Статті за 2020 рік:

Забродський С.С. Впровадження сучасних форм фізичної підготовки у систему професійної освіти майбутніх офіцерів національної гвардії України / С. С. Забродський, О. В. Хацаюк, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 47-52. Наукове фахове видання.

Шемчук В. А. Формування енергозбережувальної компетентності у спортсменів-єдиноборців / В. А. Шемчук, П. Ф. Рибалко, О. І. Мілаєв та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 159-165. Наукове фахове видання.

Гіренко С. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу / Сергій Гіренко, Олександр Мілаєв, Євген Іщенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 3. – С. 98-104. Наукове фахове видання.

Шемчук В.А. Педагогічна модель удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних єдиноборств / В.А. Шемчук, Н. Б. Вербин, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2020. – Вип. 71. 268 с. Т. 2. – С. 241-248. Наукове фахове видання.

Жембровський С.М. Формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання / С.М. Жембровський, О.О. Федоренко, О.І. Мілаєв. та ін. // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2020. – Вип. 25. 206 с. Т. 1. – С. 153-157. Наукове фахове видання.

Газаєв В.Н. Фактори впливу на мотивацію до фізичної активності студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 440-444.

Нестеров О.С. Узагальнення наукових даних світової практики з рухової активності на розвиток фізичної підготовленості людини / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 434-439.

Верховська М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів ТДАТУ / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 428-433.

Мілаєв О.І. Професія викладача закладів вищої освіти / О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва, В.О. Верхоланцева // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 483-486.

 Статті за 2019 рік:

Борисенко В.В. Технологія розвитку спеціальних рухових якостей у процесі навчання волейболу / В.В. Борисенко, Ю.В. Козерук, О.С. Нестеров // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів: НУЧК, 2019. (Серія: Педагогічні науки). – С. 134-138. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Критерії, показники й рівні готовності викладача фізичного виховання вищого закладу освіти до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 5-11. Наукове фахове видання.

Верховська М. В. Формування спеціальних рухових навичок викладачів фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 11-19. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Використання функціональних петель «ТРХ» у лікувальній фізичній культурі в студентів спеціальної медичної групи з порушенням постави в процесі фізичного виховання у вищому закладі освіти / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 63-71. Наукове фахове видання.

Мілаєв О.І. Дослідження ставлення студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою / Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 22 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь, 2019. – С. 99-103.

Статті за 2018 рік:

Абдуллаєв А. Місце і значення курсу “Спортивна боротьба з методикою викладання” в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. Абдуллаєв, І. Ребар, О. Нестеров // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Випуск ХХІ / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, МДПУ, 2018. – С. 98-103.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко В.В. та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170. Наукове фахове видання.

Мілаєв О.І. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Мілаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 130-135.

Верховська М.В. Мотивація навчально-професійної діяльності фахівців галузі фізичної культури / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 125-129.

Нестеров О.С. Фізична культура як навчальна дисципліна та компонент формування здоров’язберігаючої компетентності студентів / О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 116-124.

Рибницький А.В. Підготовленість викладачів фізичного виховання до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / А.В. Рибницький // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 110-115.

Верховська М.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 106-109.

Артеменко В.В. Фізична культура у вищих навчальних закладах та основні інноваційні технології викладання / В.В. Артеменко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 101-105.

 Статті за 2017 рік:

Ребар І.В. Фізичне вдосконалення студентів вищих навчальних закладів з низьким рівнем фізичної працездатності / І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 301-303.

Козерук Ю.В. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема історіографічний аналіз / Ю.В. Козерук, А.В. Горбань, О.С. Нестеров та ін. // Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст].  Вип. 149  /  Чернігівський  національний  педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О.  Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: педагогічні науки). – С. 249-252. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А.К. огли Методи розвитку витривалості борців вільного стилю / А.К. огли Абдуллаєв, О.С. Нестеров // Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши, А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 115-118.

Статті за 2016 рік:

Абдуллаєв А.К. Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Матеріали XXVII Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернет-конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С.363-365.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Том 3. Херсонський державний університет. Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – С.123-127.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск  19  /  Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Верховська М.В. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 2. – С. 5 -14. Наукове фахове видання.

Рибницький А.В. Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /// [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 51 (104) – С. 511-516. Наукове фахове видання.

Верховська М. В. Комп’ютерне забезпечення для програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / М.В. Верховська // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016. – Д.: НГУ, 2016.- С.570- 574.

Верховська М. В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищіх навчальних закладів / М.В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46(99). – С. 303 – 308.

Верховська М.В. Понятійна конструкція “фізкультурно-оздоровча технологія в галузі педагогіки / М.В Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 51(104). – С. 98 – 102.

Статті за 2015 рік:

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІV. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.3-6.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2015. – С. 359-363.

Верховська М. В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії / М.В. Верховська, І.М. Ляхова.// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / уклад.: А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 51-55.

Верховська М. В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / редкол.: С. С. Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. – С. 17–24.

Verkhovska M. V. Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools / M. V. Verkhovska // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015. – Vol. 1. – P. 17–23.

Статті за 2014 рік:

Верховская М. В. Задачи современной школы по сохранению и укреплению здоровья детей / М. В. Верховская // IV Международная научная конференция (Грузия, г. Кутаиси, 1 июля 2014) / под ред. О. А. Цхададзе. – Кутаиси : Академия наук туризма Грузии, 2014. – С. 14–15.

Верховська М. В. Компоненти готовності сучасного учителя фізичної культури до професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Збірник наукових статей : матеріали Міжнародної конференції (м. Харків, 11–12 червня 2014) / Т. В. Колбіна (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХОГОКС, 2014. – С. 51–55.

Рибницький А.В. Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності волейбольної команди ВНЗ / А.В. Рибницький, О.І. Кириленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/” Зб. наукових праць / За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11 (52) 14. – С. 90-93.

Верховська М. В. Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема / М. В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 405–412.

Верховська М. В. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М. В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1. – С. 11–19.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: ЖДУ, 2014. – С. 202-205.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка  – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Статті за 2013 рік:

Хассай Д.В. Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов, О.О. Бойко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 294-297.

Хассай Д.В. Роль психологічної підготовки волейболістів у встановленні їх як спортсменів вищої категорії / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 112, Т.4.  – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 267-270.

Хассай Д.В. Фізичне виховання серед студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. – Мелітополь, 2013. – Вип. 17. – С.35-37.

Верховська М. В. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М. В. Верховська // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки) : зб. наук. праць / редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) [та ін.]. – Бердянськ, 2013. – Вип. 4. – С. 11–17.