Публікації здобувачів

 

ПІБ аспіранта/ докторанта

науковий профіль 

Публікації
1  Онищенко Галина Олександрівна
 1.  Візуалізація розкладання періодичних функцій в ряд Фур’є засобами імітаційного комп’ютерного моделювання / М.В. Морозов, Г.О. Онищенко // «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. / зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 19. ‒ 614 с.
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дискретної математики / Н.Л. Сосницька, Г.О. Онищенко // Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Всеукраїнської науково-методичної конференції (присвяченої 25 річниці створення кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ). – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – с. 206 – 210:
 3. Моделювання представлення періодичних функцій рядом фур’є / М.В. Морозов, Г.О. Онищенко // «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях»: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Мелітополь, 11-13 вересня 2017р.) / [авт. кол. : Благодаренко Л.Ю., Кюрчев В.М., Сосницька Н.Л., Шут М. І. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. – 198 с – ISBN 978-966-2489-49-1.
 4. Застосування комп’ютерних технологій при вивченні елементів теорії графів / Г.О. Онищенко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». (м. Кременчук, 25-26 квітня 2018 року) – Кременчук: КрНУ, 2018. – 322 с.
2

Арабаджийський Олександр Іванович

 1.  Теоретичні основи санації підприємства ОІ Арабаджийський Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали 2016
 2. Проблеми впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні ІО Чкан, ОІ Арабаджийський Глобальные проблемы экономики и финансов : сб. тезис. IV междунар. науч
3  Бінчева Поліна Геннадіївна
 1.  Бінчева П.Г. Основні науково-теоретичні концепції комплексу маркетингу/ П.Г. Бінчева//Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. 20-21 вересня 2019 року.Херсон: ХДАУ, 2019 – С.67-70
4  Федосова Альона Олександрівна
 1.  Федосова А.О.Аналіз особливостей змін гідротермічних умов Південного регіону України/ Л.В.Тодорова, Т.В.Малюк, А.О.Федосова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 178-181.
 2. Федосова А.О. Математичні взаємозв’язки між врожайністю олійних культур та гідротермічними умовами вегетаційного періоду в Південному Степу України / О.В.Онищенко, І.М.Пушкарьов, А.О.Веренчук, А.О.Федосова, О.А.Єременко // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.416-418.
 3. Федосова А.О. Самостійна робота як метод навчання / О.А.Єременко, А.О.Федосова // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.135-141.
 4. Федосова А.О., Стіхіна А.В. Урожайність сафлору красильного в Україні і в світі. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 жовтня 2019 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2019. – С.34-36.
 5. Федосова А.О. Перспективні напрямки переробки основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В.,Федосова А.О., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О. // Міжнар. наук. інтернет-конференція, 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя, ІОК НААН, 2018. – С.72-73.
 6. Федосова А.О.Перспективні напрямки виробництва основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О., Федосова А.О.// Матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-19 жовтня 2018 р. – Миколаїв, МНАУ, 2018.
5  Григоренко Сергій Михайлович
 1. Skliar R., Boltianska N., Giełżecki J., Grigorenko S. Analysis of technologies for processing poultry waste by granulation and drying. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 43-47.
 2. Барвинська О.Г.,Воронін В.О., Григоренко С.М. Порівняльний аналіз технологій утилізації пташиного посліду. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 208-212.
 3. Григоренко С.М. Необхідність переробки відходів птахофабрик. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 328-332.
 4. Skliar O., Grigorenko S., Boltyanska N. Technical means for mechanization of technological processes on livestock farms // Theory, practice and science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan 2021. Pp. 255-257.
 5. Григоренко С. М. Вплив пташиного посліду на стан ґрунтів, повітряного та водного середовища. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 45-48.
 6. Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9(7), 1144 https://doi.org/10.3390/pr9071144.
 7. Григоренко С.М., Скляр Р.В. Адаптивні методи утилізації відходів птахівництва. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.
 8. Григоренко С.М. Переробка відходів, отриманих в ході виробництва. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 158.
 9. Григоренко С.М. Видалення безпідстилкового посліду з пташників. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 169-170.
 10. Скляр О.Г., Скляр Р.В., Григоренко С.М. Технічні рішення щодо сушіння пташиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-14
 11. Скляр Р.В., Григоренко С.М. Удосконалення технології метаногенерації пташиного посліду. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 94-99.
 12. Григоренко С.М., Скляр Р.В. Конверсії вторинної сировини в повноцінну продукцію сільського господарства. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 284-290.
 13. Григоренко С.М. Залежність кольору та консистенції посліду від стану птиці. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 305-307.
 14. Скляр Р.В., Григоренко С.М. Обґрунтування компонентів раціонів для перепелів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 233-237.
 15. Григоренко С.М., Мілько Д.О. Методика експериментальних досліджень процесу сушіння пташиного посліду в барабанній сушарці Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 111-117.
 16. Григоренко С.М. Аналіз технології утилізації курячого посліду / С.М. Григоренко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 52-56.
 17. Григоренко С.М. Програма та методика експериментальних досліджень на лабораторній біогазовій установці / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 267-275.
 18. Григоренко С.М. Аналіз технологічного процесу барабанних сушарок / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 64-68.
 19. Григоренко С.М. Перспективи вдосконалення барабанних сушарок / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С. 65-67.
 20. Григоренко С.М. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42.
 21. Григоренко С.М. Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Болтянський Б.В., Болтянська Н.І., Дереза С.В., Григоренко С.М., Комар А.С. // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4. – Київ, 2018 .-С. 38-45
 22. Григоренко С.М. Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою / О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, С.М. Григоренко // Праці ТДАТУ. – Вип.17. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017.-С.3-6.
 23. Григоренко С. М. «Інкубатор» Патент на корисну модель №134278 від 10.05.2019 / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко // бюл. № 9/2019 р.
 24. Григоренко С. М. «Змішувач комбінованих кормів» Патент на корисну модель №129108 від 25.10.2018 / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко, Р.М. Рябов // бюл. № 20/2018 р.
 25. Григоренко С. М. «Барабанна сушарка» Патент на корисну модель №129100 від 25.10.2018 / Д.О. Мілько, О.Г. Скляр, С.М. Григоренко // бюл. № 20/2018 р.
 26. Григоренко С. М. «Біогазова установка» Патент на корисну модель №123934 від 12.03.2018 / Д.О. Мілько, О. Г.Скляр, Р.В. Скляр , С.М. Григоренко // бюл. № 5
 27. Григоренко С. М. «Молоткова дробарка» Патент на корисну модель №118709 від 14.02.2017 / Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв, А.О. Парієв, С.М. Григоренко // бюл. № 16
 28. Григоренко С. М. «Причіпна збиральна машина» Патент на корисну модель №98161 від 27.04.2015 / І.О. Леженкін, С.М. Григоренко // бюл. № 8
6

Ратніков Євген Миколайович

 

 1. Аналіз теоретичних досліджень процесу екструдування рослинних матеріалів Є Ратніков, Д Мілько, 2021
 2. Екологічна необхідність і економічна доцільність переробки пташиного посліду ЄМ Ратніков, ДО Мілько,2020
 3. Опис до патенту на корисну модель№ 131082″ Стрічковий транспортер-гранулятор” ДО Мілько, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 2019
 4. Перспективи застосування екструдування як способу переробки побічних продуктів птахівництва ДО Мілько, ЄМ Ратніков 2019
 5. Доцільність переробки побічних продуктів птахівництва ДО Мілько, ЄМ Ратніков Сучасні проблеми землеробської механіки: тези, 114-115
7

 

 Олексенко Каріна Борисівна
 1.  Вплив управління навчальним закладом на якість освіти М Окса, К Олексенко Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені 2018
 2. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті КБ Олексенко 2018
 3. Розвиток освітнього простору майбутніх учителів до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти К Олексенко Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 126-128 3 2019
 4. Сфера культури та її стан в загальному контексті державного управління  КБ Олексенко, РІ Олексенко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 2019
 5. Формирование профессиональной ИТ-компетентности как основа реформирования современной украинской школы К Олексенко 2018
 6. Формирование готовности будущих учителей к созданию развивающей учебной среды К Олексенко, НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, Е Кривилева 2020
 7. Релігійне підгрунтя становища жінки в третьому тисячолітті К Олексенко, Р Олексенко 2020
 8. Учебник как носитель содержания инновационных образовательных систем ОА Кривильова, НЛ Сосницька, КБ Олексенко Lietuvos sporto universitetas 2020
 9. Формирование готовности будущих учителей к созданию развивающей учебной среды ОА Кривильова, НЛ Сосницька, КБ Олексенко Lietuvos sporto universitetas 2020
 10. DISCOURSES’TRANSFORMATION OF WORLD RELIGIONS AND GENDER INEQUALITY AT THE END OF THE XX–BEGINNING OF THE XXI CENTURIES R Oleksenko, K Oleksenko Философия, 367-372 2020
 11. Ціннісно-смислові засади цифровізації як чинник формування нових вимог до компетенцій інноваційно-цифрової освіти К Олексенко 2020
 12. Проектування навчального середовища–професійна задача майбутніх учителів початкової школи ОА Кривильова, НЛ Сосницька, КБ Олексенко Київ: Фенікс 2020
 13. 3.2. Проектування навчального середовища–професійна задача майбутніх учителів початкової школи: монографія НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, О Кривильова, К Олексенко Фенікс 2020
 14. Учебник как носитель содержания инновационных образовательных систем НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, Е Кривилева, К Олексенко 2020
 15. Самореалізація творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи КБ Олексенко 2020
 16. Культурна політика як національний ресурс розвитку суспільства в умовах соціально-економічних змін КБ Олексенко 2019
8  Тиховод Микола Анатолійович
 1.  Роль парів у накопиченні та збереженні вологи грунту ВТ Надикто, МА Тиховод Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (20), 3-23 2020
9

Соболевська Ольга Олегівна

 

 1.  Аналіз фінансових показників діяльності мисливських господарств Запорізької області Т Яворська, О Соболевська Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву 2021
 2. Modern state of economy of hunting farms of Ukraine O Sobolevska
 3. Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів:збірник  2020
 4. Теоретичні аспекти сутності доходів та їх класифікація. ТІ Яворська, ОО Соболевська Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 2020
 5. Оцінка екологічних платежів та природоохоронні витрати Запорізької обл. ОО Соболевська, ЮВ Сурядний Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики 2020
 6. Еколого-економічні аспекти розвитку мисливських господарств України. ОО Соболевська Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики 2020
10

 

 Лебідь Михайло Романович
 1.  Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу КО Самойчук, ОО Ковальов, НО Паляничка 2019
 2. Перспективні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел. МР Лебідь, КО Самойчук Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020
 3. Переваги та недоліки використання молокоматів МР Лебідь, КС Кузьмін Мелітополь: ТДАТУ 2021
 4. Переваги та недоліки використання молокоматів Лебідь МР, Кузьмін КС, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі 2021
 5. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів МР Лебідь Мелітополь: ТДАТУ 2021
 6. Опис до патенту на корисну модель№ 145678″ Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів” ВМ Кюрчев, КО Самойчук, МР Лебідь Національний орган інтелектуальної власності 2020
 7. Аналіз конструкції клапанного гомогенізатора КО Самойчук,  МР Лебідь ТДАТУ 2020
 8. Использование струйного диспергатора для получения мелкодисперсных эмульсий АА Ковалев, МР Лебідь 2020
 9. Термоелектричний охолоджувач напоїв МР Лебідь ТДАТУ 2020
 10. Перспективні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел МР Лебідь ТДАТУ 2020
 11. Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції КО Самойчук, КО Самойчук, ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, СВ Петриченко, ТДАТУ 2021
 12. Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів КО Самойчук, КО Самойчук, МР Лебідь, НО Паляничка, НА Паляничка, Мелітополь: ТДАТУ 2021
 13. Переваги та недоліки використання молокоматів Лебідь МР, аспірант, Кузьмін КС, 2021
 14. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів МР Лебідь, Мелітополь: ТДАТУ 2021
 15. Опис до патенту на корисну модель№ 145678″ Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів”, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, КО Самойчук, КО Самойчук, МР Лебідь, Національний орган інтелектуальної власності 2020
 16. Перспективні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел МР Лебідь, КО Самойчук Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 3-4 7 2020
11

 

 Зарецька Дар’я Костянтинівна
 1.   Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 1. – 250 с.- с.142
 2. Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Зміни хімічного складу м’яти перцевої після заморожування та кріогенного зберігання. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2020 р., м. Дніпро. – Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2020. – 240 с.- с.150
12

 

 Майборода Данііл Олександрович
 1.  Extract of oats as a modulator of fatty acid composition of geese tissues in the conditions of physiological stress / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, O. Vishchur, О. Koshelev, T. Halko, M. Danchenko, Y. Nikolayeva, D. Mayboroda // BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1 P. 27 – 34
 2. Данченко О.О. Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні/ О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О. Майборода, В.В. Коляденко, А.С. Федорко, Т.М. Гапоненко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19. –Т.3. – С.200-205
 3. Майборода Д.О. Екстракт вівса к технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей / Д.О. Майборода, О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, Федорко А.С., М.М.Данченко, Н.П. Загорко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20. –Т.1. – С. 203-212
 4. Данченко О.О., Здоровцева Л.М., Данченко М.М., Ніколаєва Ю.В., Федорко А.С., Дзюбан О.В., Майборода Д.О. Особливості впливу біологічно активних сполук вівса посівного на антиоксидантний статус гусей в онтогенезі. Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва: міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., м. Біла Церква. – Біла Церква, 2020. – 240 с.- с.150
 5. THE INFLUENCE OF AVENA SATIVA EXTRACT ON REDOX PROCESSES AND FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS IN GEESE TISSUES/ O. Danchenko, L. Zdorovtseva , O. Vishchur, О.Koshelev, T.Galko, M. Danchenko, Yu. Nikolayeva , D. Maіboroda//3ND International Conference „Smart Bio“: Abstract book – Kaunas, 2019
13

 

 Кулєшов Сергій Олександрович
 1.  Кулєшов С.О. Аналіз нормативно-законодавчої бази з питань вищої освіти США другої половини ХХ сторіччя. Современная научная идея ‘2020: матеріали наук.-практ. конф. (Мінськ, 7-8 жовтня, 2020 р.), – Минск: Ёлнать, 2020. С. 60-63.
 2. Кулєшов С.О. Становлення та розвиток вищої ІТ-освіти в США. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal. 2020. October. Vol. 13, No. 5, P. 56-63.
 3. Кулєшов С.О. Хмарні обчислення в закладах вищої освіти США. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали між нар. наук.-практ. інтернет-конф. (27-29.09.2020, Мелітополь, 2020). Мелітополь, 2020. С. 334-340 (друковане, нефахове). (0,3 д.а.)
 4. Сосницька Н.Л., Кулєшов С.О. Періодизація розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах США: методологічний контекст. Scientific achievements of modern society: abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp.980-987. URL: http://sci-conf.com.ua. (0,3 д.а.) (електронне, нефахове)
 5. Кулєшов С.О. Cloud computing in higher education of the USA. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2019. №67. – С. 61-65. (0,4 д.а.). (фахове, друковане)
 6. Кулєшов С.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій: досвід Сполучених Штатів Америки / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», Мелітополь, 2019. – С. 65-68. (0,2 д.а.). (друковане, нефахове)
 7. Bilousova Z., Klipakova Y., Keneva V., Kuleshov S. Influence of growth regulator application method on the activity of antioxidant system of winter wheat (triticum aestivum l.) plants / Z. Bilousova, Y. Klipakova, V. Keneva, S. Kuleshov // International research and practice conference “Modern development pathes of agricultural: trends and innovations”, 2019. – P. 615-623. (друковане, нефахове, індексується в Scopus)
 8. Кулєшов С.О. Ретроспективний аналіз формування та розвитку змісту комп’ютерної освіти в університетах США. / С.О. Кулєшов // Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», м. Кропивницький, 2019. – С.209-211 (0,5 д.а.) (друковане, фахове)
 9. Кулєшов С.О. Формування дисципліни «Інформаційні системи» у контексті розвитку комп’ютерної освіти США та світу / С.О.Кулєшов // Збірник тез VІІI-ої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвяченій 100-річчю І.Г.Ткаченка, Кропивницький, 2019. – С.21-22 (0,13 д.а.) (друковане, нефахове)
 10. Кулєшов С.О. Особливості професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій в університетах США / С.О. Кулєшов // Науковий вісник Льотної академії, Кропивницький, 2019. – С.289-294 (0,4 д.а.). (друковане, фахове)
 11. Кулєшов С.О. Використання VR-технологій в процесі викладання іноземної мови / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології», Запоріжжя, 2019. – С.61-64 (0,2 д.а.) (друковане, нефахове)
 12. Кулєшов С.О. Технічні тенденції в освіті: нові педагогічні технології та електронні засоби навчання // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки», Запоріжжя, 2018. – С.55-58 (0,2 д.а.) (друковане, нефахове)
 13. Кулєшов С.О. Вдосконалення дистанційної освіти в вищому навчальному закладі України / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», Мелітополь, 2018. – С.146-149 (0,2 д.а.). (друковане, нефахове)
 14. Кулєшов С.О. Використання модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (Мoodle) у навчанні англійської мови в ТДАТУ / С.О. Кулєшов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – 2018. – С.179-184 (0,5 д.а) (друковане, фахове).
 15. Кулєшов С.О. Інтерактивні методи навчання англійської мови в немовних вузах України / С.О. Кулєшов // Збірник матеріалів ХХХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.360-363 (0,3 д.а.) (електронне, нефахове)
14

 

 Кенєва Вікторія Анатоліївна
 1.  Білоусова З.В., Кенєва В.А., Кліпакова Ю.О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників. Вісник аграрної науки Причорномор’я, . – 2020. – Вип. 3. С. 79-87| DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)
 2. Bilousova, Z., Klipakova, Yu., Keneva, V., Priss, O. (2020). Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 36-43.
 3. Bilousova Z., Klipakova Yu., Keneva V., Kuleshov S. Influence of the Growth Regulator Application Method on Antioxidant Plant System Activity of Winter Wheat (Triticum аestivum L.). Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations / Volodymyr Nadykto Editor. Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 615-622.
 4. Кенєва В.А.Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої вітчизняної та іноземної селекції в умовах Південного Степу України/ З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Міжнар. наук.-практ. конф. «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України», 25-26 вересня 2019 року. – м.Київ, 2019. – 182 с.
 5. Кенєва В.А.Сортові особливості формування урожаю ячменю ярого в умовах Південного Степу України/ З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 18 жовтня 2019 р. – м. Миколаїв, 2019. – 158 с.
 6. Кенєва В.А. Особливості підбору сортів пшениці озимої та ярого ячменю за умов змін клімату / З.В.Білоусова, Ю.О.Кліпакова, В.А.Кенєва // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.152-154.
 7. Кенєва В.А. Роль навчальної дисциплiни «Рослинництво» у формуваннi професiйних компетенцiй майбутнього фахiвця аграрної сфери / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.124-129.
 8. Кенєва В.А. Вплив передпосівної обробки насіння на ріст та розвиток рослин пшениці озимої / В.А.Кенєва // Мат. ІІІ міжнар.наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур», м.Дніпро, 15.11.2018 р. – С.30-31.
15

 

 Федосова Альона Олександрівна
 1.  Федосова А.О.Аналіз особливостей змін гідротермічних умов Південного регіону України/ Л.В.Тодорова, Т.В.Малюк, А.О.Федосова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 178-181.
 2. Федосова А.О. Математичні взаємозв’язки між врожайністю олійних культур та гідротермічними умовами вегетаційного періоду в Південному Степу України / О.В.Онищенко, І.М.Пушкарьов, А.О.Веренчук, А.О.Федосова, О.А.Єременко // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.416-418.
 3. Федосова А.О. Самостійна робота як метод навчання / О.А.Єременко, А.О.Федосова // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.135-141.
 4. Федосова А.О., Стіхіна А.В. Урожайність сафлору красильного в Україні і в світі. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 жовтня 2019 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2019. – С.34-36.
 5. Федосова А.О. Перспективні напрямки переробки основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В.,Федосова А.О., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О. // Міжнар. наук. інтернет-конференція, 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя, ІОК НААН, 2018. – С.72-73.
 6. Федосова А.О.Перспективні напрямки виробництва основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О., Федосова А.О.// Матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-19 жовтня 2018 р. – Миколаїв, МНАУ, 2018.

Докторант

 

 

 Грицаєнко Микола Ігорович
 1.  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування. Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал, 2020. № 10. С. 87-98.
 2. Zbarsky V.K., Trusova N.V., Sokil O.H., Pochernina N.V. and Hrytsaienko M.I. (2020). Social and Economic Determinants for the Development of Resource Potential of Small Forms of Agrarian Production in Ukraine. Industrial Engineering & Management Systems. Vol 19, No 1, March 2020, pp.133-142.

 

Стажування, вебінари, апробація наукових досліджень здобувачів

 

ПІБ аспіранта/ докторанта 

науковий профіль 

Назва заходу
1  Кібенко Катерина Андріївна
 1.  Стратегічні орієнтири розвитку економіки України (м. Одеса 6-7 жовтня 2017р.)
 2. Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями (м. Ужгород 17-18 листопада 2017р.)
 3. Розвиток Європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти (м. Харків 27 квітня 2018р.)
 4. Сучасні інформаційні технології в економіці, управлінні та адмініструванні (м. Київ 1 вересня 2018р.)
 5. Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Мелітополь 14-15 червня 2018р)
 6. Перспективи модернізації економіки та фінансової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 7 вересня 2018р)
 7. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (м. Мелітополь, 21-22 червня 2019р.)
2 Грицаєнко Микола Ігорович
 1. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Рига, Латвія) Свідоцтво С 20200710 (з 20 липня 2020 року по 07 серпня 2020 року)
3 Грибова Діана Вікторівна
 1.  Міжнародна  науково-практична конференція «Сучасні шляхи стабілізації
  фінансово-економічного стану країни» (м. Львів, 2020р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації регіональної економіки» (м. Запоріжжя, 2020р.)
 3. Міжнародна науково- практична конференція «Шляхи забезпечення стабільності національної економіки» (м.Дніпро, 2020р.)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування розвитку соціально-економічних систем» (м.Запоріжжя, 2020р.)
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Економічна політика та
  фінансова”
4 Федосова Альона Олександрівна
 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво СС 00493706/008501-19 №8501 від 13.03.2019 р.
 2. Курс “Академічна доброчесність”
5 Майборода Ганна Олександрівна
 1. Казахський Національний Аграрний Університет, 26 травень-09 квітня 2020 року
 2. Certificate of attendance on-line trainings provided under the ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) on Feb. 25th 2021 – March 23rd 2021, organized by Mykolas Romeris University
6  Кенєва Вікторія Анатоліївна
 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво СС 00493706/008487-19 №8487 від 13.03.2019 р.
 2. Курс “Академічна доброчесність”
 3. Онлайн курс “Ефективні презентації” на платформі Спільноти для навчання та викладання “Вище” GoHigher.org
7 Бінчева Поліна Геннадіївна
 1. Казахський Національний Аграрний Університет, 26 травень-09 квітня 2020 року
8 Демко Валентина Сергіївна
 1. Національний університет біоресурсів і природокористуванняУкраїни. ННІ післядипломної освіти СС 00493706/006751-18. від 3 липня 2018
 2. Стажування в туристичній компанії «Fun&Sun», Sofia, Болгарія. від 18.03.2019
 3. Стажування в туристичній компанії «Турал-С», м. Варна, Болгарія
 4. Стажування в туристичній компанії «Турал-Україна», м. Запоріжжя, Україна
9 Онищенко Галина Олександрівна
 1.  Пройшла підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СС00493706/002377-17 від 24.03.17.) 
10  Кулєшов Сергій Олександрович
 1. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної
 2. Пройшов підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за навчальною програмою підвищення кваліфікації семінару “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”, 150 годин, свідоцтво № СС00493706/008491-19 від 13 березня 2019р.
 3. Участь у вебінарі «Assessing Reading and Listening online» (Cambridge Assessment. English, 09.06.2020)
 4. Участь у вебінарі «Assessing Writing online» (Cambridge Assessment. English, 02.06.2020)
 5. Участь у вебінарі «5 ways to bring vocabulary into the online classroom #1» (Oxford University Press, 21.05.2020)
 6. Участь у вебінарі «Overcoming challenges and staying motivated in Online Teaching» (Cambridge University Press, 20.05.2020)
 7. Участь у вебінарі «How to meet the demands of a mixed ability class» (Pearson, 12.05.2020)
 8. Участь у вебінарі «Preparing your students online for Reading papers in Cambridge English Qualifications» (Cambridge University Press, 12.05.2020)
 9. Участь у вебінарі «Preparing your students online for Listening papers in Cambridge English Qualifications» (Cambridge University Press, 07.05.2020)
 10. Участь у вебінарі «Preparing your students online for Writing papers in Cambridge English Qualifications» (Cambridge University Press, 05.05.2020)
 11. Участь у вебінарі «Різноманіття акцентів англійської мови – з чого почати роботу в класі?» (Dinternal Education, 04.05.2020)
 12. Участь у вебінарі «Інтеграція відео контенту в урок та проектне навчання з курсом GoGetter (Pearson)» (Dinternal Education, 27.04.2020)
 13. Участь у вебінарі «Speak Together, Think Together, Learn Together Effective communication through CLIL» (Oxford University Press, 22.04.2020)
 14. Участь у вебінарі «Engaging and Fun Ideas for Reading Tasks and Activities» (Oxford University Press, 21.04.2020)
 15. Участь у вебінарі «Рефлексувати чи ні Як перетворити завершення уроку в початковій школі в захопливу гру для отримання зворотного зв’язку від учнів» (Dinternal Education, 17.04.2020)
 16. Участь у вебінарі «Формування культорологічної та соціолінгвістичної компетентностей учнів в процесі навчання англійської мови» (Dinternal Education, 16.04.2020)
 17. Участь у вебінарі «Think, Pair, Share: How to Teach Values Effectively in the Young Learner Classroom» (National Geographic, 15.04.2020)
 18. Участь у вебінарі «Інтерактивні онлайн компоненти до підручників Pearson – вивчення англійської за будь-яких умов» (Dinternal Education, 15.04.2020)
 19. Участь у вебінарі «Exploiting materials
 20. why we shouldn’t (always) reinvent the wheel» (Cambridge University Press, 14.04.2020)
 21. Участь у вебінарі «Специфіка викладання бізнес англійської та переваги використання автентичних відеоматеріалів» (Dinternal Education, 08.04.2020)
 22. Участь у вебінарі «Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови» (Dinternal Education, 07.04.2020)
 23. Участь у вебінарі «Створення автентичного освітнього простору на уроці англійської» (Dinternal Education, 07.04.2020)
 24. Участь у вебінарі «Реалізація компетентнісного підходу у викладанні англійської мови» (Dinternal Education, 06.04.2020)
 25. Участь у вебінарі «Building a Supportive Online Learning Community» (National Geographic, 01.04.2020)
 26. Участь у вебінарі «Online and On Trend: The Benefits of Online Learning Platforms» (National Geographic, 17.03.2020)
 27. Участь у вебінарі «Career Skills: planning skills» (Pearson, 18.02.2020)
 28. Участь у вебінарі «7 Steps Towards Creativity in the Language Classroom» (National Geographic, 23.01.2020)
 29. Участь у вебінарі «Teaching Global Skills in the ELT Classroom» (Oxford, 26.11.2019)
 30. Участь у вебінарі «An intentional approach to syllabus design for EAP courses» (Cambridge University Press, 29.10.2019)
 31. Участь у вебінарі «An intentional approach to syllabus design for EAP courses» (Cambridge University Press, 29.10.2019)
 32. Участь у вебінарі «Effective ESL Instruction using the 4C’s» (National Geographic, 25.10.2019)
 33. Участь у вебінарі «Developing Learner Agency in Your Classroom» (National Geographic, 02.10.2019)
 34. Участь у серії вебінарів “Teacher Development”, (EF Education First, 30.04.-04.06.2019)
 35. Участь у вебінарі: “Business Partner: your best way to teach business English students” (Dinternal Education, 28.05.2019)
 36. Участь у вебінарі: «Go Getter: your best option when teaching teenagers» (Dinternal Education, 21.05.2019)
 37. Участь у вебінарі: «Summer Time and the Project is Easy» (Dinternal Education, 15.05.2019)
 38. Участь у вебінарі: «Effective lesson planning: make every stage of your lesson count» (Dinternal Education, 10.05.2019)
 39. Участь у вебінарі: «Bring Stories Alive – The Role of Storytelling in the ELT Classroom» (Oxford, 20.03.2019)
 40. Участь у вебінарі: «The use of the first language in EMI – how to tell parents» (Oxford, 13.03.2019)
 41. Участь у вебінарі: «Why do we need EAP word lists and what can we do with them?» (Oxford, 12.03.2019)
 42. Участь у вебінарі: «Helping learners build core vocabulary: the new Oxford word lists» (Oxford, 26.02.2019)
 43. Участь у вебінарі: «Do you speak 2019? Aspects of Contemporary English» (Oxford, 22.02.2019)
 44. Участь у вебінарі: «Leading to Success» (Macmillan Education, 20.02.2019)
 45. Участь у вебінарі: «How to Teach Grammar to Young Learners Like a Pro» (Cambridge, 15.02.2019)
 46. Участь у вебінарі: «Cambridge Preliminary: an overview of the new exam format» (Macmillan Education, 29.01.2019)
 47. Участь у вебінарі: «Global Citizenship» (Macmillan Education, 23.01.2019)
 48. Участь у вебінарі: «Managing the madness: Strategies to promote and protect language teacher well-being» (Macmillan Education, 12.12.2018)
 49. Участь у вебінарі: «Oxford University Press Webinar “What do language tests test?» (Oxford University Press, 07.06.2018)
 50. Участь у семінарі для викладачів англійської мови «Teaching 21st century competencies» (MM Publications, 16.05.2018)
 51. Участь у вебінарі “Oxford Professional Development Webinar «Minds Matter: psychology of language learning»” (Oxford University Press, 17.04.2018)
 52. Участь у вебінарі «Focus on Use of English» (The Dinternal Education, 01.03.2018)
 53. Участь в онлайн відео тренінгу «LCCI Exams: English for Business and First Certificate for teachers of Business English» (15.02.2018)
 54. Участь в семінарі для викладачів англійської мови «The Power of Play: Developing Language through Play» (м. Запоріжжя, 26.10.2017р.)