Положення

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених і студентів Таврійського державного агротехнологічного університету (в подальшому РМУС ТДАТУ) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців та студентів, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішення загальних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю молодих науковців і захисту соціальних інтересів молодих вчених та студентів.
1.2. Молодими ученими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти ТДАТУ до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.
1.3. РМУС створена з ініціативи наукової молоді ТДАТУ і здійснює свою діяльність у ТДАТУ. У своїй діяльності РМУС керується чинним законодавством України, Статутом ТДАТУ, даним положенням, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.
1.4. Головною сферою діяльності РМУС ТДАТУ є Таврійський державний агротехнологічний Університет з усіма структурними підрозділами, в яких працюють молоді науковці.
1.5. Діяльність РМУС ТДАТУ координується адміністрацією ТДАТУ через проректора з наукової роботи.
1.6. Голова РМУС ТДАТУ може бути членом Вченої ради ТДАТУ.

2. Основні задачі РМУС ТДАТУ

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених і студентів ТДАТУ.
2.1.1. Підтримувати наукову спадковість, зберігати наукові школи і напрямки ТДАТУ.
2.1.2. Надавати молодим ученим та студентам інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на науково-технічні конференції.
2.1.3. Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених і студентів.
2.1.4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
2.1.5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і студентів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених та студентів.
2.2.1. Сприяти професійному росту наукової молоді ТДАТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті ТДАТУ.
2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ТДАТУ.
2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених та студентів ТДАТУ.
2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених і студентів ТДАТУ.
2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і студентів ТДАТУ.
2.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених і студентів у Вченій раді ТДАТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
2.3.2. Представляти інтереси молодих учених і студентів в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ТДАТУ з метою виявлення проблем молодих учених і студентів і пошуку шляхів їх вирішення.
2.3.4. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених ТДАТУ.

3. Основні права та обов’язки РМУС

3.1. РМУС має право:
– виступати з ініціативами по різних питаннях наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації і брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ТДАТУ;
– представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ТДАТУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
– організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції, конструкторські бюро;
– вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;
– ініціювати проведення зборів наукової молоді ТДАТУ;
– ініціювати і приймати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і задачі яких відповідають цілям і задачам РМУС ТДАТУ;
– брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проектах і програмах;
– організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;
– здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.
3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації задач, РМУС ТДАТУ зобов’язана:
– дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ТДАТУ і Положенням про РМУС ТДАТУ;
– поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення інформаційного стенду РМУС, створення і підтримки Інтернет-сторінки РМУС. Представляти на зборах наукової молоді ТДАТУ щорічний звіт про свою діяльність;
– представляти необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених і студентів.
3.3. Будь-який вид діяльності РМУС ТДАТУ може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

4. Порядок формування РМУС ТДАТУ

4.1. Членами РМУС ТДАТУ можуть бути молоді учені, спеціалісти, докторанти та аспіранти наукових і навчальних підрозділів ТДАТУ у віці не більше 35 років (включно), а також студенти та магістранти ТДАТУ, які визнають дане Положення.
4.2. Кількість членів РМУС ТДАТУ визначається на загальних зборах наукової молоді ТДАТУ відкритим голосуванням.
4.3. Кандидатури в члени РМУС ТДАТУ висуваються загальними зборами наукової молоді ТДАТУ і обираються відкритим голосуванням. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу РМУС можуть бути додатково обрані нові члени шляхом відкритого голосування.
4.4. Члени РМУС ТДАТУ обираються на строк до 3-х років. Далі членство в Раді повинне бути відновлено чи припинено рішенням загальних зборів наукової молоді ТДАТУ.
4.5. Виключення з членів РМУС ТДАТУ може здійснюватися у випадках:
– відкликання повноважень за рішенням загальних зборів наукової молоді і РМУС ТДАТУ;
– здійснення членом РМУС дій, які грубо порушують Положення і принципи РМУС ТДАТУ;
– невиконання рішень РМУС ТДАТУ;
– письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМУС ТДАТУ.
4.6. Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.
4.6.1. Права члена РМУС ТДАТУ:
– брати участь в засіданнях РМУС, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;
– на підставі власного бажання, згідно встановленого РМУС порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМУС;
4.6.2. Обов’язки члена РМУС ТДАТУ:
– дотримувати дійсного Положення і виконувати рішення РМУС, прийняті в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;
– виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і принципами РМУС;
– при одержанні повідомлення з РМУС, що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності РМУС, вчасно передавати в РМУС свою відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;
– у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції РМУС, строго дотримуватися рішень РМУС.

5. Організаційна структура РМУС

5.1. Вищим органом керівництва РМУС є Загальні збори його членів.
Загальні збори:
– приймають Положення про РМУС, вносять до нього зміни та доповнення;
– обирають Голову РМУС та Координаційну раду (Голова РМУС являється Головою Координаційної ради);
– заслуховують звіти Голови Координаційної ради та її членів;
– дають оцінку діям, документам, заявам РМУС, анулюють їх;
– приймають рішення про створення комітетів та затверджують напрямки їх діяльності;
– приймають рекомендації щодо реорганізації РМУС.
5.2. Загальні збори є повноважними при наявності двох третин членів РМУС. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних документів, Положення, доповнень та змін до них приймаються двома третинами голосів.
5.3. Загальні збори скликаються за рішенням Координаційної ради не рідше, ніж двічі на рік, про що члени РМУС повинні бути проінформовані за 14 днів до їх проведення.
5.4. Позачергові Загальні збори РМУС можуть бути скликані Координаційною радою, за поданням третини членів РМУС.
5.5. Координаційна рада РМУС є керівним органом в період часу між Загальними зборами.
До складу Координаційної ради входять:
– Голова РМУС як Голова Координаційної ради;
– Секретар РМУС;
– Заступники Голови РМУС з наукової та організаційної роботи;
– Голови секцій молодих учених та студентів кожного факультету університету.
Керує роботою Координаційної ради Голова РМУС.
5.6. Засідання Координаційної ради скликається Головою РМУС по мірі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.
5.7. Координаційна рада:
– скликає Загальні збори РМУС,
– координує діяльність РМУС,
– забезпечує виконання рішень Загальних зборів,
– приймає рішення щодо вступу та виключення з членів РМУС,
– виступає від імені РМУС через свої заяви, ухвали, тощо,
– формує склад комітетів,
– готує звіти про діяльність РМУС,
– приймає рішення з інших питань.
5.8. Засідання Координаційної ради є правомочним за наявності не менше половини від кількості її членів. Ухвали приймаються простою більшістю голосів присутніх і обов’язкові для виконання усіма членами РМУС.
5.9. Кандидат на посаду Голови РМУС висувається рішенням кваліфікованої більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) на установчому засіданні РМУС і затверджується ректором ТДАТУ на строк до 3-х років .
5.10. Голова РМУС має право:
– приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМУС, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання РМУС;
– головувати на засіданнях РМУС;
– координувати діяльність РМУС;
– представляти РМУС ТДАТУ стосовно юридичних, фізичних осіб чи організацій при наявності відповідного доручення;
– укладати договори і угоди, давати зобов’язання від імені РМУС згідно прийнятих РМУС рішень.
5.11. Голова РМУС зобов’язаний:
– формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМУС, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови РМУС;
– контролювати дотримання членами РМУС цього Положення і діяльність РМУС в цілому;
– звітувати перед членами РМУС на його засіданні про пророблену роботу;
– забезпечувати ефективну діяльність РМУС відповідно до п.2 і п.3 цього положення.
5.12. Секретар РМУС:
– веде діловодство РМУС;
– засвідчує документи РМУС.
5.13. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) виразити недовіру голові РМУС. У випадку, коли голова РМУС на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи добровільно за рішенням РМУС припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови РМУС автоматично переходять до заступника голови РМУС, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМУС питання про вибори і призначення голови РМУС і його заступника, а також провести це засідання в термін не більше одного місяця. Якщо голова РМУС тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т.д.), то РМУС більшістю голосів передає функції виконуючого обов’язки голови РМУС заступнику або одному з членів РМУС.
5.14. Заступники Голови РМУС обираються на засіданні РМУС з числа його членів. Заступники здійснюють повноваження, передані їм Головою. Заступники Голови РМУС, за рішенням РМУС беруть участь в засіданнях Вченої ради ТДАТУ і виконують функції Голови РМУС в період його відсутності.
5.15. Заступники Голови РМУС виконують обов’язки Вченого секретаря РМУС і відповідають за інформаційну підтримку діяльності РМУС в межах повноважень, визначених Головою РМУС.

6. Взаємодія РМУС зі структурними підрозділами ТДАТУ

6.1. Ректорат, деканати, науково-дослідні інститути ТДАТУ, Вчена рада ТДАТУ, відділи НДЧ повинні сприяти організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці РМУС ТДАТУ:
– у створенні необхідних умов для здійснення діяльності, передбаченої даним Положенням РМУС ТДАТУ;
– в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується наукової молоді ТДАТУ;
– закріпленні за РМУС ТДАТУ робочого приміщення, засобів зв’язку і телекомунікаційних мереж для ефективної діяльності.
6.2. Вчений секретар Вченої ради ТДАТУ або проректор з наукової роботи може брати участь в роботі РМУС, надавати інформацію РМУС про рішення Вченої ради ТДАТУ і інших нормативних документів, які стосуються діяльності РМУС, вносити пропозиції щодо участі РМУС у вирішенні задач ТДАТУ.
6.3. Прийняте рішення РМУС має рекомендаційний характер для Адміністрації, Вченої ради ТДАТУ і при необхідності включається в порядок денний найближчого засідання Адміністрації, Вченої ради ТДАТУ. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи РМУС, рішення РМУС може бути оформлене на бланку ТДАТУ, завірено підписами голови РМУС, Проректора з наукової роботи або Вченого секретаря Вченої ради ТДАТУ і гербовою печаткою ТДАТУ.

7. Заключні положення

7.1. Пропозиції щодо зміни дійсного Положення РМУС ТДАТУ розглядаються на засіданні РМУС і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів РМУС).
7.2. Рішення про припинення діяльності РМУС може прийматися Ректоратом ТДАТУ або Вченою радою ТДАТУ.