Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності. Такий контроль базується на трьох основних принципах: систематичність, спонукання, всебічність.
Оцінка педагогічної діяльності викладача дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути розповсюджено, а, з іншого боку, які саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення
Відкрите заняття виконує ряд функцій, а саме: інформаційну, діагностуючу, прогнозувальну, мотивувальну.

ВИДИ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ
Термін “відкрите заняття” в дидактиці (теорії навчання) виступає як узагальнена назва. Існують такі види відкритих занять:
Пробне – відкрите заняття, що проводиться претендентом на посаду викладача для підтвердження своєї професійної придатності. Його особливістю є те, що особа, яка проводить таке заняття, може не мати педагогічного досвіду. Крім того, вона практично не знає особливостей тієї аудиторії, з якою вона працюватиме. Головним тут виступає такий критерій, як демонстрація потенційної спроможності роботи викладачем.
Графік проведення пробних занять не складається, відомості щодо їх проведення оголошуються окремо.
Поточне – відкрите заняття, яке проводиться викладачем відповідно до графіка, який складається на початку навчального року з вказівками дати, теми й місця проведення такого заняття. При складанні графіку необхідно враховувати власні побажання викладачів, за якими залишається право вибору теми й дати проведення відкритого заняття. Графік відкритих занять затверджується на засіданні кафедри фізичного виховання і спорту.
В окремих випадках допускається внесення змін до графіка. Наприклад, у разі хвороби викладача, термінового відрядження тощо. Тоді відкрите заняття переноситься на іншу дату, але ні в якому разі не скасовується.
Слід враховувати, що після проведення відкритого заняття повинно відбутися його обговорення на найближчому засіданні циклової комісії із занесенням результатів обговорення до протоколу засідання. Окремий протокол відвідування відкритого заняття не складається.
Показове – відкрите заняття, яке проводиться високо досвідченими викладачами – тренерами України, доцентами, старшими викладачами з великим досвідом науково-педагогічного, методичного та організаційного рівня – з метою демонстрації передових методик викладання, використання новітніх освітніх технологій. Показове заняття виступає як своєрідна школа передового досвіду.
Викладачі, які не провели відкрите заняття з поважної причини, змінюють термін його проведення, погоджуючи його з завідувачем кафедри.

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри фізичного виховання і спорту в I семестрі 2021-2022 навчального року