореферат дис. докт. техн. наук: 05.05.11 / Д.О. Мілько // ТДАТУ. – Мелітополь, 2016

Педченко Г.П. Інноваційні форми та методи навчання у вищих навчальних закладах / Г.П. Педченко, Д.О. Мілько // ТДАТУ: Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі” Випуск 19. – Мелітополь, 2016. – С. 198 – 202.

Милько Д.А. Результаты экспериментальных исследований пресса предварительного уплотнения с клиноподобной камерой для растительных материалов / Д. Милько // An international journal on operationof farm and agri-food industry machinery. Motrol commission of motorization andenergetic in agricultural Vol 18. – №1. – Lublin-Rzeszow, 2016. – P. 67-71.

Мілько Д.О. Методика проведення енергетичної оцінки технологічних ліній заготівлі та зберігання рослинної сировини / Д.О. Мілько // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК» в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки “АГРО-2016” (08–11 червня 2016 р), 2016. – С. 149-151.

Рябов Р.М. Аналіз теоретичних досліджень процесу змішування / Р.М. Рябов, Д.О. Мілько // Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року), Сумський національний аграрний університет.- Суми, 2016.-С.127-131.

Журавель Д.П. Методологія оцінки надійності мобільної сільсько-господарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів / Д. П. Журавель // Вісник Сумського національного аграрного університету / СНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10/3(31). – С.66-71. – (Механізація та автоматизація виробничих процесів).

Журавель Д.П. Забезпечення надійності мобільної сільськогосподарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів /Д. П. Журавель // Сучасні проблеми землеробської механіки : збірник тез доповідей ХVII міжнародної наукової конференції / СНАУ. – Суми, 2016. – С. 163-164.

Купавих Є. П. Аналіз сучасних технологій зміцнення культиваторних лап / Є. П. Купавих, А. О. Смєлов // Збірник наукових праць магістрів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. –Мелітополь, 2016. – С. 16-21.

Дашивець Г.І. Використання комп’ютерних технологій при викладанні дисципліни «Проектування сервісних підприємств» / Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі: збірн. наук.-метод. праць. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 19. – С. 136-142.

Шокарев О.М. Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектричноаеродинамічного сепаратора насіння / С.В. Кюрчев, О.М. Шокарев // Вісник НУБІП. Техніка та енергетика АПК.-Київ, 2016.- Наукове фахове видання. №251. – С. 112-119.

Паніна В.В. Инновационная направленность педагогической деятельности при преподавании дисциплины «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» / В.В. Паніна / Материалы III Международной научно-практической интернет конференции «Инновационные технологии в современном образовании». – Королев, 2016.- С. 39-44.

Паніна В.В. Методика визначення раціонального способу відновлення колінчастого валу / В.В. Паніна, Д.С. Плехун /Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної Інтернет – конференції студентів та магістрантів м. Мелітополь, 2016.

Паніна В.В. Методика визначення оптимального способу відновлення колінчастого валу / В.В. Паніна, Д.С. Плехун / Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ, Вип. 16 Т.1 Механіко-технологічний факультет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.

Болтянська Н.І. Застосування інтерактивних технологій при викладанні у сучасному вищому навчальному закладі як фактору гуманізації професійної підготовки фахівців / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2016.-С. 65-70

Болтянська Н.І. Інструменти активізації пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі ».- Мелітополь, 2016.- С. 51-58

Болтянська Н.І. Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві / Н.І. Болтянська // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.6. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2016.-С. 55-64.

Болтянська Н.І. Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.6. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2016.-С. 50-55.

Болтянський О.В. Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms / О.В. Болтянський, Б.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture (in Polish) – 2016. Vol.16. No.2. 49-54.

Болтянська Н.І. Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК» в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки “АГРО-2016” (08–11 червня 2016 р), 2016. – С. 115.

Болтянська Н.І. Підвищення екологічної безпеки виробництва сільськогосподарської продукції / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК» в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки “АГРО-2016” (08–11 червня 2016 р.), 2016. – С. 117.

Болтянська Н.І. Підвищення повноцінності годівлі високопродуктивних корів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК»в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки “АГРО-2016” (08–11 червня 2016 р.), 2016. – С. 118.

Болтянський О.В. Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 16. Т.2, 2016.-С. 153-159.

Болтянська Н.І. Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська // Вісник Сумського НАУ СЕРІЯ «Механізація та автоматизація виробничих процесів» Вип. 10/3 (31), 2016. С. 118-121.

Болтянська Н.І. Застосування різних матеріалів для облаштування покриття на молочно-товарних фермах / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці», НУБІП, м. Київ 17-20 травня 2016 року

Болтянська Н.І. Оцінка доцільності застосування гумового покриття на молочно-товарних фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“. К., 2016 – Вип. 251.- С. 151-160.

Болтянська Н.І. Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.18. No.1. 49-54.

Болтянська Н.І. Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (листопада 2016 р.), Житомирський національний агроекологічний університет.- Житомир: ЖНАЕУ, 2016.-С. 27-29.

Болтянська Н.І. Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства / Н.І. Болтянська // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (24 листопада 2016 р.), Житомирський національний агроекологічний університет.- Житомир: ЖНАЕУ, 2016.-С. 33-35.

Болтянський Б.В. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах / Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі” В 19 – т.3.- Мелітополь, 2016. – с. 59-66.

Болтянський Б.В. Методологічна база обґрунтування технологічного процесу та обладнання для приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських підприємств / Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Бакарджиєв Р.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.6. – т.3.- Мелітополь, 2016. – с. 73-79.

Дереза С.В. Формування спрямованості на орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів для професійно-технічних закладів освіти / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». Вип.19. Мелітополь, 2016. С. 144-150.

Дереза О.О. Обґрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату / Дереза О.О., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.6. – т.3.- Мелітополь, 2016. – с. 65-72.

Болтянський Б.В. Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва шляхом застосування гравітаційної сепарації зерна / Гвоздєв О.В., Болтянський Б.В., Парієв А., Дмитрів В., Городняк Р // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження №20. – Львів, ЛНАУ, 2016. – с. 129-139.

Тарасенко В.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / Тарасенко В.В., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 16, том 2. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – с.125-131.

Болтянський Б.В. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва продукції в галузі тваринництва / Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток аграрної сфери» в рамках III Міжнародної спеціалізованої виставки «Київський технічний ярмарок – 2016» (29 березня 2016року), Київ – НУБіП, 2016. с. 19-21.

Париев А. Экспериментальные исследования разбрасывателя подстилки с роторно-пальцевым рабочим органом / Андрей Париев, Болтянський Борис, Олег Дробышев, Татьяна Коротченко // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2016. Vol.18. No.1. 37-42.

Болтянський Б.В. Прогресивні технології як основа мінімізації сукупних витрат енергії в тваринництві / Болтянський Б.В. // Матеріали ІV-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробниц-тві». – Глеваха, 2016. – С.16-18.

Бондар А. М. Метод контроля системы управления колесной машины с целью обеспечения эффективной работы / А. М. Бондар // Motrol – Lublin – 2016. Vol. 17, No9 – P. 13-17.

Бондар А.М. Зависимость функционирования новых, эргономичных рулевых управлений на базе электромеханических усилителей / В.О. Петров, А.М. Бондар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип.6. т. 1. – С.203-209.

Кістечок О.Д. Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині / О.Д. Кістечок, В.Т. Надикто // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2016. – Вип. 254. – С.271-278.

Кистечок А.Д. Исследование тягово-энергетических и агротехнических показателей работы пахотного агрегата по схеме «push-pull» /А.Д. Кистечок, В.Т. Надыкто // Агропанорама (Беларусь), 2016, No5 (117).  С.2-6.

Кістечок О.Д. Створення та експериментальне дослідження машинно-тракторного агрегату, працюючого за схемою «push-pull» / О.Д. Кістечок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». Кіровоград, Кіровоградський НТУ, 2016. С.22-23.

Грицаєнко І.М. Інвестиції в технічне забезпечення аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Глобальні та національні проблеми економіки – вип. 3. – 2016.

Грицаєнко І.М. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації землеробства [Електронний ресурс] / В.А. Дідур, Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Науковий вісник ТДАТУ. – 2016. – Вип. 6, Т.1 – С. 22-34.

Полудненко О. В. Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв / О. В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 1 : Технічні науки. – С. 261-268.

Шацький В.В. Результати експериментальних досліджень процесу переміщення зернового матеріалу по похилій круговій вібраційній поверхні / В.В Шацький, Д.В. Дем’яненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Випуск 170.: Харків, 2016.


Основы виртуального проектирования технологических операций в растениеводстве / Аюбов А.М., Кушнарьов А.С., Сербій Є.К., Кушнарьов С. А., // Сборник докладов научно-технической интернет конференции «Биосферные основы земледелия в XXI веке» .-, 2016. – с. 59-72.

Анализ технологических средств для среза и транспортировки НЧУ / Аюбов А.М., Малинський О. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.5.Т.2, 2016. – с. 104-108.

Проблема ущільнення грунтів ходовими системами с.-г. машин / Аюбов А.М., Стойков О.М. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.5.Т.2, 2016. – с. 150-154.

Техніка і технологія в с.-г. виробництві / Аюбов А.М., Крижачківський О.Р. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.5.Т.2, 2016. – с. 112-114.

Потенціальні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шин в залежності від тиску повітря в ній / Аюбов А.М., Мітков В.Б., Кувачов В.П., Шульга О.В. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.6.Т.3, 2016. – с. 104-108.

Потенціальні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шин в залежності від тиску повітря в ній. Науковий вісник ТДАТУ, Мелітополь, випуск 6, Том 3, 2016. Аюбов А.М., Мітков В.Б., Кувачов В.П., Шульга О.В.

Кувачев В. Моделирование плоско-параллельного движения в верти-кальной плоскости ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия / В. Кувачев, В. Митков, О. Шульга // Motrol. – 2016. – Vol.18, №1. – С. 3-12.

Mitkov V.B. New approach to the choice of way of mechanical process-ing of soil in the south of Ukraine / V.B. Mitkov, V. Kuvachov, Ye. Ihnatiev, V.O. Mitkov // International Scientific Journal “Mechanization in agriculture” (Bulgaria ). – 2016. – Issue 1/2016 . – P.29-31.

Надикто В.Т. Оцінка керованості руху ширококолійних енерготехно-логічних засобів механізації сільськогосподарського виробництва / В.Т. На-дикто, В.П. Кувачов // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6., т.1. – С. 99-110.

Мітков В.Б. Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв // Вестник УВ МААО. – Ме-литополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 4. – С. 78-88.

Кувачов В.П. Кінематика повороту ширококолійних засобів механі-зації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробс-тва / В.П. Кувачов // Вісник Сумського НАУ. – Суми: Сумський НАУ, 2016. – Вип. 10/2 (30). – С. 46-49.

Мітков В.Б. Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв, В.О. Міт-ков // Вісник Сумського НАУ. – Суми: Сумський НАУ, 2016. – Вип. 10/1 (29). – С. 20-25.

Мітков В.Б. Методика визначення оцінки рівня екологічної безпеки сільськогосподарських агрегатів / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов // Вісник Сум-ського НАУ. – Суми: Сумський НАУ, 2016. – Вип. 10/3 (31). – С. 6-10.

Кувачов В.П. До питання компонування спеціалізованих ширококо-лійних енерготехнологічних транспортних засобів для колійної системи зе-млеробства / В. П. Кувачов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кіро-воград: КНТУ, 2016. – Вип. 46. – С. 72-78.

Кувачов В.П. Визначення показника режиму повороткості широко-колійного агрозасобу для колійної системи землеробства / В.П. Кувачов // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т.3. – С. 171 – 177.

Кувачов В.П. Потенційні можливості баластування колісного трак-тора за умовою екофільності шини в залежності від тиску повітря в неї / Ку-вачов В.П., Мітков В.Б., Аюбов А.М., Шульга О.В. // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т.3. – С. 26-33.

Мітков В.Б. Урахування показника екологічних властивостей мобі-льного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рі-вня / Мітков В.Б., Кувачов В.П., Чорна Т.С., Сологуб С.В. // Науковий віс-ник ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т.3. – С. 33-41.

Mitkov V.B. New approach to the choice of way of mechanical process-ing of soil in the south of Ukraine / V.B. Mitkov, V. Kuvachov, Ye. Ihnatiev, V.O. Mitkov // IV Scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna, Bul-garia. – Vol. 2, 22-25 june 2016. – P.66-68.

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс: [начально-методичний посібник для студентів із на-пряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового ви-робництва» рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, В.П. Кувачов та ін. / За ред. І.М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.., 2016. – 420 с.

Кувачов В.П. Моделювання плоско-паралельного руху спеціалізова-ного ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства / В.П. Кувачов // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції ТДАТУ. – Мелітопол: ТДАТУ, 2016. – С.116-118.

Кувачов В.П. Кінематика повороту ширококолійних засобів механі-зації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробс-тва / В.П. Кувачов // Тези доповідей XVІІ Міжнародної наукової конферен-ції «Сучасні проблеми землеробської механіки». 17-19 жовтня 2016 р. – Су-ми: Сумський НАУ, 2016. – С. 22-25.

Кувачов В.П. До питання компонування спеціалізованих ширококо-лійних енерготехнологічних транспортних засобів для колійної системи зе-млеробства / В.П. Кувачов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». 3-4 листопада 2016р. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 24-26.

Данченко О.А. Удосконалення мульчуючої системи обробітку грунту та засобів механізації для її реалізації [Електронний ресурс] / О.А. Данчен-ко, В.П. Кувачов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтер-нет-конференції студентів та магістрантів, Вип.. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 19-22.

Зінченко М.В. Обґрунтування параметрів вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту [Електронний ресурс] / М.В. Зі-нченко, В.П. Кувачов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної Ін-тернет-конференції студентів та магістрантів, Вип. 3. – Мелітополь: ТДА-ТУ, 2016. – С. 22-25.

Конюхов Р.Д. Методологічний підхід в обґрунтуванні технологічно-го процесу передпосівного обробітку ґрунту з позиції «чорної скриньки» [Електронний ресурс] / Р.Д. Конюхов, К.Б. Курбатов, В.П. Кувачов // Ма-теріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студен-тів та магістрантів, Вип.. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 31-34.

Рябов В.О. Удосконалення консервуючої системи обробітку грунту та засобів механізації для її реалізації [Електронний ресурс] / В.О. Рябов, В.П. Кувачов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів, Вип.. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 34-37.

Теоретичне моделювання коливального руху задньонавішеного на інтегральний орно-просапний трактор доочищувача головок коренеплодів / Ігнатьєв Є.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2016. – Вип.4 (103). – С. 47-56

Теоретичне дослідження очищення головок коренеплодів буряків гнучкою очисною лопаттю, встановленою на привідному горизонтальному валу / Булгаков В. М. Ігнатьєв Є.І. // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.6., Т.1, 2016. – С. 3-24

Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор гичкозбиральної машини / Ігнатьєв Є.І. // Ігнатьєв, Є. І. Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор ХТЗ-16131 гичкозбиральної машини / Є. І. Ігнатьєв // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – Вип. 46. – С. 44-54.

Конструктивно-технологічна схема комбінованого агрегату для збирання гички та очистки головок коренеплодів цукрового буряка / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 21-22.

Математична модель визначення параметрів еластичної лопаті для очистки головок коренеплодів цукрового буряка / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 20 Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій». Кировоград, 3-4 листопада 2016 року.

Дослідження коливального руху фронтально навішеної на трактор гичкозбиральної машини / Булгаков В. М. Ігнатьєв Є. І. // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 листопада 2016 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – С. 54-59

Властивості гички цукрового буряка при її збиранні / Калетнік Г. М. Булгаков В. М. Адамчук В. В. Борис М. М. // Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця, 2016, Випуск 3 (95) С. 13-20

Обґрунтування конструктивно технологічної схеми фронтально навішеної гичкозбиральної машини та задньонавішеного очищувача на інтегральний орно-просапний трактор / Ігнатьєв Є. І. // Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2016. – С. 44-45.

Визначення оптимальних конструктивних параметрів еластичної лопаті очисника головок коренеплодів цукрового буряку / Ігнатьєв Є. І. // Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” присвячену 116-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17–18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2016. – С. 42-44

Математична модель експлуатаційних параметрів агрегату з фронтально навішеною гичкозбиральною машиною / Ігнатьєв Є. І. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Випуск 10/1 (29). – 2016. – С. 58-64

Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю / Булгаков В.М., Адамчук В.В.  // Вісник аграрної науки. – 2016. – №11. – С. 53-59

Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички цукрового буряку з використанням орно-просапного трактора / Ігнатьєв Є. І. // Вісник аграрної науки. – 2016. – №8. – С. 67-71

Theoretical determination of cutting force of the sugar beet tops from root crop head / Bulgakov V. Boris M. Ihnatiev Ye., Beloev H.  // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 4. – pp.3 – 5.

Theoretical determination of cutting force of the sugar beet tops from root crop head / Bulgakov V. Boris M. Ihnatiev Ye., Beloev H.  // International scientific conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21 (207), 31.08-3.09. 2016. – P. 68 – 70.

Properties of the sugar beet tops during the harvest / V. M. Bulgakov, V. V. Adamchuk, L. Nozdrovicky, M. Boris, Ye. I. Ihnatiev, // Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016. – 7-9 September 2016. – Prague, Czech Republic. p.p. 102-108

Аналіз сучасних способів збирання гички цукрового буряку / Ігнатьєв Є. І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 95 – 96

Науково-технічне обґрунтування способів збирання гички цукрового буряку в сучасних умовах. / Ігнатьєв Є. І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2016. – Вип.3 (102). – С. 82-90

Theoretical substantiation of topping parameters without sugar beet head copying / Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 2. – pp.10 – 12.

Theoretical substantiation of topping parameters without sugar beet head copying / Y. Ihnatiev // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181). Vol. 1, 22-25 june 2016. – P. 55 – 58.

Laboratory and field equipment workingout and the results of experimental studies of pre-harvesting sugar beet field conditions / Adamchuk V., Bulgakov V., Korenko M., Boris A., Boris M. // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 1. – pp. 3 – 5.

Laboratory and field equipment workingout and the results of experimental studies of pre-harvesting sugar beet field conditions / Adamchuk V., Bulgakov V., Korenko M., Boris A., Boris M. // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181) ). Vol. 1, 22-25 june 2016. – pp. 19 – 21.

Визначення поперечного переміщення робочих органів широкозахватних агрегатів / Ігнатьєв Є. І., Босенко І. С // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 133 – 135

Оцінка надійності гідроагрегатів в умовах МЗТГ / Мовчан В.Ф // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 101 – 102

Визначення оптимальної тривалості збирання зернових / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 14-25 квітня 2016. – С. 97 – 98

Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА / Мітков В.Б.,Кувачов В.П. // Вестник УО МААО. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.

Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України / Мітков В.Б.,Кувачов В.П.Мітков В.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Випуск 10/1 (29), 2016, С. 20-25

New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / Mitkov V.B., Kuvachov V., Mitkov V.O // IV International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 18 (181). Vol. 2, 22-25 june 2016. – P. 66 – 68.

New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / Mitkov V.B., Kuvachov V., Mitkov V.O. // Mechanization in agriculture. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 1. – pp. 29 – 31

Theory of two-disc anchor opener of grain drill / V. Adamchuk, V. Bulgakov, V. Gorobey,Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2016. – Issue 5. – pp.6 – 8

Theory of two-disc anchor opener of grain drill / V. Adamchuk, V. Bulgakov, V. Gorobey,Y. Ihnatiev // International scientific conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21 (207), 31.08-3.09. 2016. – P. 71 – 73.

Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors / V. Adamchuk,V. Bulgakov,V. Nadykto,Y. Ihnatiev,J. Olt // Agronomy Research. 2016. Volume 14. No 5, p.p.1511–1518

Мітков В.Б. Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв. // Вісник Українського відділення МААО. – Мелітополь: ТДАТУ, – Вип. 4. – 2016. С. 78-88.

Mitkov V.B. New approach to the choice of way of mechanical processing of soil in the south of Ukraine / V.B. Mitkov, V. Kuvachov, Ye. Ihnatiev, V.O. Mitkov // International Scientific Journal “Mechanization in agriculture” (Bulgaria ). – 2016. – Issue 1/2016 . – P.29-31.

Мітков В.Б. Моделирование плоско-параллельного движения в вертикальной плоскости ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, О.В. Шульга. // Motrol. – 2016. – Vol.18, №1. – С. 3-12.

Мітков В.Б. Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня / В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, С.В. Сологуб, Т.С. Чорна. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, том 2, С. 33- 40.

Мітков В.Б. Сучасні інформаційні технології і особливості навчання – інструмент формування якісних фахівців-агроінженерів нового рівня / В.Б. Мітков, Т.С. Чорна. // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчального виховного процесу в вищому навчальному закладі». – Мелітополь, 2016. – С. 264 – 271.

Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку грунту Вісник аграрної науки, 2016, №1. ‒С.5 ‒ 10 Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Танчик С.П.

Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unit (S) Agronomy Research, 2016, Volume 14, Volume 3. – P.689-710 Надикто В .Т. V. Bulgakov, V. Adamchuk, M. Arak, V. Kuyrchev

Investigation of draft coefficient of wheeled tractor (S) Engineering of rural development (Proceedings), 2016, №15 Надикто В .Т. V. Bulgakov, I. Velichko, S. Ivanovs

Theoretical Investigation of turning ability of machine and tractor aggregate on basis ploughing and (S) intertilling wheeled tractor Engineering of rural development (Proceedings), 2016. ‒ Volume 15. (Jelgava, Latvia). Надикто В .Т. V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs

Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині Праці Таврійського державного агротехно-логічного університету.  Мелітополь, 2016.  Вип. 2, т.6 Надикто В .Т. Кістечок О.Д.

Theory of motion controllability of a wheel machine-tractor aggregate Agricultural Science and Practice, 2016, №3.‒ р.3-10 Надикто В .Т. V. Adamchuk, V. Bulgakov, V.Golovach

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (монографія) Київ: Аграрна наука, 2016. ‒ 368 с. Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Насонов В.А., Кюрчев В.М. та ін.

Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unit Book of Abstracts. 7th International Conference on Biosystems Engineering, 2016. Editors: Olt J., Kikas T. Надикто В .Т. V. Bulgakov, V. Adamchuk , M. Arak, V. Kyurchev, J. Olt

Розроблення нової методики визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора Техніка і технології АПК, 2016, №10 Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М.

Main problems in the field of agricultural mechanization in Ukraine Техніка, енергетика, транспорт АПК (Вінницький НАУ), 2016, №3(95) Надикто В .Т. Kaletnik H., Adamchuk V., Bulgakov V., Kуurchev V.

Визначення мінімальної ціни реалізації зернової продукції Зерно, 2016, №10 Надикто В .Т. Прус Ю.О.

Theoretical premises for enhancement of efficiency in the use of reversible ploughs Mechanization in agriculture, Issue 2, 2016. P.30-35 (Bulgaria) Надикто В .Т. Bulgakov V., Adamchuk V., Arak M., Olt U., Nadykto V., Orel O.

Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors (S) Agronomy Research, 2016, №14(5). ‒ Р. 1511–1518, Надикто В .Т. V. Adamchuk, V. Bulgakov, Y. Ihnatiev, J. Olt4

Оцінка керованості руху машинно-тракторних агрегатів Техніка і технології АПК, 2016, №2 Надикто В .Т. Кюрчев В.М.

Мовчан В.Ф. Оцінка надійності гідроагрегатів в умовах МЗТГ / В.Ф. Мовчан, Є.І. Ігнатьєв// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Т.4, Ч.2.

Чорна Т.С. Сучасні інформаційні технології і особливості навчання – інструмент формування якісних фахівців-агроінженерів нового рівня / Т.С. Чорна, В.Б. Мітков // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». – 2016. – Вип. 19. – С. 265 – 271.

Кувачов В.П. Моделирование плоско-параллельного движения в вертикальной плоскости ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия./ В.П Кувачов,В.Б Мітков, О.В Шульга // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. -Lublin, 2016,N Vol. 18, № 1.-С.3-12

Кувачов В.П. Потенційні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шини в залежності від тиску повітря в неї / В.П. Кувачов, В.Б. Мітков., А.М. Аюбов, О.В. Шульга // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т.3. – С. 26-33.

Шульга О.В. Збирання сої круговим способом на полях, зрошуваних дощувальними машинами «Фрегат» / Шульга О.В // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК:. матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-25 квітня 2015 р.- Мелітополь, ТДАТУ.– 2016.– С.119-121.