Шановні колеги!

Раді вітати Вас на сторінці відділу аспірантури і докторантури Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного!

Робота з підготовки науково – педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації проводилась на всіх етапах становлення та розвитку вищого навчального закладу, забезпечуючи створення та укріплення наукових шкіл, зростання наукового потенціалу, підвищення якості підготовки фахівців для народного господарства держави.

Докторантура та аспірантура є одним із основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету висококваліфікованими науково – педагогічними кадрами. Їх підготовка здійснюється планомірно і цілеспрямовано. При розробці планів підготовки науково – педагогічних кадрів враховуються і потреби в докторах та кандидатах наук, і перспективність розвитку спеціальностей та наявний професорсько-викладацький склад кафедр та науковий потенціал університету.

Слово «аспірант» походить від латинського вислову «dum spiro spero», що в перекладі означає, «поки дихаю, сподіваюся». В етимології цього слова простежується високе поняття – дух. Отже, аспірант – це майбутній вчений, покликаний самовіддано служити духу науки. Це повинно бути основною мотивацією рішення про вступ до  в аспірантури для кожної молодої людини, що стоїть перед вибором свого життєвого шляху.

Відділ аспірантури і докторантури є структурним підрозділом університету, підпорядкований ректору та проректору з наукової роботи, діє на підставі Статуту університету, Положення про відділ аспірантури і докторантури та Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, а також керується Законами України:  «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Про наукову і  науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.

Постановами Кабінету Міністрів України:  «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук» від 23.03.2016 р.  № 261; «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167;  − «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти» від 30.12.2015 р. № 1187.

Наказами Міністерства освіти і науки: – «Про ліцензування освітньої діяльності» від 29.01.2021 № 11-л (Додаток 11.36); − «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 10.06.2016 р. № 655; − «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 06.11.2015 р. № 1151; − «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12.01.2017 р. № 40; − Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених Міністерством освіти і науки України у 2021 році.

В практичній роботі керується наказами ректора, Правилами внутрішнього розпорядкуКонцепцією інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр. та Програмою підготовки науково-педагогічних кадрів на 2019-2023 роки.

Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (докторів філософії, кандидатів і докторів наук), виконання наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки і ректора Університету стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їх кваліфікаційними і науковими якостями.

На сьогодні в аспірантурі ТДАТУ діють освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії (PhD) за 8 спеціальностями, в докторантурі відкрито – 5 спеціальностей.

Термін навчання на денній та заочній формі – 4 роки.

В аспірантурі і докторантурі ТДАТУ здійснюється підготовка як за кошти державного бюджету, так і на контрактній основі.

В університеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук.

Функціонування докторантури та аспірантури у ТДАТУ забезпечується наявною сучасною науково-дослідною, експериментальною та матеріальною базою, науковими школами з потужними науковими дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Випускники аспірантури і докторантури нашого університету захистили дисертації та успішно працюють в ТДАТУ, інших вищих навчальних закладах, на підприємствах, організаціях України та за її межами. Багато з них стали керівниками високого рівня, займають важливі державні посади у народному господарстві, навчальних закладах та наукових організаціях різних країн.

ТДАТУ створив відмінну базу для навчання майбутніх науковців, підтримує та розвиває наукові традиції, широко відчинивши двері для вивчення нових здобутків у науковому світі!