Project-ISG-2020-MONO-TECH-I page-0001

Постнікова М.В. Оцінка енергоємності системи електрообладнання потокових ліній очищення зерна Scientific foundations of modern engineering: Pedagogy theory: monography / Sokolovskaya O., Ovsiannykova L. & Stetsiuk V., etc – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. Р. 106-112.

DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I

ISBN 978-1-64871-656-0

 


 Монографія_Енергоефективність-Тит1 УДК 330

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавської державної аграрної академії (Україна) (протокол № 17 від 15.05.18 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою Опольського университета (Польша) (протокол № 01/05/2018 від 28.05.18 р.).

Оцінка енергетичної ефективності робочих машин потокових ліній очищення зерна. Перетворення вітрової енергії безпосередньо в теплоту. Теплонасосна технологія. Когенераційна технологія перетворення енергії вітру. Технології використання сонячної енергії для ПДГ.  Енергозберігаюча система обробітку ґрунту на базі електрифікованого мотоблоку. / Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів: Постнікова М.В., Галько С.В., Ковальов О.В. та ін.; за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 603 с.

ISBN 978-617-7669-24-0

У монографії викладено теоретико-методологічні засади та методичні й практичні рекомендації енергоефективності і енергозбереження на національному, галузевому, регіональному рівнях і на підприємствах за видами економічної діяльності. Охоплено питання розвитку енергетичної безпеки ринково розвинених країн і України, використання нетрадиційних відновлювальних і альтернативних джерел енергії. Запропоновано організаційно-економічні, технологічні, технічні та екологічні рішення подальшого розвитку енергоефективності й енергозбереження. Сформовано пропозиції щодо економічної та енергетичної оцінки та ефективності використання теплових, механічних, біологічних і природних джерел енергоресурсів, їх енергетичного аудиту і консалтингу в господарській та галузевій структурі національної економіки.
Розрахована на здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців, фахівців з енергоефективності і енергозбереження різних форм і напрямів економічної діяльності.

Рецензенти:

Іванов C.В., член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.
Гавриш В.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаїського державного аграрного університету.
Семко О.В., доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії будівництва України, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Курило В.Л., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького аграрного університету.
Даріуш Сушанович, кандидат технічних наук, заступник директора Інститута технічних наук Опольського університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Технології та засоби перетворення відновлюваних джерел енергії для приватних домогосподарств: монографія УДК 620.92

Схвалено і рекомендовано до друку методичною комісією Енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету (протокол № 4 від «26» грудня 2018 р.)

Технології та засоби перетворення відновлюваних джерел енергії для приватних домогосподарств: монографія / С. В. Галько, В. Я. Жарков, А.В. Жарков. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 215 с.

ISBN

У монографії наведена загальна характеристика енергетики України: структура виробництва електроенергії, її експорт, екологічні проблеми розвитку, види відновлюваних джерел енергії. Детально розглянуто питання перетворення енергії сонця та вітру в теплову та електричну: обґрунтовані засоби перетворення, їх види і типи, принципи роботи. Наведені розроблені та запатентовані авторами монографії засоби, способи і технології отримання відновлюваної енергії. Запропоновані заходи щодо підвищення енергоефективності споживачів відновлюваної енергії.

Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних працівник, що спеціалізуються в галузі використання і виробництва відновлюваних джерел енергії, а також викладачів і студентів енергетичних факультетів закладів вищої освіти.

Рецензенти:

Мірошник О.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри «Електропостачання та енергетичного менеджменту», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.
Пазюк М.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри «Автоматизованого управління технологічними процесами», Запорізька державна інженерна академія.
Назаренко І.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри «Електротехнології і теплові процеси», Таврійський державний агротехнологічний університет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 k4 УДК 537.634:621.3.013

Рекомендовано вченою радою Таврійської державної агротехнічної академії. Протокол № 10 від 27 червня 2006 р.

Куценко Ю.М., Каніболоцький В.Г., Золотаревський І.В. Магнітострикція гетерогенних структур: Монографія. -Д.: ЧП ’’Ліра ЛТД”, 2006. — 200 с. — Рос. мовою.

ISBN 966-3 83-068-9

У монографії розглянуто стан питання магнітострикції гетерогенних структур. Для інтерпретації експериментальних даних спеціальних сталей і модельованих зразків залежно від різного вмісту а-фази використовується статистична модель магнітної гетерогенної системи з урахуванням “полів розсіювання ” як дезорієнтувального чинника для магнітних моментів частинок. За допомогою векторного і тензорного числення описано явище магнітострикції і механізм взаємодії феромагнітних частинок у неферо-магнітній матриці.

Призначена для науковців, інженерів, аспірантів і студентів, які працюють у сфері дослідження фізики магнітних явищ, матеріалів і електротехнологій.

Рецензенти:

Дідур В.А., доктор технічних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач кафедри теплотехніки і гідравліки Таврійської державної агротехнічної академії;
Башев В.Ф., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри металофізики Дніпропетровського національного університету.

 


 

 k7 УДК 621.31.004.18 

Овчаров С.В. Ресурсосберегающие эксплуатационные режимы силового электрооборудования. ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012.- 258с.

 

В книге изложены научно-технические основы ресурсоэнергосберегающих эксплуатационных режимов работы силового электрооборудования в агропромышленном комплексе и предложены электротехнические устройства их обеспечения.

Рецензенты:

Иноземцев Г.Б., доктор технических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
Никифорова Л.Е., доктор технических наук, профессор Таврического государственного агротехнологического университета.

 


 

 Тит Эксплуатационные режимы работы (Овчаров ВВ) УДК 631.537

В.В. Овчаров Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве. Киев: Изд-во УСХА. 1990.— 168 с.

 

Монография посвящена повышению эксплуатационной надежности электрических машин в сельском хозяйстве. Автором приведен анализ влияния эксплуатационных ре-жимов работы в развитии процессов повреждения и износа изоляции электрических машин, разработаны методы и технические средства непрерывной диагностики электродвигателей в процессе эксплуатации, предложена стратегия раннего предупреждения развития повреждений электрических машин.

Рецензенты:

Просвирнин В.И.,  кандидат технических наук, доцент