Дереза Сергій Володимирович

Посада: Заступник декана механіко-технологічного факультету, старший викладач кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: 1987 року закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Email: serhii.dereza@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах
  • енергозберігаючі технології у тваринництві

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 21.01.1991 р. на посаді асистента, а з 01.07.2012 - на посаді старшого викладача кафедри «Технічні системи технологій тваринництва»
Види і результати професійної діяльності ст. викл. Дерези С.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Дереза О.О., Мовчан С.І., Дереза С.В. Розрахунки і проєктування систем водопостачання Меліорація та водовикористання. З нагоди 90-річчя навчального закладу. Від технікуму до фахового коледжу: матер. XIV-ої науково-практичної інтернет-конференції / Укладачі: О.В. Мельник, С.І. Мовчан (відповід. за випуск), О.О. Дереза. ВСП Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ, м. Мелітополь, 22-29 жовтня 2021 р. С. 28-32.

Дереза О.О., Мовчан С.І., Дереза С.В. Удосконалення конструкції пристрою для пророщування солоду для підприємств харчової промисловості. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 128-131.

Дереза О.О., Мовчан С.І., Дереза С.В. Шляхи вирішення екологічних проблем агропромислового комплексу. Перлини степового краю: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Миколаїв, 24-26 листопада 2021) С.45-48.

Дереза С.В., Болтянська Н.І., Комар А.С. Пріоритетні напрямки вдосконалення доїльних залів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 135-139.

Дереза О.О., Болтянська Н.І., Дереза С.В. Огляд і напрямки розвитку сучасних технологій очищення стічних вод свинокомплексів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 169-177.

Болтянський Б.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Розробка моделі функціонування вібраційного дозатора концкормів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 275-277.

Широчкін В.О., Дереза С.В. Аналіз засобів для роздавання кормових сумішок на свинофермах і розробка мобільного кормороздавача-змішувача. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 382-386.

Димченко Д.В., Дереза С.В. Якісна підстилка для худоби – високі добові надої і прирости яловичини. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 388-391.

Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9(7), 1144
https://doi.org/10.3390/pr9071144.

Дереза О.О., Дереза С.В. Вплив покриття підлоги на отримання енергоефективної продукції тваринництва. Молодь і технічний прогрес в АПК: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 229-232.

Мовчан С.І., Дереза О.О., Болтянська Н.І., Дереза С.В. Показники якості води і їх вплив на продуктивність сільськогосподарських тварин. Меліорація та водовикористання. Професійна освіта: стан та перспективи: матеріали ХІІI наук.-практ. конф. Якимівка, 2021. С. 36-40.

Дереза О.О., Дереза С.В. Аналіз видів покриття підлоги в тваринницьких приміщеннях для утримання ВРХ. Інноваційні технології в АПК: матер. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. С. 38-40.

Дереза О.О., Дереза С.В. Використання сучасних енергозберігаючих матеріалів і технологій при проектуванні, будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 14 с.

Дереза О.О., Болтянська Н.І., Дереза С.В. Залежність продуктивності тварин від показників якості питної води. Меліорація та водовикористання. Професійна освіта: стан та перспективи: матеріали ХІІI наук.-практ. конф. Якимівка, 2021. С. 50-54.

Болтянський Б.В., Дереза С.В. Програма і методика експериментальних досліджень визначення енергетичних показників розкидача підстилки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-7

Скляр Р.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Методи навчання онлайн. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 82–90.

Dereza S. Study of Hydromechanical Parameters Part of the Water Solutions Household in Running Flows / Serhii Movchan, Olena Dereza, Serhii Mazilin and Serhii Dereza // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.145-160.

Дереза С.В. Аналіз доцільності використання позиційних вивантажувачів консервованих кормів з траншейних сховищ / Б.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 233-244.

Дереза С.В. Засоби і методи навчання професійним дисциплінам в технічному закладі вищої освіти / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 202-210.

Дереза С.В. Аналіз систем переробки рідкого свинячого гною / О.О. Дереза, С.М. Коломієць, С.В. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019.– С. 211-213.

Дереза С.В. Сучасні комп'ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК / С.І. Мовчан, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019.– С. 24-26.

Дереза О.О. Визначення конструктивних параметрів змішувача-кормороздавача з вертикальним бункером / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 84-95.

Дереза С.В. Обґрунтування параметрів міксера-роздавача кормів / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 25-27.

Дереза С.В. Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 146-150.

Дереза С.В. Аналіз підстилкового матеріалу для молочних корів / Д.В. Димченко, С.В. Дереза // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Механіко-технологічний факультет: збірник тез доповідей, 2018. - С. 25.

Дереза С.В. Особливості водопостачання в тваринництві / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №8 – Київ, 2018. – С.66-71.

Дереза С.В. Обґрунтування конструктивного виконання змішувача компонентів комбікормів на основі побудови його морфологічної моделі / Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 157-165.

Дереза С.В. Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Б.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4. – Київ, 2018 .-С. 38-45

Дереза С.В. Стічні води тваринницьких підприємств і перспективи їх використання при вирощуванні кормових культур. Тези за матеріалами науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання - екологічна безпека водних обєктів» з нагоди всесвітнього дня водних ресурсів. Мелітополь, 2018, С.45-47

Дереза С.В. Дослідження характеристик міцності транспортерних стрічок / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.17. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017.-С.83-88

Дереза С.В. Використання стічних вод тваринницьких підприємств для зрошення кормових культур / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали VI Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», м. Глеваха, 2017 р. С.26-29

Дереза С.В. Ділова гра та її можливості в професійній підготовці майбутніх інженерів / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі", Випуск 20.- Мелітополь, 2017 С.100-105

Дереза С.В. Формування спрямованості на орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів для професійно-технічних закладів освіти / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». Мелітополь, 2016. С. 144-150.

Дереза С.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / В.В. Тарасенко, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 16, том 2. Мелітополь, 2016.-С.125-131

Дереза С.В. Обґрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату / О.О. Дереза, Б.В. Болтянский, С.В. Дереза // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.6. Т.3.- Мелітополь, 2016.-С.65-72

Дереза С.В. Дослідження інерційних приводів для сільськогосподарських машин / Дереза О.О., Дереза С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.5. Т.1. Мелітополь, 2015. С. 119-129.

Дереза С.В. Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип. 4.-Т.1.-Мелітополь, 2014.- с. 95-100.

Дереза С.В. Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті зближення навчання з виробництвом / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір» .- Мелітополь, 2014.-С. 48-50.

Дереза С.В. Анализ причин отказов транспортеров овощеуборных машин / Е.А. Дереза, С.В. Дереза // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК. Сборник статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь 7-8 ноября), 2013.-С.20-24.

Дереза С.В. Наскрізна практична підготовка студентів – адаптація майбутніх фахівців до виробництва / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2013.-С. 152-154

Дереза С.В. Основні напрямки удосконалення конструкцій змішувачів-кормороздавачів / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.2.-Т.2.-Мелітополь, 2012.-С.20-27

Дереза С.В. Застосування гідравлічної трансмісії в вантажопідйомній техніці / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.9. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2009.-С.175-180

Дереза С.В. Обґрунтування форми стійки робочого органу для поверхневого обробітку ґрунту / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.9. Т.3 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2009.-С.54-59

Дереза С.В. Розробка дробарки – змішувача концкормів / С.О. Промінь, С.В. Дереза // Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ. – Вип.7. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2008.-С.75-76

Дереза С.В. Дослідження пристрою для руйнування склепіння в бункерах з квадратним перетином / В.І. Ілляшенко, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.7. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2007.-С.81-89

Дереза С.В. Графоаналітичне дослідження просторового кривошипно-повзункового механізму / В.В. Виходець, С.В. Сиротюк, І.О. Ніщенко, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.36 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2006.-С.181-187

Дереза С.В. Розробка змішувача кормів безперервної дії / Д.С. Каміньков, С.В. Дереза // Матеріали науково-технічної конференції магістрів та студентів. – Вип.7. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2006.-С.32-34

Дереза С.В. Визначення мінімальної відстані між рядами стрілчастих робочих органів на рамі знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту / Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.26 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2005.-С.135-139

Дереза С.В. Розміщення стрілчастих робочих органів на експериментальних пружних стійках на рамі комбінованого знаряддя / С.В. Дереза // Праці ТДАТА. – Вип.23 .- Мелітополь: ТДАТА, 2004.-С.141-144

Патент на корисну модель «Вузол диспергування» №147484 від 13.05.2021 Бюл. № 19

Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Скляр О.Г., Дереза С.В., Болтянський Б.В. Авт. свідоцтво №95553 Навчальний посібник «Машиновикористання техніки в тваринництві». Дата реєстрації 22.01.2020 р.

Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Скляр О.Г., Дереза С.В., Болтянський Б.В. Авт. свідоцтво №95552 Курс лекцій «Машиновикористання техніки в тваринництві». Дата реєстрації 22.01.2020 р.

Патент на корисну модель «Пристрій для пророщування солоду із коаксіальними ємностями» №140160 від 10.02.2020 Бюл. № 3

Патент на корисну модель «Вузол диспергування» №134329 від 10.05.2019, бюл. №9.

Патент на корисну модель «Донний дисковий розсіювач» №133105 від 25.03.2019, бюл. №6.

Патент на корисну модель «Апарат для змішування водних розчинів й дозування реагентів» №132976 від 25.03.2019, бюл. №6.

Патент на корисну модель «Пристрій для освітлення електрофоретичної камери з вертикальним гвинтом» №132886 від 11.03.2019, бюл. №5.

Патент на корисну модель «Спосіб вимірювання швидкості частинок домішок водних розчинів у зустрічних потоках» №129555 від 12.11.2018, бюл. №21.

Патент на корисну модель «Відцентрова дробарка» №129105 від 25.10.2018, бюл. №20.

Патент на корисну модель «Кормороздавач-змішувач» №115225 від 10.04.2017, бюл. №7.

Патент на корисну модель «Кормороздавач» №107752 від 24.06.2016, Бюл. №12.

Патент на корисну модель «Дозатор-розподілювач дрібнодисперсних матеріалів» №103333 від 10.12.2015 Бюл. №23.

Підручники, навчальні посібники, монографії

«Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»: підручник / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 410 с.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції» : посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 303 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : курс лекцій (Частина 2) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 160 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 180 с.

«Від ідеї до власної справи»: навчальний посібник / А.С.Коноваленко, Л.О. Болтянська, Д.М.Трачова, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза та ін. Мелітополь.: Видавництво, 2017. – 279 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – заступник декана механіко-технологічного факультету з організаційно-виховної роботи у гуртожитку №1 Таврійського державного агротехнологічного університету
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251