1. Загальні положення

Відділ міжнародних зв’язків ТДАТУ (далі Відділ) є структурним підрозділом  Таврійського державного агротехнологічного університету (далі Університет). У своїй роботі Відділ керується законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, постановами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства науки та освіти, вимогами міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, наказами та розпорядженнями ректора.

2. Мета, предмет діяльності і завдання Відділу

Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків, є організація роботи щодо участі Університету в міжнародних програмах у галузі науки та освіти, координація міжнародних програм, що відбуваються за участю Університету, розробка договорів, робочих програм і планів роботи Університету з співробітництва з вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями й фірмами закордонних країн, урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції університетської системи освіти у світовий науково-освітній простір, впровадження в ТДАТУ програм закордонного стажування та практик студентів, організація процесу прийому іноземних студентів для навчання.

Предмет діяльності – організаційне забезпечення виконання угод з різноманітними міжнародними установами, організаціями, фондами для розвитку міжнародних зв’язків та формування співробітництва ТДАТУ з закордонними навчальними закладами та науковими установами, організація фахової підготовки іноземних громадян за різними ОКР, стажувань та практик студентів, магістрів, аспірантів і викладачів академії у країнах з розвиненим сільським господарством та провідних аграрних університетах світу.

Основними завданнями Відділу є:

 • розробка стратегії міжнародної діяльності Університету, його інтеграції у світові освітню й наукову системи;
 • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод (програм) і інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;
 • пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з ВНЗ та установами інших країн);
 • координація діяльності підрозділів Університету по розробці й виконанню міжнародних угод, програм, проектів і договорів;
 • організація виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних угод України й угод, договорів (контрактів) Міністерства аграрної політики України й Міністерства освіти та науки України у частині, що стосується Університету;
 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні;
 • організація і супровід міжнародних проектів з наукової та навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків, проведення спільних наукових досліджень, спільна видавнича діяльність, тощо;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів;
 • надання разом з іншими підрозділами університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
 • розробка та впровадження заходів для участі студентів у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики;
 • підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету;
 • надання інформації та консультативної підтримки науково педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики;
 • висвітлення видатних подій та досвіду у ЗМІ;
 • організація фахової підготовки, стажувань викладачів, аспірантів та виробничих практик студентів Університету у країнах з розвиненим сільським господарством та провідних аграрних університетах світу.

3. Організаційна структура підрозділу

Згідно затвердженої структури відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Університету. Очолює Відділ проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, який призначається ректором університету.

Фінансування Відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів спеціального фонду.

Організаційна структура Відділу включає:

 • сектор закордонних грантів, проектів, програм;
 • сектор зовнішньої академічної мобільності;
 • сектор студентських закордонних практик;
 • сектор навчання іноземних громадян.

4. Функції, що виконуються підрозділом

До функцій відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ належать:

4.1. Взаємодія із закордонними партнерами, міжнародними  організаціями за кордоном і усередині країни, посольствами міжнародних держав з питань реалізації міжнародних зв’язків університету, а саме:

 • інтеграції Університету у світову освітню і наукову систему;
 • пошук міжнародних грантів і програм фінансової підтримки науково-освітньої діяльності викладачів, співробітників і студентів;
 • встановлення контактів та подальша взаємодія із закордонними партнерами у галузі науки та освіти;
 • ведення документації щодо реалізації міжнародної діяльності Університету та її координації;
 • сприяння виконанню зобов’язань по виконанню міжнародних угод та договорів Міністерства аграрної політики та Міністерства освіти та науки, що стосується Університету;
 • організація міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій, а також поширення інформації щодо проведення цих заходів у інших країнах світу серед викладачів Університету ;
 • виконання представницьких функцій: організація й прийом іноземних делегацій, фахівців, студентів, аспірантів;
 • взаємодія з державними органами з питань перебування іноземних громадян на території України;

4.2. Надання інформаційно-протокольної, консультативної допомоги в організації проходження закордонного стажування та закордонних практик, а саме:

 • пошук потенційних місць для проходження закордонного стажування, практики;
 • організація засідань комісій з відбору студентів для проходження  практик за кордоном;
 • підготовка проектів договорів на проходження закордонного стажування, практики;
 • ознайомлення викладачів та студентів з умовами участі у міжнародному стажуванні, практиці, що регламентуються договірними умовами з закордонними фірмами;
 • підготовка інформаційно-методичних матеріалів щодо стажування та  проходження практики за кордоном та їх видання;
 • здійснення допомоги в оформленні документації для участі викладачів та студентів у програмах проходження закордонного стажування, практики;
 • підготовка та узгодження внутрішньої документації (наказів, розпоряджень) щодо регулювання програми проходження закордонного стажування, практики;
 • підготовка документів, надання консультацій та підготовка до проходження співбесіди у консульських установах;
 • проведення зборів з виїжджаючими щодо правил візового режиму;
 • оперативний обмін інформацією з керівниками практики та практикантами щодо умов практики або виникнення ускладнень під час перебування за кордоном;
 • розробка річних та перспективних планів з організації підготовки стажувань та аграрних практик викладачів та студентів;
 • ведення документації з обліку стажування студентів та випускників;
 • оформлення та видача сертифікатів та інших документів, необхідних для стажувань та  аграрних практик за кордоном;
 • формування звітів про проходження програм закордонних стажувань та практик викладачами та студентами.

4.3. Організаційне забезпечення підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України:

 • проведення рекламно-інформаційної компанії щодо залучення іноземних громадян на навчання до Університету;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • контроль прийому на навчання в Університет іноземних громадяни та осіб без громадянства.
 • доведення до відома іноземних студентів чинних нормативних документів, які регламентують навчання в Україні іноземних громадян;
 • контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до університету згідно чинного законодавства;
 • контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян.

4.4. Паспортно-візова робота з іноземними громадянами, які прийняті на навчання до університету:

 • забезпечення своєчасного оформлення документів в установленому порядку на подовження терміну перебування іноземних громадян в Україні, пересування іноземних громадян по території України:
 • ведення обліку іноземних громадян та надання відповіді на запити МВС про їх перебування і навчання у різні інстанції;
 • спільно з управлінням Державної міграційної служби України в Запорізькій області роз’яснювання прав, свобод і обов’язків під час перебування в Україні, інформування про порушення, якщо останні мають місце;
 • своєчасне надання інформації про відрахування іноземних громадян та про скорочення терміну їх перебування у країні.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ міжнародних зв’язків у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами і службами з питань, що регламентуються положеннями Статуту Університету, вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008, наказами ректора, а саме:

 • з деканатами факультетів з приводу:
  • організації пошуку та формування бази даних міжнародних грантів, проектів та програм;
  • організації та координації участі викладачів та студентів у міжнародних програмах у галузі науки та освіти;
  • отримання інформації, яка пов’язана з участю викладачів та студентів у міжнародних наукових та освітніх програмах;
  • організації проведення міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • з приймальною комісією з приводу прийому на навчання в Університет іноземних громадян та осіб без громадянства;
 • з кафедрою іноземних мов щодо якісного проведення курсів з іноземних мов;
 • з навчальним відділом з приводу погодження студентських наказів, пов’язаних з від’їздами на практику за кордон, а також навчання іноземних громадян в університеті;
 • з начальником відділу техніки безпеки з питань проведення інструктажів для студентів, які від’їжджають на практику за кордон.

6. Права  та відповідальність

6.1 Відділ міжнародних зв’язків має право:

 • вносити пропозиції керівництву Університету з питань покращення планування та організації роботи Відділу міжнародних зв’язків;
 • представляти інтереси університету в межах своїх повноважень в Україні та за кордоном;
 • збирати матеріали з підрозділів університету необхідні для роботи відділу міжнародних зв’язків;
 • проводити контроль на кафедрах та підрозділах Університету щодо своєчасного виконання наказів, розпоряджень та рішень, які стосуються міжнародної діяльності Університету.

6.2 Співробітники відділу міжнародних зв’язків несуть відповідальність за:

 • своєчасне та якісне виконання в повному обсязі завдань відділу, визначених в розділі 2 цього Положення;
 • організацію роботи Відділу, виконання співробітниками відділу посадових обов’язків;
 • виконання правил внутрішнього розпорядку та дотримання трудової дисципліни.