Болтянська Наталя Іванівна

Посада: Начальник науково-методичного центру ТДАТУ, доцент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

Базова вища освіта: У 1996 року закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію факультет механізації сільського господарства спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри механізації тваринництва № атестата 12 ДЦ №020669

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2006 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТА та отримала науковий ступінь кандидат технічних наук. Спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва № диплома ДК №033815

Email: nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • формування властивостей надійності тваринницької техніки
  • ресурсозберігаючі технології у тваринництві

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, а з 2008 - на посаді доцента кафедри "Технічних систем технологій тваринництва"
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Болтянської Н.І.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Непарко Т. А., Подашевська О. І., Болтянська Н. І. Застосування електрофільтрів для захисту навколишнього середовища тваринницьких комплексів. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 81-84.

Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9(7), 1144
https://doi.org/10.3390/pr9071144.

Boltianska N., Zhuravel D. Integrated approach to ensuring the reliability of complex systems. Current issues, achievements and prospects of Science and education: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. Pp. 231-233.

Болтянская Н.И., Болтянский О.В., Подашевская Е.И. Экологические и социальные выгоды органического сельскохозяйственного производства. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года).. Минск: БГАТУ, 2021. С. 56-61.

Подашевская Е.И., Непарко Т.А., Болтянская Н. И. Использование методологии сетевого планирования и управления при подготовке студентов сельскохозяйственных ВУЗов. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 552-555.

Непарко Т.А., Подашевская Е.И., Жебрун В.И., Болтянская Н. И. Влияние простоев агрегатов на эффективность выполнения механизированных работ. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 328-332.

Болтянская Н. И., Манита И.Ю., Серебрякова, Н. Г. Использование информационно-коммуникативных технологий в аграрной сфере Украины. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3–4 июня 2021 года). Минск: БГАТУ, 2021. С. 272-277.

Подашевская Е.И., Болтянская Н.И.О влиянии кадрового потенциала на развитие логистики. Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: Cборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции (Минск, 27–28 мая 2021 года). Минск: БГАТУ, 2020. С. 249-251.

Болтянська Н. І., Маніта I. Ю. Особливості управління виробництвом в сільськогосподарських організаціях. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків: ХНУСГ, №23. 2021. С. 200-207

Boltianska N. I., Manita I. Y., Komar A. S. Justification of the energy saving mechanism in the agricultural sector. Engineering of nature management. 2021. №1(19). pp. 7–12.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів в тваринництві. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 52-56.

Болтянська Н.І., Маніта І.Ю., Подашевська О.І. Основні тенденції розвитку генної інженерії в сільському господарстві. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 57-60.

Болтянська Н.І., Маніта І.Ю. Зниження витрат енергоресурсів при виробництві свинини. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 162-166.

Подашевська О.І., Серебрякова Н.Г., Болтянська Н.І. Вирішення питання оптимізації раціону сільськогосподарських тварин. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 101-103.

Болтянская Н.И., Тиунчик А.А. Повышение достоверности результатов тестирования по математике в системе дистанционного обучения. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 69–73.

Boltianska N.І., Boltianskyi О.V., Boltianskyi B.V. Reducing energy expenses in the production of pork. WayScience. Dnipro, Ukraine, 2021. P.1. С. 27-29.

Болтянская Н. И., Серебрякова, Н. Г. Национальная система квалификаций: методология формирования // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 ноября 2020 г. Минск : БГАТУ, 2020. С. 524-526.

Болтянская Н. И., Серебрякова, Н. Г. Люлькин С. М., Подсеваткина А.А. Программное обеспечение для реализации нагрузочного и стрессового тестирования WEB-приложений // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 ноября 2020 г. Минск : БГАТУ, 2020. С. 530-534.

Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області. Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні»: Київ, 2021. №3. С. 18-29

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І., Серебрякова Н. Г., Подашевська О.І. Впровадження інтерактивних технологій навчання при вивченні дисципліни «Веб технології». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 283–293.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Змішане навчання в закладах вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 40–46.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Використання інформаційних технологій в самостійній роботі студентів. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 98–102.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Подашевська О.І., Серебрякова Н.Г. Субочев О.І. Академічна культура в науці та освіті: причини академічної недоброчесності. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 121–128.

Boltianska N., Skliar R., Sklar O. Directions of increasing the efficiency of energy use in livestock. // Current issues of science and education. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 171-176.

Болтянская Н.И., Подашевская Е.И. Использование модели расчета рациона сельскохозяйственных животных при подготовке специалистов перерабатывающей промышленности. Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: Сб. ст. V Межд. научно-практ конф. (Минск, 25–26 марта 2021 года). Минск: БГАТУ, 2020. С. 271-273.

Boltianska N., Kiurchev S., Luzan P., Zasiadko A., Radionov H. Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. 1021(1). Р. 012037.

Болтянська Н.І., Маніта I.Ю. Інноваційний розвиток техніки для молочного скотарства. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-5

Болтянська Н.І., Шокарев О.М., Заболотько О.О. Вплив селекційно-генетичної роботи на ефективність галузі свинарства. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-10

Boltianska N., Skliar R., Komar A. Definition of priority tasks for agricultural development. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. «Multidisciplinary research». Bilbao, Spain 2020. Рр. 431-433.

Помазан А.С., Болтянська Н.І. Використання потенціалу біомаси в покритті енергетичних потреб. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 26-28.

Болтянська Н.І., Заболоцкий А.В. Використання відходів сільського господарства як джерела енергетичної біомаси. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 19-21.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Особливості протитечійного охолоджувача лінії гранулювання. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 39-41.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Математична модель напруженого стану в робочому просторі прес-гранулятора. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 58-61.

Болтянська Н.І., Вуколов В.І. Сучасні підходи до доїння високопродуктивних корів. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 106-108.

Кюрчев С.В., Лузан П.Г., Болтянська Н.І., Радіонов Г.О., Засядько А.І. Вплив конструктивних особливостей розподільних систем на зміну робочих параметрів планетарних гідромоторів. Тези Міжн. наук.-техн. конф. «Енергоефективність на транспорті». Харків: УкрДУЗТ, 2020. С. 144-145.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Тенденції розвитку технологій і технічних засобів на тваринницьких фермах. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 147-155.

Болтянська Н.І., Маніта I.Ю., Подашевська О.І. Проблеми і перспективи розвитку інформаційних технологій в сільському господарстві. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 175-185.

Болтянская Н.И., Подашевская Е.И., Серебрякова Н.Г. Решениe проблемы оптимизации рациона сельскохозяйственных животных при подготовке специалистов АПК. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 740-743.

Шокарев О. М., Болтянська Н. І. Засоби діагностики сучасних автотранспортних засобів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 450-454.

Boltianska N., Skliar R., Sklar O. Measures to improve energy efficiency of agricultural production. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux «Social function of science, teaching and learning». Bordeaux, France. 2020. Pр. 478-480.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Впровадження нанотехнологій у виробництво кормів для тваринництва. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 40-41.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Сучасні методи і обладнання для гранулювання комбікормів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 272-275.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Питання цифровізації сільського господарства в Україні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 346-350.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Перспективи використання тривимірної комп'ютерної візуалізації при дослідженні наноструктур. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 391-395.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Необхідність вдосконалення параметрів годівлі великої рогатої худоби. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 254-257.

Болтянська Н.І., Латоша В.В. Геоінформаційні системи – нові технології для сільського господарства. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 372-374.

Болтянська Н. І., Маніта І. Ю. Застосування наноматеріалів в безрозбірному сервісі. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 413-417.

Болтянська Н.І., Шокарев О. М. Забезпечення надійності складних систем на різних етапах експлуатації. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 483-487.

Болтянська Н.І., Шокарев О.М. Напрями автоматизації технологічних процесів в АПК. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 626-632.

Boltianska N., Manita I., Podashevskaya Н. Application of nanotechnology in technological processes of animal husbandry in Ukraine. Інженерія природокористування. Харків: ХНУСГ, 2020. № №2(16). С. 33-37.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 122-124.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 124-126.

Болтянська Н.І. Аналіз факторів виникнення маститу у корів. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 67-69.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В., Шершенівська А.А. Проблеми підвищення безпеки дорожнього руху. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 34-37.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В., Шершенівська А.А. Надійність водія в системі «водій-автомобіль-дорога-середовище». Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 37-40.

Скляр Р.В., Болтянская Н.И., Серебрякова Н.Г. Исследование тепловых процессов в ферментаторах для обработки органических отходов. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 232-234.

Болтянская Н.И., Серебрякова Н.Г. Математическая зависимость для расчета количества запасных частей. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 235-237.

Boltianska N., Boltianskyi О., Serebryakova N. Areas of energy conservation in animal feed production of Ukraine. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 276-278.

Boltianska N., Sklar R., Podashevskaya H. Directions of automation of technological processes in the agricultural complex of Ukraine. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 519-522.

Boltianska N., Manita I., Serebryakova N., Podashevskaya H. Use of three-dimensional computer visualization in the study of nanostructures. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 517-519.

Болтянская Н.И., Подашевская Е.И., Серебрякова Н.Г. Автоматизация построения линейных моделей. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 514-517.

Болтянська Н. І., Латоша В. В. Роль технічної діагностики в підвищенні рівня надійності технологічного обладнання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 139-140.

Болтянська Н. І., Комар А. С. Аналіз позитивних аспектів технології гранулювання кормів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 55-56.

Болтянська Н. І. Принципи організації технології машинного доїння. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 51-52.

Boltianska N., Serebryakova N., Podashevskaya Н., Manita I. Selection of optimal modes of heat treatment of grain. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 20-24.

Boltianska N., Zabolotko О. Nanotechnology – a perspective for agriculture. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 45-48.

Болтянська Н.І., Помазан А.С. Напрямки формування інноваційної структури сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 60-64.

Болтянська Н.І., Заболоцкий А.В. Ключові проблеми розвитку нанотехнологій в Україні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 72-74.

Болтянська Н. І., Шокарев О. М. Шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарським виробництвом. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 86-90.

Болтянська Н.І., Вуколов В.І. Використання нанотехнологій у тваринництві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 103-106.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Особливості розвитку інноваційних процесів в тваринництві України. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 116-119.

Boltianska N.1, Zabolotko О. The use of chitosan succinate to increase the milk production of cows. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 170-172.

Uskenov R.B., Boltianska N.І. The need to improve the feeding parameters of cattle. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 184-184.

Болтянська Н.І., Рижов О.І. Напрями модернізації виробничих і технологічних процесів у тваринництві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 196-200.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Аналіз причин захворювання корів на субклінічний мастит. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 205-209.

Boltianska N., Izdebski W. On the issue of increasing the completeness of feeding highly productive cows. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 220-223.

Болтянська Н.І. Щодо питання підвищення повноцінності годівлі високопродуктивних корів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 235-239.

Boltianska N, Manita I., Podashevskaya Н. Areas of application of nanotechnologies in animal husbandry. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 357-361.

Boltianska N., Komar A. Analysis of the positive aspects of the press technology - feed granulation. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 21-24.

Болтянська Н.І., Попов. Б.Ю. Шляхи підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 25-28.

Болтянська Н.І., Данюк К.О. Аналіз технологій переробки біомаси. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 16-20.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 122-124.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 124-126.

Болтянська Н.І. Аналіз факторів виникнення маститу у корів. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 67-69.

Болтянська Н.І., Клецко І.М. Електрична енергія – універсальний вид енергії для сільського господарства. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії». (8 – 26 червня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 58-60.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Удосконалення норм годівлі великої рогатої худоби. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 11-14.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Забезпечення надійності складних систем. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 149-152.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Дослідження техніко-економічних показників дизельного двигуна при роботі на суміші ріпаково-етилових ефірів та газового конденсату. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 116-118.

Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Скляр О.Г., Комар А.С. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 118-121.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз способів ущільнення дрібних сипких матеріалів. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 6-10.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Переваги використання електричної енергії в агропромисловому комплексі. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 11-14.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Напрями енергоефективного розвитку агропромислового комплексу України. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 15-19.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 132-135.

Болтянська Н.І. Підвищення енергоефективності сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 176-178.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Використання поновлюваних джерел енергії в сільських територіях. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 179-181.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Дослідження придатності корів до машинного доїння за технологічними ознаками. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-5

Болтянська Н.І. Удосконалення системи утримання основного стада свиноматок. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-10

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення напрямів енергозбереження в сільському господарстві. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-16

Болтянська Н.І., Троїцька О.О., Ткаліч І.О., Бакарджиєв Р.О. Дослідження впливу виробництва сільськогосподарської продукції на екологічний стан водних ресурсів. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-19

Болтянська Н.І., Комар А.С. Гранулювання органічних відходів рослинного походження на прикладі очерету. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-21

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Першочергові завдання з модернізації сільського господарства. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 37-40.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Роль інфраструктури сільських територій в розвитку агропромислового комплексу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 49-53.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Сфери інноваційного розвитку та агроекономічного зростання сільськогосподарських підприємств. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 75-78.

Болтянська Н.І., Омельяненко А.В. Сучасні реалії розвитку аграрного сектору України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 96-100.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Аналіз потенційних напрямів ефективного розвитку галузі свинарства. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 121-127.

Izdebski W., Boltianska N. The need to improve pig feeding options. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 136-139.

Boltianska N., Uskenov R. Reduced energy resources in pork production. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 155-158.

Болтянська Н.І., Заволокін Д.Ю. Зниження енерговитрат в доїльно-молочних лініях. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 172-174.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Огляд способів ущільнення порошкоподібних та дрібних сипких матеріалів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 238-243.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення переваг та недоліків основних альтернативних біопалив. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 265-269.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Вимоги до матриці для преса-гранулятора. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 339-342.

Болтянська Н.І. Мельников В.Я. Основні напрямки підвищення надійності системи машин. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 346-348.

Болтянська Н.І., Халаїм А.М. Аналіз шляхів вирішення проблеми забезпечення надійності техніки. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 370-372.

Болтянська Н.І., Волков О.Ю. Застосування системного підходу в вирішенні проблеми забезпечення надійності. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 399-401.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Визначення основних заходів енергоефективного функціонування агропромислового комплексу України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 426-431.

Болтянська Н.І. Дослідження системи факторів в розвитку концепції енергозбереження агропромислового комплексу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 453-457.

Болтянська Н.І., Заволокін Д.Ю. Заходи щодо енергозбереження в тваринництві. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 461-464.

Болтянська Н.І., Федоренко С.В. Основні принципи енергозбереження в агропромисловому комплексі. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 468-472.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Дослідження впливу якості матриць на процес формування комбікормових гранул. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 478-482.

Болтянська Н.І., Кюрчев В.М. Організаційні форми дистанційного навчання і специфіка їх застосування в ТДАТУ. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 4–12.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Застосування 3D технологій при підготовці фахівців з вищою освітою. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 43–50.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Інноваційний університет як інструмент інтеграції України в європейський освітній і науковий простір. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 116–121.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Удосконалення виховної роботи куратора у закладах вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 144–151.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Напрями професійного саморозвитку викладачів аграрних закладів вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 174–179.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Аналіз заходів енергозбереження в тваринництві. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 28-30.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз переваг і недоліків сучасних пресів-грануляторів. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 33-35.

Болтянська Н.І. Доцільність виробництва кормів методом екструдування. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 36-38.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення пріоритетних завдань з розвитку сільського господарства. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 116-119.

Болтянська Н.І., Данюк К.О. Вимоги до доїльних апаратів для запобігання маститу. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 119-122.

Болтянська Н.І., Сапунов О.А. Системний підхід до забезпечення працездатності та надійності технологічного обладнання. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 124-127.

Болтянська Н.І., Федоренко С.В. Визначення чинників виникнення маститу у корів. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 127-130.

Болтянська Н.І. Розробка організаційного механізму управління енергоефективністю агропромислового комплексу. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 130-133.

Болтянська Н.І. Вплив переддоїльної стимуляції на рівень окситоцину. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 10-12.

Болтянська Н.І. Вплив способу доїння на жирність молока. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 12-14.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 15-17.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз роботи ролика в прес-грануляторі. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 17-20.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 20-22.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 23-25.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз пристроїв для змішування біомаси. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 63-65.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Класифікація пристроїв для змішування дисперсних матеріалів. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 65-68.

Болтянська Н.І. Обґрунтування основних параметрів, що впливають на продуктивність гранулятора [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-118-129] / А.С. Комар, Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 118-129.

Болтянська Н.І. Дослідження процесу механічної стимуляції вимені [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-140-149] / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 140-148.

Болтянська Н.І. Обґрунтування використання різних матеріалів в якості підлоги на молочно-товарних фермах [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-177-187] / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 177-187.

Болтянська Н.І. Економічна складова забезпечення рівня надійності сільськогосподарської техніки [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-198-206] / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 198-206.

Болтянська Н.І. Забезпечення високого рівня показників надійності молоткових дробарок [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-214-222] / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 214-222.

Болтянська Н.І. Взаємодія пресуючого ролика і матеріалу в прес-грануляторі [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-260-269] / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 260-269.

Болтянська Н.І. Аналіз законів розподілу ресурсу елементів при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 380-390.

Болтянська Н.І. Забезпечення високого рівня експлуатації та ремонту машин в тваринництві / Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 361-369.

Болтянська Н.І. Визначення умови економічної доцільності підвищення надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 398-405.

Болтянська Н.І. Обґрунтування вибору системи опалення свинарників / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 97-103.

Болтянська Н.І. Шляхи вдосконалення конструкцій шестеренних прес-грануляторів / Н.І. Болтянська // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 104-110.

Болтянська Н.І. Кількісні показники економічного аналізу надійності прес-гранулятора з нерухомою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 160-165.

Болтянська Н.І. Визначення кількісних показників для економічного аналізу надійності тваринницької техніки / Н.І. Болтянська, О.О. Заболотько // Machinery&Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv, Vol. 10, No 2. – Київ. – С. 121-125.

Болтянская Н.И. Снижения расхода энергоресурсов при производстве свинины / Н.И. Болтянская // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 19-20 декабря 2019 г.). – Минск. – С. 74-77.

Болтянская Н.И. Использование электроэнергии в процессах производства продукции отрасли животноводства / Н.И. Болтянская, О.В. Болтянский // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 19-20 декабря 2019 г.). – Минск. – С. 71-74.

Болтянська Н.І. Формування моделі механізму застосування технологій ресурсозбереження на молочнотоварних фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 26-32.

Болтянська Н.І. Аналіз нормального закону розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 33-39.

Болтянська Н.І. Дослідження залежності надоїв молока від інтервалів між доїннями / Н.І. Болтянська // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 40-46.

Болтянська Н.І. Визначення напружень в пресованому матеріалі у прес-грануляторах з кільцевою матрицею // Н.І. Болтянська, А.С. Комар / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 91-97.

Болтянська Н.І. Напрями зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2019 р. м. Полтава). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 100-101.

Болтянська Н.І. Ефективне використання місцевих енергоресурсів в енергетиці сільських територій / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2019 р. м. Полтава). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 92-93.

Болтянська Н.І. Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / Н.І. Болтянська // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17-19 жовтня 2019 р.) м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2019. – С. 90-92.

Болтянська Н.І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17-19 жовтня 2019 р.) м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2019. – С. 177-179.

Болтянська Н.І. Модель організаційно-економічного механізму застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 1. Київ. 2019. – С. 97-105.

Болтянська Н.І. Наслідки неправильної переддоїльної стимуляції вимені корів / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 73-75.

Болтянська Н.І. Аналіз переваг та недоліків штемпельних пресів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 75-76.

Болтянська Н.І. Оцінка експлуатаційних властивостей дійкової гуми за величиною змикання стінок надлишковим тиском / О.О. Заболотько, С.В. Дорогань, Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 77-80.

Болтянська Н.І. Застосування нормального розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 85-86.

Болтянська Н.І. Застосування логарифмічно нормального розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 91-93.

Болтянська Н.І. Кількісні показники економічного аналізу надійності техніки для тваринництва / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 93-95.

Болтянська Н.І. Обґрунтування економічної ефективності підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 95-96.

Болтянська Н.І. Напрями удосконалення робочого процесу вальцово-матричних прес-грануляторів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 33-36.

Болтянська Н.І. Організаційно-економічні заходи ресурсозбереження в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 36-39.

Болтянська Н.І. Застосування розподілу Вейбулла при дослідженні надійності преса-гранулятора / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (3-4 жовтня 2019 р.), Т.1. – Дніпро, 2019. – С. 179-183.

Boltyanska N. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry / Alexander Skliar, Boris Boltyanskyi, Natalia Boltyanska and Denis Demyanenko // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.249-258.

Болтянська Н.І. Переробка пташиного посліду на добриво шляхом його гранулювання / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 18-20.

Болтянська Н.І. Залежність продуктивності птахів від параметрів мікроклімату / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 14-17.

Болтянська Н.І. Умови застосування технологічних операцій процесу створення мікроклімату на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наукових-праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» (11 квітня 2019 р.), м. Ніжин За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2019. – С. 92-98.

Болтянська Н.І. Розробка конструкції преса-гранулятора для переробки пташиного посліду / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Зб. наукових-праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» (11 квітня 2019 р.), м. Ніжин За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2019. – С. 84-91.

Болтянська Н.І. Роль навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 31-39.

Болтянська Н.І. Формування і розвиток інноваційного відкритого освітнього середовища аграрних закладів вищої освіти / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 25-30.

Болтянська Н.І. Обґрунтування моделі організаційно-економічного механізму впровадження ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 166-175.

Болтянська Н.І. Обґрунтування шляхів вдосконалення процесу гранулювання у прес-грануляторах з кільцевою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 176-185.

Болтянська Н.І. Недоліки систем вентиляції тваринницьких приміщень з використанням відкритих джерел енергії / Н.І. Болтянська // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 13-14.

Болтянська Н.І. Підвищення продуктивності і надійності прес-грануляторів з кільцевої матрицею / Н.І. Болтянська // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 14-16.

Болтянська Н.І. Щодо питання забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій та фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 173-182

Болтянська Н.І. Змішувачі двокомпонентних рідин, рідинних середовищ і реагентів у воді / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 194-201

Болтянська Н.І. Порівняння традиційних систем опалення з локальним інфрачервоним опаленням в системі локального обігріву споруд на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 219-227

Болтянська Н.І. Шляхи створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-7)

Болтянська Н.І. Аналіз конструкцій шестеренних пресів-грануляторів / Н.І. Болтянська // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-8)

Болтянська Н.І. Аналіз конструкцій пресів для приготування кормових гранул та паливних брикетів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-9)

Болтянська Н.І. Аналіз технічних засобів для пресування кормів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018 (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-50)

Boltyanska N. Ways to Improve Structures Gear Pelleting Presses / N. Boltyanska // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2018. – Vol. 18. No 2. P. 23-29

Boltyanska N. Justification of Choice of Heating System for Pigsty / N. Boltyanska // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. – 2018. Vol. 18. No 1. P. 57-62

Болтянська Н.І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в галузі свинарства / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. - С. 108-110.

Болтянська Н.І. Облаштування гнойових проходів на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. - С. 110-112.

Болтянська Н.І. Ефективне функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом підвищення рівня надійності техніки / Н.І. Болтянська // Науковий вісник національого університету біоресурсів та природокорисрування. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2018– Вип.282, ч.1 .- С. 181-192

Болтянська Н.І. Забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Збірник тез IV Міжн. наук.-пр. конф. «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2018.-С. 69-72

Болтянська Н.І. Зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва за рахунок скорочення енергії на кормоприготування / Інженерія природокористування. 2018. №1(9). С. 57-61.

Болтянська Н.І. Дуальна система освіти як засіб професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 20-26.

Болтянська Н.І. Проведення експертизи якості знань в системі підготовки бакалаврів у ТДАТУ / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 36-40.

Болтянська Н.І. Наслідки неправильної переддоїльної стимуляції вимені високопродуктивних корів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Організаційний комітет конференції: директор В.В. Адамчук .- Київ, 2018.-С. 11.

Болтянська Н.І. Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Б.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4 .- Київ, 2018.-С. 38-45.

Болтянська Н.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.- С. 99-105

Болтянська Н.І. Шляхи забезпечення фактичного рівня надійності засобів для приготування і роздавання кормів. / Н.І. Болтянська, В.С. Пєлих // МАТЕРИАЛЫ ХIII-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке" 6-7 апреля 2017г. Харьков 2017

Болтянська Н. І. Залежність конкурентоспроможності галузі свинарства від технологічних параметрів продуктивності тварин / Н.І. Болтянська // Харків: Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: наукове фахове видання. - Вип. 181 2017.- С.

Болтянська Н.І. Проблема маститу у корів на сучасних молочних комплексах / Н.І. Болтянська, П. Маранді // МАТЕРИАЛЫ ХIII-го международного форума молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке" 6-7 апреля 2017г. Харьков 2017

Болтянська Н.І. Щодо питання ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, В. Олейник // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.97 -99

Болтянська Н.І. Проблема маститу у корів на сучасних молочних комплексах / Н.І. Болтянська, П. Маранді // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.95 -97

Болтянська Н.І. Основні умови ефективного використання кормів та значення підготовки їх до згодовування / Н.І. Болтянська, А.В. Кривошей // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.92 -95

Болтянська Н.І. Основні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки для рослинництва / Н.І. Болтянська, Р.С. Братішко //МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.77 -79

Болтянська Н.І. Щодо забезпечення надійності засобів для приготування і роздавання кормів. / Н.І. Болтянська, В. Пелих // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С. 99 -101

Болтянська Н.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.-С. 91-99

Болтянська Н.І. Показники експлуатаційної безвідмовності фермського обладнання / Н.І. Болтянська, О.О. Заболотько // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 16-17 лютого 2017 року м. Київ.- С. 155-158

Болтянська Н.І. Система взаємовідносин у ВНЗ: куратор - студент / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 20, 2017.-С. 43-49

Болтянська Н І. Застосування інноваційних технології при викладанні у сучасному вищому навчальному закладі, як фактору формування професійних компетентностей майбутніх фахівців / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 20, 2017.-С. 39-42

Болтянська Н І. Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.181.-Харків: 2017.-С. 57-61.

Болтянська Н.І. Відносно питання використання різних матеріалів для гнойових проходів на фермах великої рогатої худоби/ Н.І. Болтянська //МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. с.39-41

Болтянська Н.І. Порівняльний аналіз традиційних систем опалення з локальним інфрачервоним опаленням в системі локального обігріву споруд на свинарських фермах / Н.І. Болтянська // МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. с.37-39

Болтянська Н.І. Підвищення екологічної безпеки виробництва сільськогосподарської продукції / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК» в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2016" (08–11 червня 2016 р.), 2016. – С. 117.

Болтянська Н.І. Підвищення повноцінності годівлі високопродуктивних корів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК»в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2016" (08–11 червня 2016 р.), 2016. – С. 118.

Болтянська Н.І. Застосування інтерактивних технологій при викладанні у сучасному вищому навчальному закладі як фактору гуманізації професійної підготовки фахівців / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі ».- Мелітополь, 2016.-С. 65-70

Болтянська Н.І. Інструменти активізації пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі ».- Мелітополь, 2016.- С. 51-58

Болтянська Н.І. Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві / Н.І. Болтянська // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.6. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2016.-С. 55-64.

Болтянська Н.І. Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.6. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2016.-С. 50-55.

Болтянська Н.І. Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, Б.В. Болтянський // TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.16. No.2. 49-54

Болтянська Н. І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства / Н.І. Болтянська // Київ НУБіП: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України № 254 2016.-С. 284-296

Болтянська Н.І. Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 16. Т.2, 2016.-С. 153-159

Болтянська Н.І. Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська //Вісник Сумського НАУ СЕРІЯ «Механізація та автоматизація виробничих процесів» Вип. 10/3 (31), 2016. С. 118-121.

Болтянська Н.І. Застосування різних матеріалів для облаштування покриття на молочно-товарних фермах / Н.І. Болтянська //Збірник тез доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці», НУБІП, м. Київ 17-20 травня 2016 року

Болтянська Н.І. Оцінка доцільності застосування гумового покриття на молочно-товарних фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“. К., 2016 – Вип. 251.- С. 151-160.

Болтянська Н.І. Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.18. No.1. 49-54

Болтянська Н.І. Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Міжнародної науково-практичної конференції «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК» в рамках XXVІІI Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2016" (08–11 червня 2016 р) с, 115

Болтянська Н.І. Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (листопада 2016 р.), Житомирський національний агроекологічний університет.- Житомир: ЖНАЕУ, 2016.-С. 27-29.

Болтянська Н.І. Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства / Н.І. Болтянська // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників шостої наукової конференції Інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ (24 листопада 2016 р.), Житомирський національний агроекологічний університет.- Житомир: ЖНАЕУ, 2016.-С. 33-35.

Болтянська Н.І. Аналіз основних помилок при спорудженні самопливної системи видалення гною періодичної дії на свинокомплексах / Н.І. Болтянська // Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2015– Вип.212, ч.2 .- С. 269-277.

Болтянська Н.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій. / С. І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 15. Т.3, 2015.-С. 303-309

Болтянська Н.І. Дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації. / Н.І. Болтянська //Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 15. Т.3, 2015.-С. 296-302

Болтянська Н.І. Екологічна безпека виробництва та зменшення витрат матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський// Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2015– Вип.212, ч.1 .- С. 275-283.

Болтянська Н.І. Підвищення безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації / Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання.– Вип.156.-Харків: 2015.-С. 636-640.

Болтянська Н.І. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 14. Т.4, 2014.-С. 204-209

Болтянська Н.І. Забезпечення якості продукції у галузі сільськогосподарського машинобудування / Н.І. Болтянська // Науковий вісник національого університету біоресурсів та природокорисрування. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2014– Вип.196, ч.1 .- С. 239-245

Болтянська Н.І. Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві / Н.І. Болтянська //Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 4. Т.1, 2014.-С. 16-22

Болтянська Н.І. Вплив технологічних параметрів продуктивності тварин на підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 14. Т.2, 2014.-С. 243-253

Болтянська Н.І. Нормирование механической обработки восстановленных деталей сельскохозяйственной техники / Н. Болтянська, Л. Роговский, О. Зазимко, С. Кюрчев,// Motrol : Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. – 2014/ Vol.16. No3, b.-P.322-330

Болтянська Н.І. Інтерактивні методи навчання як додаткові можливості формування особистості студента / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 19-20.

Болтянська Н.І. Теоретична оцінка економічної ефективності виробництва молока / Н.І. Болтянська // МАТЕРІАЛИ ІI-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 2-6 грудня 2013 р

Болтянська Н.І. Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 13. Т.6, 2013.-С. 166-171

Болтянська Н.І. Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електронне наукове фахове видання– Вип.3. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 103-110.

Болтянська Н.І. Шляхи енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.13. Т.3, 2013.-С. 13-18

Болтянська Н.І. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 13. Т.6, 2013.- С. 142-151

Болтянська Н.І. Зависимость качественных и количественных показателей молока от качества механической стимуляции вымени / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Актуальные проблемы науч.- техн. прогресса в АПК. Сб. научн. ст. СГАУ.- Ставрополь: АГРУС, 2013.-С. 8-13.

Болтянська Н.І. Раціональне використання енергоресурсів на птахівничих фермах / Н.І. Болтянська, О.С. Полянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання.– Вип.135.-Харків: 2013.-С. 444-449.

Болтянська Н.І. Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / Н.І. Болтянська // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електронне наукове фахове видання. – Вип.2. Т.3.- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 44-49.

Болтянська Н.І. Пути развития отрасли свиноводства и повышение конкурентоспособности ее продукции / Н.І. Болтянська // Motrol : Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. – 2012/ Vol.14. No3, b.-P.164-175

Болтянська Н.І. Підвищення довговічності вузлів тертя мобільної сільськогосподарської техніки застосуванням нанотехнологій / Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.128.-Харків: 2012.-С. 132-137.

Болтянська Н.І. Обґрунтування технологічних параметрів механічного стимулювання (масажу) вимені високопродуктивних корів / Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ: Наукове фахове видання. – Вип.2. Т.5 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 23-30.

Болтянська Н.І. Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна. / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.12. Т.3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 94-102.

Болтянська Н.І. Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність птахів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.12. Т.3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.-С. 159-164.

Болтянська Н.І. Визначення факторів, що впливають на ймовірність безвідмовної роботи фермської техніки при розрахунку кількості запасних частин / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електронне наукове фахове видання. – Вип.1. Т.3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2011.-С. 103-108.

Болтянська Н.І. Поліпшення екологічних і економічних показників автомобільних двигунів шляхом вдосконалення газорозподільного механізму / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.11. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2011.-С. 97-102.

Болтянська Н.І. Обґрунтування раціональних конструктивно-технологічних параметрів сепаруючих поверхонь жалюзійних решіт зернозбиральних комбайнів / Н.І. Болтянська // Motrol: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. – 2011/ Vol.13. b.-P.139-145

Болтянська Н.І. Аналіз основних тенденції розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник національого університету біоресурсів та природокорисрування. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К.,2011– Вип.166, ч.1 .- С. 255-261.

Болтянська Н.І. Оптимізація параметрів стимулюючих дій при виконанні підготовчих операцій доїння / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.11. Т.5 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2011.-С. 47-51.

Болтянська Н.І. Використання нанотехнологій при безрозбірному сервісі автотракторної техніки / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.11. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2011.-С. 97-102.

Болтянська Н.І. Методика визначення показників продуктивності зернозбирального комбайна / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.10. Т.9 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С. 242-248.

Болтянська Н.І. Зміни техніко-експлуатаційних показників МЕЗ під впливом на них надійності. / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.10. Т.5 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С. 3-8.

Болтянська Н.І. Річні показники експлуатаційної безвідмовності фермського обладнання. / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: Наукове фахове видання. – Вип.10. Т.5 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2010.-С. 3-8.

Болтянська Н.І. Аналітичні положення роботоздатного стану сільськогосподарських машин з резервуванням. / Н.І. Болтянська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: Наукове фахове видання. - Вип.9. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2009.-С. 1-5.

Болтянська Н.І. Cучасний стан машинно-тракторного парку підприємств агропромислового комплексу / Н.І. Болтянська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: Наукове фахове видання. - Вип.36.- Мелітополь: ТДАТУ, 2008.-С. 3-7.

Болтянська Н.І. Забезпечення надійності машин і обладнання у тваринництві підвищенням точності прогнозування запасних частин / Н.І. Болтянська // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Мелітополь — 2005. – 22с.

Болтянська Н.І. «Апарат для змішування водних розчинів» Патент на корисну модель №122533 від 10.01.2018/ Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.І. Мовчан // Бюл. № 1/2018

Болтянська Н.І. «Змішувач водних розчинів» Патент на корисну модель №114364 від 10.03.2017 / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Бюл. №5/2017

Болтянська Н.І. «Бункерний віброущільнювач» Патент на корисну модель №95768 від від 12.01.2015 / Н.І. Болтянська, Д.О. Мілько // бюл. № 1/2015

Підручники, навчальні посібники, монографії

Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Скляр Р.В, Маніта І. Ю. Механізація доїння і первинної обробки молока: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. 401 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: навчальний посібник з виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 246 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: навчально-методичний посібник для самостійної роботи / Н.І. Болтянська. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 152 с.

«Технології наукових досліджень в технічному сервісі»: курс лекцій / Н.І. Болтянська. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 374 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Технології наукових досліджень в технічному сервісі»: Посібник-практикум / Н.І. Болтянська, І.Ю. Маніта. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 136 с.

«Технології наукових досліджень в технічному сервісі»: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи / Н.І. Болтянська, І.Ю. Маніта. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Технології наукових досліджень в технічному сервісі»: Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, І.Ю. Маніта. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 364 с.

«Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»: підручник / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 410 с.

Болтянська Н.І. «Надійність технологічних систем» : посібник-практикум / Н.І. Болтянська // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 162 с.

«Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції» : посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 303 с.

Болтянська Н.І. «Надійність технологічних систем» : курс лекцій / Н.І. Болтянська // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 168 с.

Електронний підручник «Основи проектування тваринницьких підприємств». – режим доступу: Основи проектування тваринницьких підприємств

«Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» : підручник / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Д.О. Мілько, Б.В. Болтянський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019 . – 608 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : курс лекцій (Частина 2) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 160 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 180 с.

Болтянська Н.І. «Вода і водні ресурси в технологічних процесах підприємств АПК». Навчальний посібник) / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська. – Мелітополь. – ВПЦ «Люкс», 2019. – 192 с.

Болтянська Н.І. «Основи проектування тваринницьких підприємств» : підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. — 380 с.

Болтянська Н.І. «Механізація технологічних процесів у тваринництві» Навч. посібник під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-5113-від 23.06.2011 р.) / О.Г.Скляр, Н. І. Болтянська, 2012. – 720 с.

Електронний посібник «Механізація технологічних процесів». – режим доступу: Механізація технологічних процесів

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – начальник Науково-методичного центру Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251
Організаційна робота – контент-менеджер сайту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Виконання функцій члена редакційної колегії наукових виданнь, включених до переліку наукових фахових видань України: «Науковий вісник ТДАТУ» та « Праці ТДАТУ»
Член оргкомітету Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Перспективная техника и технологии в АПК», БГАТУ, Мінськ

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За наукову та педагогічну діяльність отримала більше 25 подяк, в тому числі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Відмінник аграрної освіти і науки.