Кафедра вищої математики і фізики здійснює підготовку студентів за наступними дисциплінами.

До математичного блоку входять дисципліни:

«Вища математика»,

«Алгебра і геометрія»,

«Математичний аналіз»,

«Дифренціальні рівняння»,

«Дискретна математика»,

«Прикладна математика»,

«Теорія ймовірностей та математична статистика»,

«Теорія і методи оптимізації»,

«Математичні задачі в електроенергетиці»,

«Математичне моделювання у харчових технологіях»,

«Математичні методи та обробка геодезичних вимірів»,

«Системний аналіз якості навколишнього середовища»,

«Математичні методи обгрунтування рішень»,

«Математична статистика та аналіз даних».

Вони націлені на вивчення студентами основних принципів та інструментарію математичного апарату, включаючи методи математичного моделювання і статистичного аналізу, розвитку в них логічного і алгоритмічного мислення, необхідних їм для успішного опанування загальнотехнічних і спеціальних дисциплін за обраним фахом та надбання навичок у практичному використанні математичних методів у розв’язанні простих і складних технічних і наукових задач.

 

До фізичного блоку входять дисципліни:

«Фізика»,

«Фізичні основи механіки»,

«Фізика з основами біофізики»,

«Фізика з основами біофізики рослин»,

«Фізичне і математичне забезпечення магістерських програм».

Метою і завданнями цих дисциплін є формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, оволодіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної і сучасної фізики та біофізики, напрацювання у студентів прийомів і навичок рішення конкретних стандартних і нестандартних задач із різних розділів фізики, ознайомлення із сучасною вимірювальною та обчислювальною технікою.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють навчальний процес, працюють над розробкою та оновленням навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри.

На кафедрі систематично проводиться науково-методичний семінар, мета якого – поєднання теоретичного пошуку викладачів із практичним досвідом.