ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду факультету (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – Університет) і є документом, який
регламентує її діяльність.
1.2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради факультету, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.
1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління факультету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
1.4. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.
1.5. До складу вченої ради факультету входять за посадами декан факультету, заступники декана факультету, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обранні з числа професорів, докторів наук, докторів філософії, кандидатів наук, доцентів, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів і аспірантів, керівники органів студентського самоврядування факультету відповідно до квот, визначених Статутом Університету і Положенням про вчену раду факультету. Вибори до складу вченої ради факультету розпочинають за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
1.6. До складу вченої ради факультету можуть також входити представники організацій роботодавців. При цьому не менше ніж 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
1.7. Виборні представники з числа працівників факультету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
1.8. Персональний склад вченої ради факультету затверджується наказом ректора за поданням декана факультету.
1.9. Термін повноваження Вченої ради – п’ять років. У процесі діяльності Вченої ради можлива ротація її членів. Склад Вченої ради щорічно затверджується наказом ректора Університету, із урахуванням ротації.
1.10. План роботи Вченої ради факультету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань Вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.
1.11. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою Університету.
1.12. Вчена рада факультету діє на підставі Статуту Університету, згідно з цим Положенням, Регламентом підготовки та проведення засідань Вченої ради факультету.

2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

2. До компетенції вченої ради факультету належать:
2.1. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
2.2. Визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
2.3. Обрання на посади таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів;
2.4. Внесення пропозицій до органу громадського самоврядування факультету про звільнення з посади декана;
2.5. Ухвалення навчальних програм і навчальних планів з подальшим їх затвердженням вченою радою університету;
2.6. Розгляд і затвердження річних і перспективних планів роботи факультету та заслуховування й оцінка звіту декана про їх виконання;
2.7. Розгляд питань щодо організації й виконання наукових планів кафедр і окремих викладачів;
2.8. Періодичний розгляд звітів про навчально-виховну роботу кафедр факультету;
2.9. Розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти;
2.10. Розгляд питань і внесення пропозицій вченій раді Університету щодо змін у структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, надання пропозицій щодо структури факультету та його наукових і навчально-наукових підрозділів;
2.11. Рекомендація науково-дослідницьких робіт до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету;
2.12. Рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
2.13. Подання пропозицій щодо кандидатур до вступу в аспірантуру та докторантуру;
2.14. Розгляд рекомендацій щодо кандидатур на одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня;
2.15. Розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету. Вчена рада факультету розглядає й інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради факультету, конференції трудового колективу Університету (факультету), органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю Університету (факультету), відповідно до Статуту Університету.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ