ТДАТУ – НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПІВДЕННО-СХІДНОЇ  УКРАЇНИ

 

nauka

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного є потужним науковим центром півдня України. Наукова діяльність, нарівні з освітнім процесом, є невід’ємною складовою частиною навчального закладу. Сьогодні  наука в ТДАТУ представлена такими складовими:

 •  Науково-дослідні інститути
 •  Наукові школи
 •  Відділ аспірантури і докторантури
 •  Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
 •  Науково-дослідна частина
 •  Рада молодих учених і студентів
 •  Науково-начальні центри

 

Науково-дослідна робота в ТДАТУ проводиться в рамках 6 пріоритетних тематичних напрямів:

 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
 • Інформаційні та комунікаційні технології.
 • Енергетика та енергоефективність.
 • Раціональне природокористування.
 • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
 • Нові речовини і матеріали.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності ТДАТУ визначено у концептуально-стратегічній програмі університету «Наука в ТДАТУ» на 2021-2025 рр. Загалом вони направлені на розроблення та упровадження технологій вирощування, збирання, перероблення і тривалого зберігання сільськогосподарської продукції; вирішення проблем машиновикористання в землеробстві та технічного сервісу в агропромисловому комплексі країни; комп’ютерне моделювання виробничих та соціально-економічних процесів; енергозбереження та удосконалення електротехнологій і електротехніки; розвиток підприємництва, маркетингу та менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств та організацій

Наукова робота в університеті зосереджена в 5-ти науково-дослідних інститутах: НДІ механізації землеробства півдня України, НДІ агротехнологій та екології, НДІ соціально-економічного розвитку регіону, НДІ садівництва півдня України,  НДІ нанотехнологій і наноматеріалів. Наукові дослідження  проводяться у  23-х проблемних науково-дослідних лабораторіях, в яких у 2020 р. виконувалося 47 науково-дослідних тем, у тому числі 24 – госпдоговірні.  У ТДАТУ працюють 11 наукових шкіл. Для оприлюднення результатів наукової діяльності в університеті засновано 3 фахових видання категорії «Б», у т.ч. одне – електронне. Розпочато випуск англомовного журналу з перспективою подальшого його реєстрування у наукометричній базі Scopus або Web of Science. У 2021 р. за результатами державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» науковий напрям «Аграрні науки та ветеринарія» віднесено до кваліфікаційної групи «Б», що свідчить про високий рівень оцінки багаторічної наполегливої й кропіткої праці та здобутків науковців ТДАТУ.

В університеті сформувався високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на кафедрах університету забезпечують відомі вчені та досвідчені педагоги, серед яких 1 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України, 40  докторів наук, професорів, 183 кандидати наук, доценти, 1 заслужений винахідник України, 7 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти і вищої школи України, 42 відмінники освіти України та відмінників аграрної освіти та науки України, 11 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук України.

Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі за 9 спеціальностями і в докторантурі університету за 5 спеціальностями. За безпосередньою участю провідних учених в університеті плідно працюють 2 постійно діючі  та разові спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.