З метою освоєння ринку сільськогосподарських дорадчих послуг пропонуємо впровадити в Університеті інтеграційну модель організації госпрозрахункової сільськогосподарської дорадчої служби на базі ТДАТУ, що дасть можливість пов’язати інформування, наукове впровадження та навчання в єдиний консультаційний процес, тобто надавати комплексні дорадчі послуги.

Інтеграційна модель передбачає створення сільськогосподарської дорадчої служби на базі двох самодостатньо розвинутих структур – Інституту післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ та науково-дослідної частини університету, в основі якої „подвійна” організаційна структура, яка дозволяє реалізувати рівноцінну участь обох підрозділів у забезпеченні досягнення мети довгострокової програми  (сукупність проектів) – сприяння інноваційному розвитку агровиробництва шляхом надання науково-консультаційних, навчально-консультаційних послуг та можливості вести науково-впроваджувальну діяльність у межах окремих проектів.

Організацію проектних груп пропонується здійснювати за матричною структурою, за якою команда формується зі спеціалістів функціональних підрозділів університету, науково-дослідних установ регіону, спеціалістів-професіоналів з виробництва, що залучатимуться до співпраці на контрактній основі.

У зв‘язку з тим, що у роботі проектних груп задіяні співробітники окремих функціональних підрозділів (кафедр, лабораторій), перевагу пропонується надавати „частковій” матриці і окремо виділити блок „Відділи та центри, що забезпечують діяльність”, до якого рекомендується включити відділи:

  • планово-фінансовий,
  • маркетингу,
  • навчально-методичний,
  • редакційно-видавничий,
  • патентний,
  • центр інформаційних технологій.

Пріоритетними напрямами розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Університеті, особливо в перші роки роботи, мають бути участь у розробці і виконанні цільових державних та регіональних програм інформаційно-консультаційної підтримки агровиробників, формуванні регіональних баз даних із залученням бюджетних коштів. Згодом, здійснюючи активний маркетинг своїх послуг та моніторинг потреб сільгосптоваровиробників, центр зможе розширити спектр послуг.

Для забезпечення найшвидшого трансферу наукових розробок у сферу виробництва і систематизації даних про новітні технології та техніку пропонується сформувати регіональний банк технологічної інформації: опис технології (техніки); опис підприємства, де вона застосовується; проблемні аспекти, які виникли при впровадженні; опис ефекту; характеристику потенційних користувачів. Це також дасть можливість організувати навчання сільгоспвиробників, використовуючи ситуаційну методику.

Для того, щоб результативність дорадчої служби виявилася найвищою, необхідно організувати її роботу у взаєминах з дорадчими службами інших рівнів та напрямків діяльності і усіма рівнями влади – місцевої, районної, обласної і державної.

Дуже важливим питанням в сучасних умовах є створення мережі сільськогосподарських дорадчих служб, для цього пропонується відкриття кабінетів дорадництва у всіх коледжах університету по Запорізькій області.

Для забезпечення ефективного функціонування дорадчої служби необхідно виділити штатну одиницю керівника дорадчої служби, на якого покласти всі обов’язки щодо координації діяльності служби, пошуку джерел фінансування, укладанню договорів з сільсьгосптоваровиробниками тощо.