Шокарев Олександр Миколайович

Посада: Керівник Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: 1979 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства
факультет організація та технологія ремонту машин
спеціальність «Інженер-механік сільського господарства»

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Email: oleksandr.shokarev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • технічний сервіс агропромислового виробництва
  • зернозбиральна техніка обчісувального типу
  • надійність технологічних систем

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1983 р. на посаді молодшого наукового співробітника, з 1989 р. – на посаді асистента кафедри «Експлуатація машинно-тракторного парку», з 1998р. – на посаді старшого викладача кафедри «Ремонт машин», з 2003 р. – на посаді доцента кафедри «Ремонт машин», з 2018 р. на посаді доцента кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК», а з 2022 р. на посаді доцента кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»
З 2021 року - виконуючий обов'язки завідувача кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»
З 2022 року - керівник Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Шокарева О.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Шокарев О. М., Болтянська Н. І. Засоби діагностики сучасних автотранспортних засобів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 450-454.

Шокарев О.М. Передумови створення освітньо - професійної програми технічний сервіс машин та обладнання при підготовці бакалаврів / В.А. Дідур, О.М. Шокарев // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 174-178.

Шокарев О.М. Системний підхід при підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою технічний сервіс машин та обладнання / О.М. Шокарев, В.А. Дідур // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 179-183.

Шокарев О.М. Експериментальні дослідження взаємодії зрізаних стеблин з поверхні валкоутворювача / В.А. Дідур, К.О. Шегеда, О.М. Шокарев // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький:ЦНТУ, 2017. – С.141-142.

Шокарев О.М. Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектричноаеродинамічного сепаратора насіння / С.В. Кюрчев, О.М. Шокарев // Вісник НУБІП. Техніка та енергетика АПК. №251.-Київ, 2016. – С. 112-119.

Шокарев О.М. Механіко-технологічні особливості взаємодії обчесаних стебел з робочими органами різального пристрою / Шокарев О.М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Вип. 15, т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.

Шокарев О.М. Кінематичний аналіз транспортуючого механізму різального пристрою комбайна обчісувального типу/ Шокарев О.М.// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенко. Технічні науки. – Вип.156. - Харків, 2015. – С.

Шокарев О.М. Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур / О.М. Шокарев, О.О. Шокарев, К.О. Шегеда // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наукове фах. видання. – Вип. 4, т. 2]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С.136-145.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Організація та технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр» / О.М. Шокарев, В.М. Кюрчев, С.В. Кюрчев, А.М. Побігун., за ред. О.М. Шокарева. – Мелітополь, ТОВ «ФОРВАРДПРЕСС», 2019. – 307 с.

Технічний сервіс в АПК: Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студентів інжен. спец. на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напрямку «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / C.М.Грушецький, І.М.Бендера, О.В.Козаченко, О.М. Шокарев та ін. // за ред. C.М.Грушецького, І.М.Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 680 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – виконуючий обов'язки завідувача кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Шокарев О.М. має 14 заохочень за сумлінну працю в Таврійському державному агротехнологічному університеті.
Почесна грамота Запорізької обласної ради (2019 р.)