Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, який представляє собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках освітнього процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у ТДАТУ створюються студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час. Студентські наукові гуртки у своїй діяльності керуються Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом ТДАТУ, чинним законодавством. Наукові гуртки входять до складу Ради молодих учених і студентів Університету.

Студентські наукові гуртки є добровільною організацією студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

Студентські наукові гуртки створюються при кафедрі. Кількість та тематика гуртків затверджується наказом ректора терміном на 1 рік за поданням проректора з наукової роботи та завідувача кафедри.

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є:

 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення
 • внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання,
 • поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентських наукових гуртків:

 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
 • формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в професійній сфері і навичок роботи в наукових колективах;
 • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
 • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів,
 • використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних наукових завдань та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів. Наукові гуртки функціонують згідно Положення про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

 

 

 

 

2021

Наказ 177-ОД про затвердження переліку наукових студентських гуртків

НАУКОВІ ГУРТКИ