Чорна Тетяна Сергіївна

Посада: Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: У 1999 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію магістра
У 2019 році закінчила з відзнакою Таврійський державний агротехнологічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію магістра з агрономії

Вчене звання: Доцент. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри «Машиновикористання в землеробстві» № диплома 12 ДЦ № 041300

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук. В 2010 році захистила дисертацію кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування схеми і параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактору» (Explanation of the chart and parameters of cultivated aggregate on the base of arable-cultivated to the tractor) у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. № диплома ДК №066718

Email: tetiana.chorna@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • механізовані технології виробництва продукції рослинництва
  • розробка машин і пристроїв для реалізації технології
  • смугові технології вирощування польових культур (Die Streifenbodenbearbeitung, Strip-Tillage oder Strip-Till).

Досвід наукової та викладацької діяльності: У 2000 році працювала на посаді викладача спеціальних дисциплін аграрного ліцею. В 2004…2006 роках навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва при Таврійській державній агротехнічній академії. З 2006 року працювала на посаді асистента, а з 2011 року – на посаді старшого викладача кафедри «Машиновикористання в землеробстві». З 2013 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Машиновикористання в землеробстві». З 2013 р. по 2016 р. навчалася в докторантурі при Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Чорної Т.С.

Основні наукові праці

Viacheslav Borysov, Tetiana Solomko, Mykhail Yamshinskij, Ivan Lukianenko, Bohdan Tsymbal, Andrey Andreev, Viacheslav Bratishko, Tamara Bilko, Victor Rebenko, Tetiana Chorna Identification of the features of structural-phase transformations in the processing of waste from the production of high-alloy steels // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, - Volume 4, Issue 12-112, 2021, Pages 33-38

Михайлов Є.В., Задосна Н.А., Чорна Т.С. Дуальне навчання в умовах агротехнологічного закладу вищої освіти України / Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, Т.С. Чорна // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць ТДАТУ – Мелітополь, 2020, Вип. 23. – С. 319-324.

Михайлов Є.В., Чорна Т.С., Задосна Н.А., Ковальов О.О. Отримання теоретичних та практичних навичок студентами при підготовці до роботи та регулюванню насіннєочисної машини / Є.В. Михайлов, Т.С. Чорна, Н.О. Задосна, О. О. Ковальов // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць ТДАТУ Мелітополь, 2020, Вип. 23. – С. 565 – 571.

Чорна Т.С., Іщенко О.А. Особливості навчання майбутніх агроінженерів нового рівня з використанням сучасних технологій / Т.С. Чорна, О.А. Іщенко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» – Мелітополь, 2020 – С. 5.

Паніна В.В. Альтернативний спосіб відновлення гільз циліндрів / В.В. Паніна, Т.С. Чорна / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. – 7 с.

Звіт про науково-дослідну роботу за 2019 р. П.п. Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умова зрошуваного землеробства півдня України

Sheichenko V. Theoretical Studies of Stable Exploitation Conditions of a Three-Wheeled Tractor on the Field Slopes / V. Sheichenko, G. Hailis, I. Dudnikov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. - [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 233-247

The Coefficient Determination of a Damper Washer Hydraulic Resistance for Reducing a Technical Module Oscillation Amplitude / V. Bulgakov, O. Parakhin, V. Mitkov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 183-190

Кувачов, В. П. Імідж викладача, як фактор мотивації студентів [Текст] / В. П. Кувачов, Т. С. Чорна, В. Б. Мітков // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. - Мелітополь, 2019. - Вип. 22. - С. 216-225.

Technologien für den Anbau von Feldfrüchten im Suden der Ukraine / T. Chorna // Internationaler Workshop Pflanzenbau. – Bernburg, Hochschule Anhalt, 2018. – C. 11 – 13.

Звіт про науково-дослідну роботу за 2018 р. П. п. 2. Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умова зрошуваного землеробства півдня України

Михайлов Е.В. Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника / Е.В. Михайлов, Н.А. Задосная, Т.С. Чёрная // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь. - 2017. - Вип. 17, т. 2. - С. 36 – 44.

Кувачев В. Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента / В. Кувачев, Т. Черная // Молодь і ринок. – №2(145). – 2017. – С. 87 – 91.

Чорна Т.С. Сучасні інформаційні технології і особливості навчання – інструмент формування якісних фахівців-агроінженерів нового рівня / Т.С. Чорна, В.Б. Мітков // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчального виховного процесу в вищому навчальному закладі». – Мелітополь, 2016. – С. 264 – 271.

Кушнарев А.С. Энергетическая концепция развития систем технологий в земледелии / А.С. Кушнарев, Т.С. Черная // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, том 3, С. 41 – 71.

В.Б.Мітков Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня / В.Б.Мітков, В.П. Кувачов, С.В. Сологуб, Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, том 2, С. 33 – 40.

Чорна Т.С. Сучасні інформаційні технології і особливості навчання - інструмент формування якісних фахівців-агроінженерів нового рівня / Т.С. Чорна, В.Б. Мітков // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». – 2016. – Вип. 19. – С. 265 – 271.

Б. Мітков Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання / Б. Мітков, Т. Чорна, В. Мітков, А. Дацер // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агроінженерні дослідження. - 2014. - № 18. - С. 56-61.

Чуксін П.І. Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України [Електронний ресурс] / П.І. Чуксін, Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2013. - Вип. 3, Т. 1. - С. 233-239.

В.Н. Кюрчев Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов / В.Н. Кюрчев, Т.С. Черная, В.Б. Митков, В.В. Митков // Научни известия. Scientific technical union of mechanical engineering / International scientific and technical conference agricultural machinery [Електронний ресурс]. - Varna, Bulgaria, 2013. - Година ХХІ. - Брой 5(142) - z. 104 – 107.

Чорна Т.С. Експлуатаційно-технологічна оцінка асиметричного посівного агрегату / Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. Видання. – 2012. - Вип. 2, Т. 3. - С. 38-43.

Шабала М.О. Система обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції [Електронний ресурс] / М.О. Шабала, Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2012. - Вип. 2, Т. 5. - С. 238-246.

ПАТЕНТЫ

Пат. 136199 Україна, A01B 59/04 (2006.01). Спосіб агрегатування навісного культиватора-рослинопідживлювача / Кувачов Володимир Петрович (UA)
Аюбов Абдулмелік Мухтарович (UA)
Чорна Тетяна Сергіївна (UA): заявник та патентовласник ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. - № u201901681
заявл. 18.02.2019
опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15/2019

Пат. 129215 Україна, МПК А01В 49/00 (2006.01) Мостовий засіб зі змінною висотою агротехнічного просвіту і регульованою технологічною колією / Мітков В.Б., Чорна Т.С., Мовчан В.Ф., Черевко Ю.І.: заявник та патентовласник ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. - №u201804210
заявл. 17.04.2018. опубл. 25.10.2018, бюл. №20/2018

Пат. 125010 Україна, МПК A01B 35/20 (2006.01) Культиватор овочевий міжрядний / Кравцов Сергій Геннадійович (UA)
Мовчан Віталій Федорович (UA)
Ігнатьєв Євген Ігорович (UA) Чорна Тетяна Сергіївна (UA): заявник та патентовласник ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. - № u201711917
заявл. 05.12.2017
опубл. 25.04.2018, бюл. № 8.

Пат. 125012 Україна, МПК A01G 9/14 (2006.01) Привод для підйому кватирки в теплиці / Мураль Євген Андрійович (UA)
Лисенко Дмитро Михайлович (UA), Чорна Тетяна Сергіївна (UA): заявник та патентовласник ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. - № u201711922
заявл. 05.12.2017
опубл. 25.04.2018, бюл. №8

Пат. 109646 Україна, МПК (2016.01), A01B 79/00, A01B 49/02 (2006.01) Спосіб різноглибинного механічного обробітку ґрунту / Мітков Василь Борисович (UA)
Кувачов Володимир Петрович (UA)
Ігнатьєв Євген Ігорович (UA)
Мітков Владислав Олегович (UA )
Чорна Тетяна Сергіївна (UA): заявник та патентовласник ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. – № u201602939
заявл. 22.03.2016
опубл. 25.08.2016, бюл. № 16.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Scientific bases of the combined units aggregation based on arable and row-crop tractor. Monograph. Vasyl Mitkov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Yevhen Ihnatiev, Volodymyr Kuvachov, Szymon Głowacki, Taras Hutsol, Serhii Yermakov, Dmytro Terenov. – Warszawa: 2021. – 150 pp. ISBN 978-83-8237-007-2

Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Glowacki, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modular power means. Monograph – Warszawa: 2021. 136 p.

Чорна Т.С. Особливості агрегатування посівного машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України: монографія / Т. С. Чорна. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016 – 92 с.

Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 94 с.

Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання самостійних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 34 с.

Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для виконання практичних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: Люкс, 2020. – 63 с.

Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів: посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто В.Б. Мітков, В.П. Кувачов, Т.С. Чорна, Є.І. Ігнатьєв – Мелітополь: Люкс, 2020. – 120 с.

Механізовані технології виробництва сільськогосподарської продукції (рослинництво): посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / Т.С. Чорна, В.Б. Мітков, В.П. Кувачов – Мелітополь: Люкс, 2020. – 124 с.

Навчальні дисципліни

  • • Методологія наукових досліджень • Технологія наукових досліджень в агроінженерії • Технологічні системи в землеробстві

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми НДІ МЗПУ: «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства» (2021-2025 рр. № державної реєстрації № 0121U109978)
Організаційна робота: з 2013 р. по теперішній час – член методичної Ради механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету.

Участь НПП у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 15 травня 2007 року №4 присуджена стипендія молодого вченого Кабінету Міністрів України. Неодноразово відмічена керівництвом навчального закладу відповідними Наказами про заохочення, серед яких:
06.2001 р. – за активну участь в організації і проведені конференції – подяка
11.2006 р. – за активну участь в організації наукової конференції – подяка
09.2007 р. – за активну участь у підготовці та проведені виставкових заходів, присвячених 75-річчю створення вищого навчального закладу – подяка
11.2007 р. – з нагоди Дня працівника сільського господарства – премія
09.2008 р. – за активну участь у винахідницькій роботі ТДАТУ – подяка, премія
11.2008 р. – за високі наукові здобутки – подяка, премія, занести на Дошку пошани
09.2009 р. – з нагоди Дня винахідника та раціоналізатора – подяка, премія
03.2013 р. – з нагоди 8 березня – подяка
09.2015 р. – з нагоди Дня винахідника та раціоналізатора – подяка
11.2015 р. – з нагоди Дня працівника сільського господарства – подяка
05.2016 р. – з нагоди Дня науки – подяка
11.2016 р. – з нагоди Дня працівника сільського господарства – подяка, премія
03.2017 р. – з нагоди 8 березня – подяка
05.2017 р. – за високу організацію і якісне проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської Олімпіади – подяка
09.2017 р. – з нагоди Дня винахідника та раціоналізатора – подяка
03.2018 р. – з нагоди 8 березня – подяка, премія.