Статті за 2021 рік:

Кіндзер Б.М. Програма психічної саморегуляції одноборців / Б.М. Кіндзер, Н.В. Партико, О.В. Хуртенко, К.М. Березяк, О.Б. Пришва, О.С. Нестеров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 (137) 21. – С. 66-71.

Абдуллаєв А.К. Творча система “Тренер – учень” / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 19 травня 2021 р.) / за ред. Л. М. Донченко, І. А. Арсененко, С. І. Пачева, Л. І. Полякової, Я. В. Попенка, Л. А. Прохорової. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 124-129.

Абдуллаєв А.К. Інтерактивні методи навчання як засіб формування загальних та професійних компетенцій студентів ЗВО / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матеріали VIІ Науково-практичної конференції. (Харків, 23 квітня 2021 року). – Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – С. 48-52.

Абдуллаєв А.К. Правильний режим дня студентів-спортсменів закладів вищої освіти / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації, рекомендації: матеріали Регіонального круглого столу (Дніпро, 22 квітня 2021р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. – С. 85-89.

Abdullayev A. Pedagogical potential of the course «Sports wrestling with teaching methods» in the training of future physical education teachers / Modern education, training and upbringing: collective monograph // Abdullayev A., Rebar I., – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – Р. 12-16.

Христова Т.Є. Схема професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності / Т.Є. Христова, І.В. Ребар, А.К. Абдуллаєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 74. 220 с. Т. 3. – С. 178-182. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А.К. Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних борців вільного стилю 12-13 років // А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). – Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2021. – С. 70-72.

Верхоланцева В.О. Студентське самоврядування як механізм розвитку лідерських якостей сучасного здобувача вищої освіти / В.О. Верхоланцева, О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 436-440.

Верхоланцева В.О. Формування здорового способу життя у здобувачів вищої освіти / В.О. Верхоланцева, О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 426-430.

Статті за 2020 рік:

Tеtіana Khrystova Components of preparedness of future specialists in physical education to professional activity in fitness center / Tеtіana Khrystova, Inessa Rebar, Altai Abdullaiev // Innovative and information technologies in educational processes. Edited by Aleksander Ostenda and Oleksandr Nestorenko. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 38. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Р. 270-278.

Altay Abdullayev The meanings and methods of improving the technical and tactical training of free-style wrestlers / Altay Abdullayev, Inessa Rebar // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Київ: Посвіт, 2020. – С.15-22.

Мілаєва І. І. Особливості модельного ряду тракторів John Deere / І.І. Мілаєва, О.І. Мілаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 4. – С. 258-265. Наукове фахове видання.

Мілаєва І. І. Історія розвитку, перспективи застосування електромобільної техніки / І.І. Мілаєва, О.І. Мілаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 4. – С. 239-246. Наукове фахове видання.

Башавець Н.А. Удосконалення професійних компетентностей тренерів з одноборств / Н.А. Башавець, Б. М. Кіндзер, Ю. С. Таймасов та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. – С. 47-53. Наукове фахове видання.

Забродський С.С. Впровадження сучасних форм фізичної підготовки у систему професійної освіти майбутніх офіцерів національної гвардії України / С. С. Забродський, О. В. Хацаюк, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 47-52. Наукове фахове видання.

Шемчук В. А. Формування енергозбережувальної компетентності у спортсменів-єдиноборців / В. А. Шемчук, П. Ф. Рибалко, О. І. Мілаєв та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 159-165. Наукове фахове видання.

Гіренко С. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу / Сергій Гіренко, Олександр Мілаєв, Євген Іщенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 3. – С. 98-104. Наукове фахове видання.

Шемчук В.А. Педагогічна модель удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних єдиноборств / В.А. Шемчук, Н. Б. Вербин, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2020. – Вип. 71. 268 с. Т. 2. – С. 241-248. Наукове фахове видання.

Жембровський С.М. Формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання / С.М. Жембровський, О.О. Федоренко, О.І. Мілаєв. та ін. // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2020. – Вип. 25. 206 с. Т. 1. – С. 153-157. Наукове фахове видання.

Газаєв В.Н. Фактори впливу на мотивацію до фізичної активності студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 440-444.

Нестеров О.С. Узагальнення наукових даних світової практики з рухової активності на розвиток фізичної підготовленості людини / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 434-439.

Верховська М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів ТДАТУ / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 428-433.

Мілаєв О.І. Професія викладача закладів вищої освіти / О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва, В.О. Верхоланцева // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020. – Вип. 23. – С. 483-486.

 Статті за 2019 рік:

Борисенко В.В. Технологія розвитку спеціальних рухових якостей у процесі навчання волейболу / В.В. Борисенко, Ю.В. Козерук, О.С. Нестеров // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів: НУЧК, 2019. (Серія: Педагогічні науки). – С. 134-138. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Критерії, показники й рівні готовності викладача фізичного виховання вищого закладу освіти до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 5-11. Наукове фахове видання.

Верховська М. В. Формування спеціальних рухових навичок викладачів фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 11-19. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Використання функціональних петель «ТРХ» у лікувальній фізичній культурі в студентів спеціальної медичної групи з порушенням постави в процесі фізичного виховання у вищому закладі освіти / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 63-71. Наукове фахове видання.

Мілаєв О.І. Дослідження ставлення студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою / Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 22 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь, 2019. – С. 99-103.

Абдуллаєв А.К. Особливості організації та проведення фізичної підготовки борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 21-23 січня, 2020 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 59-61.

Абдуллаєв А.К. Особливості проведення практичних занять з вільної боротьби в неспортивних ЗВО / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 209-210.

Абдуллаєв А.К. Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) / ред.: С. М. Дмитренко, А. А. Дяченко. – Вінниця: ВДПУ, 2019. – С. 130-135.

Абдуллаєв А.К. Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 20-22.

Абдуллаєв А.К. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2019. – Вип. 10. 203 с. Т. 1. – С. 67-70. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А. Заходи безпеки та попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної боротьби / А.  Абдуллаєв, І. Ребар // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. – Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 213-215.

Абдуллаєв А.К. Організація та методика фізичного виховання студентів ЗВО засобами вільної боротьби / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 226-239.

Абдуллаєв А.К. Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 188-189.

Статті за 2018 рік:

Абдуллаєв А. Місце і значення курсу “Спортивна боротьба з методикою викладання” в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. Абдуллаєв, І. Ребар, О. Нестеров // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Випуск ХХІ / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, МДПУ, 2018. – С. 98-103.

Абдуллаєв А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців / А. Абдуллаєв, І. Ребар // Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології : тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018 р., м. Мелітополь) / за заг. ред. Афанасьєва Л., Глебова Н. – Мелітополь : Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – С. 3-5.

Абдуллаєв А. Попередження травмонебезпечних ситуацій на заняттях в секції з вільної боротьби / А. Абдуллаєв, І. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 285-287.

Абдуллаєв А.К. Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів внз / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 8(40), ч. 3. – С. 24-29.

Абдуллаев А. Общая физическая подготовка студентов ЗВО / А. Абдуллаев, И. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 319-321.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко В.В. та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170. Наукове фахове видання.

Мілаєв О.І. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Мілаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 130-135.

Верховська М.В. Мотивація навчально-професійної діяльності фахівців галузі фізичної культури / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 125-129.

Нестеров О.С. Фізична культура як навчальна дисципліна та компонент формування здоров’язберігаючої компетентності студентів / О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 116-124.

Рибницький А.В. Підготовленість викладачів фізичного виховання до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / А.В. Рибницький // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 110-115.

Верховська М.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 106-109.

Артеменко В.В. Фізична культура у вищих навчальних закладах та основні інноваційні технології викладання / В.В. Артеменко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 101-105.

 Статті за 2017 рік:

Ребар І.В. Фізичне вдосконалення студентів вищих навчальних закладів з низьким рівнем фізичної працездатності / І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 301-303.

Козерук Ю.В. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема історіографічний аналіз / Ю.В. Козерук, А.В. Горбань, О.С. Нестеров та ін. // Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст].  Вип. 149  /  Чернігівський  національний  педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О.  Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: педагогічні науки). – С. 249-252. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А.К. огли Методи розвитку витривалості борців вільного стилю / А.К. огли Абдуллаєв, О.С. Нестеров // Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши, А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 115-118.

Абдуллаєв А.К. Влияние курения на организм спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць, за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 3 (84). – С. 9-11.

Статті за 2016 рік:

Абдуллаєв А.К. Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Матеріали XXVII Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернет-конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С.363-365.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Том 3. Херсонський державний університет. Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – С.123-127.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск  19  /  Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Верховська М.В. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 2. – С. 5 -14. Наукове фахове видання.

Рибницький А.В. Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /// [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 51 (104) – С. 511-516. Наукове фахове видання.

Верховська М. В. Комп’ютерне забезпечення для програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / М.В. Верховська // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016. – Д.: НГУ, 2016.- С.570- 574.

Верховська М. В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищіх навчальних закладів / М.В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46(99). – С. 303 – 308.

Верховська М.В. Понятійна конструкція “фізкультурно-оздоровча технологія в галузі педагогіки / М.В Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 51(104). – С. 98 – 102.

Статті за 2015 рік:

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІV. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.3-6.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2015. – С. 359-363.

Верховська М. В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії / М.В. Верховська, І.М. Ляхова.// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / уклад.: А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 51-55.

Верховська М. В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / редкол.: С. С. Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. – С. 17–24.

Verkhovska M. V. Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools / M. V. Verkhovska // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015. – Vol. 1. – P. 17–23.

Статті за 2014 рік:

Верховская М. В. Задачи современной школы по сохранению и укреплению здоровья детей / М. В. Верховская // IV Международная научная конференция (Грузия, г. Кутаиси, 1 июля 2014) / под ред. О. А. Цхададзе. – Кутаиси : Академия наук туризма Грузии, 2014. – С. 14–15.

Верховська М. В. Компоненти готовності сучасного учителя фізичної культури до професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Збірник наукових статей : матеріали Міжнародної конференції (м. Харків, 11–12 червня 2014) / Т. В. Колбіна (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХОГОКС, 2014. – С. 51–55.

Рибницький А.В. Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності волейбольної команди ВНЗ / А.В. Рибницький, О.І. Кириленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/” Зб. наукових праць / За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11 (52) 14. – С. 90-93.

Верховська М. В. Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема / М. В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 405–412.

Верховська М. В. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М. В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1. – С. 11–19.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: ЖДУ, 2014. – С. 202-205.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка  – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Статті за 2013 рік:

Хассай Д.В. Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов, О.О. Бойко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 294-297.

Хассай Д.В. Роль психологічної підготовки волейболістів у встановленні їх як спортсменів вищої категорії / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 112, Т.4.  – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 267-270.

Хассай Д.В. Фізичне виховання серед студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. – Мелітополь, 2013. – Вип. 17. – С.35-37.

Верховська М. В. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М. В. Верховська // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки) : зб. наук. праць / редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) [та ін.]. – Бердянськ, 2013. – Вип. 4. – С. 11–17.