Факультет об’єднує 5 кафедркафедра електротехнологій і теплових процесів, кафедра електроенергетики і автоматизаціїкафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчаровакафедра комп’ютерних наук, кафедра вищої математики і фізики, які беруть участь у підготовці фахівців за спеціальностями “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” та “Комп’ютерні науки”, усіх акредитаційних рівнів.

На факультеті працює понад 40 викладачів.

 

Сферою наукових інтересів факультету є:

 • виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка та видання монографій, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, наукових статей;
 • підготовка докторських і кандидатських дисертацій викладачами і аспірантами факультету;
 • участь викладачів та аспірантів факультету в міжнародних, республіканських та внутрішньовузівських конференціях;
 • наукове співробітництво з провідними підприємствами АПК України;
 • участь в міжнародних семінарах та стажування викладачів в навчальних закладах зарубіжних країн;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

У рамках програми НДІ механізації землеробства півдня України на факультеті виконується науково-технічні підпрограми:

 1. “Ресурсоенергозберігаючі режими передачі і перетворення енергії в агропромисловому комплексі”, керівник к.т.н. доцент Квітка С.О.
 2. “Автоматизація електротехнічних комплексів і систем”, керівник к.т.н. професор Діордієв В.Т.
 3. “Розробка екологічно чистих енергоресурсозберігаючих електротехнологій та пристроїв підвищення продуктивності та якості сільськогосподарських біологічних об’єктів.”, керівник д.т.н., професор Назаренко І.П.

Співробітниками кафедр енергетичного факультету підготовлено навчальні комплекси та методичне забезпечення з 76 дисциплін для студентів факультетів – МТФ, економічного, енергетичного, та агрономії.

Ведучі викладачі з різних дисциплін кожний семестр організовували по відповідному курсу виконання робочої програми, проводили семінарські заняття викладачів та допоміжного навчального персоналу, стежили за станом лабораторного обладнання, за цілістю і поновленням плакатного господарства, забезпечували підготовку матеріальної бази, забезпечували застосування ТЗН та інтерактивних засобів навчання у навчальному процесі, організовували підготовку та проведення навчальних і виробничих практик і, головне, забезпечували підготовку методичної документації навчального процесу.

З технічних засобів навчання застосовувались мультимедійні системи, слайди, кінопроектори, машинний контроль знань та інше.

За 2006-2011 роки співробітниками факультету були захищені:

 • 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук;
 • 10 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук;

Підготовка висококваліфікованих кадрів енергетичного факультету за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні системи та комплекси відбувається у спеціалізованій вченій раді К 18.819.01 ТДАТУ.

Науково-педагогічними працівниками факультету за п’ять років отримано 65 деклараційних патентів на винаходи та корисні моделі, видано 3 монографії, 9 навчальних посібників.

Факультет на сьогодні має належну матеріально-технічну базу – оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі факультету активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій та методів: лекції, семінари, тестування. На факультеті використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

На факультеті діють комп’ютерні класи, що нараховує 45 сучасних машин, які підключені у локальну мережу, а також до мережі Internet.

Кожен рік на факультеті на кожній кафедрі проходять науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та співрабітників. В конференціях прийняло участь за останній рік 116 науковців, виступило з доповідями 97, відмічено 12 доповідей.

На 3 кафедрах працювало 52 студентських наукових гуртка в основному за спеціалізаціями кафедр і 147 студентів.

На наукових студентських конференціях з доповідями виступили більше ніж 120 студентів.

Було подано на конкурс 10 студентських робіт із них 5 робіт були відмічені нагородами, грамотами.

На високому рівні на факультеті проводиться виховна робота. Активну участь в координації виховної роботи на факультеті приймають органи студентського самоврядування (студентська Рада факультету, навчальна-виховна комісія, профспілковий студентський актив, старостат, студентська ДНД), в діяльності яких активну участь приймають студенти нашого факультету.

Студенти факультету приймають активну участь в художній самодіяльності та в конкурсах-оглядах художньої самодіяльності такі як “Нові імена”, які організуються центром культури і дозвілля студентів (ЦКіД) ТДАТУ, як результат завойовані дипломи першого, другого та третього ступенів. Переможці цих конкурсів залучаються до участі у міських заходах з художньої самодіяльності. Наявність високого потенціалу талановитої молоді серед студентства енергетичного факультеті реалізація його через ЦКіД дають можливість утримувати художню самодіяльність на досить високому рівні, залучати до участі в ній дедалі більшу кількість студентів.

Кожен рік студенти факультету беруть участь у зльоті відмінників, який відбувається на спортивно-оздоровчому комплексі “Салют”, де отримають почесне місце.

З ініціативи студентів проводяться акції “Чисте місто”, які організовано студентською радою університету. Силами студентів факультету проводиться прибирання різних районів міста.

Традиційно студенти нашого факультету приймають участь у святкуванні дня міста.

Крім того студенти факультету приймали активну участь в таких заходах:

Міні турнірі “Малі Олімпійські ігри” команда “Енергія +” де отримали перше місто.

Організація та проведення силами студентів та викладачів нашого факультету все університетського конкурсу “Осінній бал”

Проведення дня козацтва силами студентів нашого факультету. Була організована культурно-розважальна програма, в якій приймали участь студенти всіх факультетів а також активну участь приймала адміністрація факультету.

У першому етапі Всеукраїнського конкурсу “Найкращий студент року 2011” (Щербакова О., Верещагін Д., Сілі І., Атрошенко О пройшли до другого етапу конкурсу;

Участь у акції проти СНІДу на міському та місцевому рівні. Студенти факультету прийняли участь у Флешмобі під назвою «Танцюй за ради життя».

Крім цього на факультеті проводиться робота під гаслом «Простягни руку!», студенти зі свого бажання провели збір коштів студенту нашого факультету, який потребує допомоги.

Також спільно із студентами факультету АТЕ кожен рік готується святкова казка до Дня Святого Миколая для дітей інтернату № 1 м. Мелітополя та проводиться збір подарунків дітям – сиротам.

Також на факультеті організована студентська рада гуртожитку № 3, яка складається з 15 представників всіх факультетів, що проживають в гуртожитку. Постійно в гуртожитку проходять культурно масові та спортивні заходи: проходять зустрічі з викладачами, проведено лекції, згідно плану, зустрічі з лікарями міської лікарні, випуск стенд-газет до свят та інші заходи.

На щорічних студентських спартакіадах традиційно перемагають спортсмени енергетичного факультету.

На факультеті і в гуртожитку № 3 сформовані групи охорони громадського порядку (ДНД), які допомагають підтримувати порядок при проведені факультетських і загально університетських заходів.

На енергетичному факультеті започатковано багато різноманітних традицій, які підтримуються керівництвом факультету і самими студентами із року в рік.