Положення про Раду молодих учених та здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих учених та здобувачів вищої освіти
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених та здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (в подальшому РМУЗВО ТДАТУ) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців та здобувачів вищої освіти, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішення загальних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю молодих науковців і захисту соціальних інтересів молодих вчених та здобувачів вищої освіти.
1.2. Молодими ученими вважаються вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі;
РМУЗВО створена з ініціативи наукової молоді ТДАТУ і здійснює свою діяльність у ТДАТУ. У своїй діяльності РМУЗВО керується чинним законодавством України, Статутом ТДАТУ, даним положенням, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.
1.3. Головною сферою діяльності РМУЗВО ТДАТУ є Таврійський державний агротехнологічний Університет імені Дмитра Моторного з усіма структурними підрозділами, в яких працюють молоді науковці.
1.4. Діяльність РМУЗВО ТДАТУ координується адміністрацією ТДАТУ через проректора з наукової роботи.
1.5. Голова РМУЗВО ТДАТУ може бути членом Вченої ради ТДАТУ.

2. Основні задачі РМУЗВО ТДАТУ

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
2.1.1. Підтримувати наукову спадковість, зберігати наукові школи і напрямки ТДАТУ.
2.1.2. Надавати молодим ученим та здобувачам вищої освіти інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при відрядженнях на науково-технічні конференції тощо.
2.1.3. Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених та здобувачів вищої освіти.
2.1.4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
2.1.5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених та здобувачів вищої освіти. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених та здобувачів вищої освіти.
2.2.1. Сприяти професійному росту наукової молоді ТДАТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті ТДАТУ.
2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ТДАТУ.
2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
2.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених та здобувачів вищої освіти у Вченій раді ТДАТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
2.3.2. Представляти інтереси молодих учених та здобувачів вищої освіти в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ТДАТУ з метою виявлення проблем молодих учених та здобувачів вищої освіти і пошуку шляхів їх вирішення.
2.3.4. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених ТДАТУ.

3. Основні права та обов’язки РМУЗВО

3.1. РМУЗВО має право:
– виступати з ініціативами по різних питаннях наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації і брати участь у прийнятті їх рішень, які стосуються наукової молоді ТДАТУ;
– представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ТДАТУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
– організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції, конструкторські бюро;
– вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;
– ініціювати проведення зборів наукової молоді ТДАТУ;
– ініціювати і приймати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і задачі яких відповідають цілям і задачам РМУЗВО ТДАТУ;
– брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проєктах і програмах;
– організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;
– здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.
3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації задач, РМУЗВО ТДАТУ зобов’язана:
– дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ТДАТУ і Положенням про РМУЗВО ТДАТУ;
– поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення інформаційного стенду РМУЗВО, створення і підтримки Інтернет-сторінки РМУЗВО. Представляти на зборах наукової молоді ТДАТУ щорічний звіт про свою діяльність;
– представляти необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міністерства освіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених та здобувачів вищої освіти.
3.3. Будь-який вид діяльності РМУЗВО ТДАТУ може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

Секретар РМУЗВО:

Холодняк Юлія Володимирівна

Email: yuliya.kholodnyak@tsatu.edu.ua