Сосницька Наталя Леонідівна

Посада: Завідувач кафедри «Вища математика і фізика»

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою факультет:
- загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко в 1991 році зі спеціальності «загальнотехнічні дисципліни і фізика» та одержала кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики,
- фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ) в 2016 році зі спеціальності «математика» та одержала кваліфікацію математика. Вчителя математики. Вчителя інформатики.

У 2017 році закінчила магістратуру БДПУ і здобула кваліфікацію: ступень вищої освіти Магістр, одержала диплом з відзнакою зі спеціальності «Математика (математичне моделювання)», спеціалізація інформатика, професійна кваліфікація Математик. Викладач математики. Вчитель математики та інформатики.

Вчене звання: Вчені звання доцента (атестат ДЦ № 003756 2002 р.)
та професора (атестат 12ПР № 006597 2011 р.) присвоєно по кафедрі фізики та методики викладання фізики зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук з 1999 р.
Тема дисертації “Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій”
Диплом ДК №002518

Доктор педагогічних наук з 2009 року.
Тема дисертації “Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)”
Диплом ДД № 007360
Захист дисертацій відбувся у спеціалізованій вченій раді Д26.053.03 в Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова
Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

Email: natalia.sosnytska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • дослідження формування і розвитку змісту фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)
 • системне багаторівневе прогнозування розвитку змісту фізико-математичної освіти методом математичного опису і часових рядів
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з фізики
 • актуальні проблеми професійної освіти.
 • За цими науковими напрямами має більш 200 публікацій, зокрема 3 монографії, 12 навчальних посібників (5 з Грифом МОН України).

Досвід наукової та викладацької діяльності: Працює в системі вищої педагогічної освіти з 1991 року.
За напрямом МО України у 1991 р. почала працювати у Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко (БДПІ) на посаді старшого лаборанта кафедри фізики БДПІ

з 1992-93 рр. – асистент кафедри фізики

з 1993-1996 рр. перебувала у цільовій аспірантурі при БДПІ

з грудня 1996 року – асистент кафедри фізики БДПІ

з 1998 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізики БДПІ

з жовтня 1999 року переведена на посаду виконуючого обов’язки доцента кафедри фізики БДПІ

з 2002-2005 рр. перебувала у цільовій докторантурі Запорізького національного університету

з 2005 року – доцент кафедри фізики та методики викладання фізики БДПУ

з 2009 року – професор кафедри фізики та методики викладання фізики БДПУ

з 2010 року завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні БДПУ

з вересня 2016 року професор кафедри фізики і методики навчання фізики БДПУ

з листопада 2016 року завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету.

Види і результати професійної діяльності д.п.н., професора Сосницької Н.Л.

Основні наукові праці

Перелік Сосницька Н.Л. Засоби реалізації нових педагогічних технологій у навчальному процесі з фізики. Засоби реалізації сучасних технологій навчання: Наукові записки: Серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. 2001. Вип. 34. С. 236–241.

Сосницька Н., Сергєєв О. Шкільний підручник з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку. Фізика та астрономія в школі. 2003. № 4. С. 15–24.

Сосницька Н.Л. Створення навчально-книжкового комплексу на основі інноваційних технологій навчання. Засоби реалізації сучасних технологій навчання: Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. 2003. С. 58–63.

Сосницька Н.Л. Наукове прогнозування розвитку сучасної фізичної освіти. Дидактика дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей: зб. наук. праць Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету: серія педагогічна. Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ. 2004. Вип. 10. С. 46–49.

Сосницька Н.Л. Технології реалізації сучасного процесу навчання фізики як важлива частина освітнього середовища. Зб. наук. праць: педагогічні науки. Вип 38. Херсон: Видавництво ХДУ. 2005. С. 116–123.

Сосницька Н.Л. Дидактичні вимоги до створення програмно-методичного забезпечення з фізики. Наукові записки: серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2005. Вип. № 60. Ч. 2. С. 217–222.

Сосницька Н.Л. Дидактичні критерії розробки сучасного підручника фізики. Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми: зб. наук. праць К.-П. ДПУ: серія педагогічна. Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. Вип. 12. С. 72–76.

Сосницька Н.Л. Історико-інформаційний підхід до проектування змісту фізичної освіти Наукові записки: серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. Вип. 72. Ч. 1. С. 117–122.

Сосницька Н.Л. Системне багаторівневе прогнозування розвитку змісту шкільного курсу фізики. Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка: серія: педагогічні науки: Чернігів: ЧДПУ. 2007. № 46. Т. 1. С. 159–164.

Сосницька Н.Л., Волошина А.К. Мультемедійні технології навчання фізики: теоретичний аспект: Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ. 2009. № 1. С. 73-79.

Сосницька Н.Л. Модернізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики “Електрика і магнетизм” при підготовки викладачів професійно орієнтованих дисциплін. Наукові записки: серія: педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2010. Вип. 90. С. 267-270.

Сосницька Н. Загальнонаукове значення фізичного знання в системі підготовки спеціалістів у галузі природничих та технічних наук. Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наук. праць. К.: НПУ імені Драгоманова. 2010. Вип. 10. С.162-175.

Сосницька Н.Л. Застосування прогностичних методів у дослідженні розвитку змісту фізичної освіти. Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка: серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧДПУ. 2011. № 89. С. 166–169.

Сосницька Н.Л., Ачкан В.В., Корзун Ю.О. Засоби формування процедурної та логічної математичних компетентностей студентів-фізиків у процесі вивчення елементарної математики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2012. Вип. 33. С. 153-158.

Sosnickaya N. Virtual teacher of physics as a profession for future generation of students / Nataly Sosnickaya, Oksana Semernia, Alisa Mykolaychuk, Dr. Olga Leticia Fuchs Gomez, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernandez // Scientific works of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Series pedagogical / [Editorial Board Members: P.S. Atamanchuk (Chairman, Scientific Editor) and other]. - Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2013. - Issue 19: Innovative Technology Management Quality Training of Teachers Physical and Technological Profile. - P. 47-48. ISSN 2307-4507

Sosnickaya N. Future physics teacher as manager and facilitator of the educational process / Nataly Sosnickaya, Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, Liliana Cortez, Manuel Rodriguez // International of Research in Social Sciences. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – P. 50-55. ISSN 2307-227X.

Sosnickaya N. Epistemological research and development of contents of physics education in Ukraine / Nataly Sosnickaya // Revista virtual del instituto de fisica “Luis rivera terrazas” Benemérita Universidad Autonoma de Puebla Agosto, 2013. Режим доступу: http://www.ifuap.buap.mx/virtual/page_vir.html

Sosnickaya N. Instrumentation and automation system defects detection / N.Sosnickaya, J. Italo Cortez, G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez, Liliana Cortez, Oksana Semernia, M. Hurtado Madrid, M. Aguilar Rodriguez // Наукові записки
серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 9-13.

Сосницька Н., Піменов Д. Дослідження стану термодинамічної системи на основі імітаційного комп’ютерного моделювання. Наукові записки: серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 160-165.

Сосницкая Н.Л., Москвина И.И., Сахно Т.С. Дистанционное образование: модель современной обучающей модели. Наукові записки: Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ. 2015. Вип. 1. С.239-248.

Сосницька Н.Л. Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних закладах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 1 (52). С. 57-61

Сосницька Н.Л. Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ. Вісник ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка – Чернігів: ЧНПУ. 2016. Вип. 138. С. 166–169.

Сосницька Н.Л. Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних процесів. Український педагогічний журнал. 2016. № 2. С. 93-103.

Сосницька Н.Л. Принципи розробки змісту навчальних посібників для підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць К. : Педагогічна думка. 2016. Вип. 17. С. 454 – 465. Index Copernicus

Сосницька Н., Кравець В., Кравець О. Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_2_14.

Сосницька Н., Іщенко О. Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери. Наукові записки. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка. 2017. – Випуск 12. Ч. 1. С. 38 – 43.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Монографії

1. Сосницька Н.Л. Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історико-методологічні і дидактичні аспекти: [монографія] / Сосницька Н.Л. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 399 с.

2. Сосницкая Н.Л. Современная информационная образовательная среда как эффективное инструментальное средство изучения физики: [монография] / Сосницкая Н.Л., Самойленко П.И., Волошина Е.А. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 216 с.

3. Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища : монографія / [Н.Л. Сосницька, О.В. Школа, В.В. Ачкан та ін.]
за заг. ред. Н.Л. Сосницької. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 241 с.


Навчальні та методичні посібники

4. Сосницкая Н.Л. Элементы интерактивных технологий обучения физике: [учебное пособие] / Сосницкая Н.Л., Атаманчук П.С., Самойленко П.И. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 148 с.

5. Сосницька Н.Л. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: [навчальний посібник] / Н.Л. Сосницька, П.С. Атаманчук. – Кам`янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 200 с. (Гриф МОН України № 1.4/18-Г – 17.10 від 15.10. 2007 р.)

6. Сосницька Н.Л. Фізика як навчальний предмет: історико-методичний аспект: [навчальний посібник + CD] / Н.Л. Сосницька, І.Т. Богданов. – К: Четверта хвиля, 2007. – 280 с. (Гриф МОН України Лист № 1.4 / 18-Г-1092 від 10.07. 2007 р.)

7. Сосницька Н.Л., Богданов І.Т. Електрика та магнетизм (Основні формули і закони): [навчально-методична розробка: Довідник для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Л. Сосницька, І.Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – 44 с.

8. Сосницька Н.Л. Історичні аспекти змісту шкільного курсу фізики: [навчальний посібник] / Сосницька Н.Л. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 224 с.

9. Електрика і магнетизм: [навчальний посібник] / Сосницька Н.Л. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 201 с. (Гриф МОН України Лист № 1.4 / 18-Г-1151 від 17.07. 2007 р.)

10. Сосницька Н.Л. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : [навчальний посібник] / Сосницька Н.Л., Богданов І.Т., Генов-Стешенко А.В. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 372 с. / С. 120-369 . Гриф МОН України (Лист № 1/11-15296 від 01.10. 2013 р.)

11. Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання : [навчальний посібник] / Н.Л. Сосницька, А.К. Волошина. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 184 с. / С. 4-104. Гриф МОН України (Лист № 1/11-16789 від 29.10. 2012 р.)

12. Сосницька Н.Л. Основи охорони праці : [навч. посіб.] / Сосницька Н.Л., Волошина А.К., Сичікова Я.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 292 с.

13. Сосницька Н.Л. Основи охорони праці (організація індивідуальної роботи студентів) : [навч. –метод. посіб.] / Сосницька Н.Л., Сичікова Я.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – Ч.1. – 73 с.

14. Сосницька Н.Л. Основи охорони праці (організація індивідуальної роботи студентів) : [навч. –метод. посіб.] / Сосницька Н.Л., Сичікова Я.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – Ч.2. – 69 с.

15. Сосницька Н.Л. Основи охорони праці (дипломне проектування розділів з охорони праці) : [навч.-метод. посіб.] / Сосницька Н.Л., Сичікова Я.О. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 302 с.

Навчальні дисципліни

 • Фізика
 • Педагогіка і психологія наукової діяльності
 • Вища школа та науково-педагогічна діяльність
 • Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня в галузі освіти
 • Методологія науково-педагогічних досліджень
 • Методика професійного навчання: основні технології навчання у вищій професійній школі
 • Інноваційна діяльність у професійній освіті
 • Методика організації та статистичні методи обробки результатів педагогічного експерименту.

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Стаж науково-педагогічної діяльності 26 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. Шкільний педагогічний стаж роботи 3 роки.

Підготовка аспірантів та докторантів: готує аспірантів та докторантів із спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) та 13.00.04 - “теорія та методика професійної освіти”.

Робота у спеціалізованих вчених радах: у період 2011-2016 рр. член спеціалізованої вченої ради БДПУ із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.02 - “теорія та методика навчання (фізика)”, 13.00.04 - “теорія та методика професійної освіти”.

Опанування дисертацій: є опонентом докторських та кандидатських дисертацій за основними напрямками наукових досліджень.

Участь у роботі комісій МОН України:
2009-2011 рр. – голова державних екзаменаційних комісій (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” зі спеціальностей 7.070101 – “Фізика”, 7.080101 – “Математика” на фізико-математичному факультеті БДПУ.
2013-2015 рр. – голова державних екзаменаційних комісій (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями „магістр” зі спеціальностей 8.04020301 – Фізика (за напрямами)
8.04020101 – Математика (за напрямами), 8.01010301 – Технологічна освіта на факультеті фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ.
2017 р. – голова державної екзаменаційної комісії (заочна форма навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” зі спеціальностей 7.070101 – “Фізика” фізичному факультеті Запорізького національного університеті.
2012 р., 2013 р. – член комісії МОН України ІІ туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти».
З 2016 р. член науково-методичної комісії сектору вищої освіти (НМК 2 з предметної освіти та спорту) Науково-методичної ради МОН України.
2018 р. - член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. бекетові, 21-23 березня 2018 р.).
2018 р. – голова експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.04020101 «Математика» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (квітень 2018 р.).

Організація та проведення науково-практичних конференцій: всеукраїнські: “Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи” (Бердянськ, 2007 р., 2009 р.), “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях” (Бердянськ, 2011 р., 2013 р.)
з міжнародною участю “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій, технологічній та економічній галузях” (Бердянськ, 2015 р.)
з міжнародною участю “Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях” присвячена 85-річчю кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету відбулася (Мелітополь, 2017 р.)
міжнародні: “Економіка, освіта та охорона здоров׳я в сучасному світі” (Бердянськ, 2014 р.).

Участь у програмних комітетах Міжнародних науково-практичних конференцій: “Экономика, здравоохранение и образование в современном мире” (3-8 октября, 2013 р. г.Ополе, Польша), “Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация” (7 декабря 2013 г., г. Сосновец, Польша), “Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий” (18-20 вересня 2014р., г.Ополе, Польша), ІІ International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 23-27, 2014, Opole, Poland), Problems and prospects of territories’socio-economic development (April 29 – May 3, 2015, Opole, Poland).

Участь у редакційних колегіях наукових видань: Член редакційної колегії збірників матеріалів конференцій: всеукраїнські: “Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи” (Бердянськ, 2007 р., 2009 р.), “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях” (Бердянськ, 2011 р., 2013 р.), з міжнародною участю “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій, технологічній та економічній галузях” (Бердянськ, 2015 р.), з міжнародною участю “Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях” присвячена 85-річчю кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету відбулася (Мелітополь, 2017 р.).
2012 р. – загальний редактор монографії: Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища : монографія / [Н.Л. Сосницька, О.В. Школа, В.В. Ачкан та ін.] , за заг. ред. Н.Л. Сосницької. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 241 с.
2013 р. член редакційної колегії іноземного видання: Revista virtual del instituto de fisica “Luis rivera terrazas” Benemérita Universidad Autonoma de Puebla.
2010-2015 рр. – головний редактор збірника наукових праць БДПУ «Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін».
2009-2017 рр. – член редакційної колегії збірника наукових праць БДПУ (Серія «Педагогічні науки»).
З 2017 р. член редакційної колегії журналу «Подільський науковий вісник». Журнал розміщується у міжнародних науко метричних базах даних: РІНЦ (eLIBRARY.RU) та Google Scholar.
2017 р. – науковий редактор монографії: Кривильова О.А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Бердянськ: БДПУ, 2017. - 305 с.


Обмін досвідом: У період з 07.10.2012 р. по 04.11.2012 р. перебувала у Заслуженому Автономному Університеті Пуебла (Мексика) з курсом лекцій з методики навчання та викладання фізики для студентів факультету фізики та математики, магістрів інституту фізики.

Інформацію про наукові досягнення розміщено у виданнях:
Науковці України – еліта держави. Том ІІІ. – К. : ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНИ, 2014. – С. 260. http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1241
Літопис освіти і науки України / Гол. ред.. кол. Шеремета Ю.А. (гол. редактор) та інші – К. : Альфа-Віта, 2015. – С. 85.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Педагогічна та наукова діяльність відзначена державними нагородами, зокрема, за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм нагороджена Грамотою Верховної Ради України (квітень 2015 р.).

Є лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2000-2002 рр.).

Нагороджена: почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (жовтень 2006 р.).

Нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення» (травня 2009 р.).

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (жовтень 2012 р.).

Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (травень 2015 р.).