agro

Початок Інституту підвищення кваліфікації  Таврійського державного агротехнологічного університету ( далі ІПК ТДАТУ) сягає 1996 року, коли  було створено Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія».

ІКЦ Агро-Таврія

Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» (далі – Центр), створений у 1996 році як госпрозрахунковій підрозділ Таврійської державної агротехнічної академії (з 2006 – Таврійський державний агротехнологічний університет). Діяльність Центру спрямована на задовільнення потреб працівників аграрної сфери – фермерів, керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх типів власності – у достовірній, своєчасній інформації та висококваліфікованих консультаціях щодо питань сільськогосподарського виробництва, управління, маркетингу, правових відносин, розвитку кооперативів . Центр поширює свою діяльність на всі райони Запорізької області.

Виходячи з основних напрямків діяльності, сформувалася структура центру, до складу якої сьогодні входять шість відділів: інформаційно-аналітичний, економіко-правовий, навчально-методичний, технологічний, науково-виробничий та відділ маркетингових і соціологічних досліджень. Спільна робота відділів дозволяє забезпечити сільськогосподарських товаровиробників області якісними технологічними, технічними, економічними, юридичними консультаціями, надати вчасно надійну маркетингову інформацію, сприяє розвитку сільськогосподарського  виробництва, підвищенню кваліфікаційного рівня керівників, спеціалістів господарств та фермерів.

Центром розроблено та опубліковано ряд рекомендацій із специфічних питань сільськогосподарського виробництва, видано брошури, що презентують новітні сільськогосподарські технології, налагоджено випуск інформаційних бюлетенів. Ведеться робота по створенню баз даних, проведенню моніторингу цін.

До постійного штату Центру входять двадцять  співробітників та біля ста викладачів Таврійської державної агротехнічної академії, які приймають активну участь у діяльності Центру як консультанти.

Сьогодні інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» є членом національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада», всебічно сприяє розвитку дорадчої діяльності в Україні та зокрема в Запорізькій області; працює над підвищенням ефективності інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників області шляхом поширення  структури центру на всі райони. Створення районних інформаційно-консультаційних центрів націлено на перспективу розвитку стабільної системи дорадництва в Запорізькій області.

У 2002 році було створено Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД) Таврійської державної агротехнічної академії. Інститут створений згідно з наказом Міністерства аграрної політики  від  17.05.2002 року № 132, наказом ректора від 10.06.2002 року № 282 – к з метою більш оперативного та якісного забезпечення потреб об’єднань, підприємств, організацій, товариств, фермерів, інших сільгосптоваровиробників незалежно від форми власності, в освітніх (навчання, підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, екстернат) та інформаційно-консультаційних (дорадчих) послугах.

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України №311-р від 23.05.2007р. наказом Міністерства аграрної політики  №375 від 31.05.2007р. Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД) Таврійської державної агротехнічної академії перейменовано в Інститут післядипломної освіти та дорадництва Таврійського державного агротехнологічного університету у зв’язку з реорганізацією Таврійської державної агротехнічної академії в Таврійський державний агротехнологічний університет.

На протязі десяти років Центр, а згодом ІПОД ТДАТУ плідно співпрацювали з різними міжнародними організаціями та фондами:

1999-2001р.р., ТАСІS- «Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні»,

2001-2003 р.р., СNFA– «Від фермера до фермера»,

2003-2006 р.р., DFID– «Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні».

2004-2005 р.р. ТАСІS- «Надання підтримки малим та середнім підприємцям на селі»,

2005-2006 р.р.  STEP(FARM) – «Надання голосу власникам особистих селянських та фермерських господарств Запорізькій області»,

2005-2006 р.р., ТАСІS– «Покращення системи логістики та маркетингу для МСП в сільському господарстві».

2006-2009р.р.  (IRD/ USAID) «Оказание технической помощи для быстрого реагирования на птичий грипп в Украине»

2008-2011 р.р. –(MEDA/ CIDA) «Проекта развития плодоовощеводства в Украине»

У 2017 році ІПОД ТДАТУ реорганізовано в Інститут підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету (ІПК ТДАТУ).