НАУКОВА ШКОЛА

«Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК»

Рік заснування: 1988

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи, яка заснована у 1988 році, є Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н.,професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК.Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує 13 вчених з ТДАТУ та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України. Разом зі своїми послідовниками д.т.н., професор Дідур В. А. має значні досягнення в напрямку розробки гідроприводів сільськогосподарської техніки, технологічних та технічних основ впровадження нетрадиційних джерел енергії, очищення паливно-мастильних матеріалів. За останні роки школа досягла значних здобутків в галузі використання відновлювальних джерел із рослинної сировини для виробництва біопалива для мобільної енергетики. Науковцями розроблено принципово нову технологію та технологічне обладнання для переробки рицини на касторову олію і кормову макуху. Вперше обґрунтована можливість використання касторової олії для виробництва біодизеля та вивчення його хіммотологічних властивостей.
За період існування школи підготовлено 1 доктора і 11 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • підвищення надійності та розробка нових гідроприводів сільськогосподарської техніки;
 • енергоресурсозбереження в технологічних процесах АПК України;
 • впровадження технологічних та технічних основ нетрадиційних джерел енергії;
 • використання рослинної сировини для виробництва біопалива для мобільної енергетики;
 • вирішення проблеми забезпечення аграрного сектору України паливо-мастильними матеріалами;
 • регенерація та кондиціювання паливно-мастильних матеріалів;
 • розробка принципово нової технології та технологічного обладнання для переробки рицини на касторову олію і кормову макуху;
 • розробка інноваційних технологій виробництва та переробки енергетичної біосировини.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ

Дідур Володимир Аксентійович

1943-2020

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК

Профіль Google Scholar

Народився Володимир Аксентійович Дідур 7 вересня 1943 року. В 1961 році вступає до Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, який в 1966 році успішно закінчує. З 1966 року вся трудова діяльність Дідура В. А. безпосередньо пов’язана з рідним учбовим закладом. Спочатку – на посаді асистента, старшого викладача, далі доцента, професора, завідуючого кафедрою, проректора з наукової роботи МІМСГ. У 1972 році Володимир Аксентійович захистив дисертацію і отримав вчене звання кандидат технічних наук, а згодом, в 1990 році, він захищає докторську дисертацію.
Сфера наукових досліджень Дідура В. А. – надійність сільськогосподарських гідроприводів та енергоресурсозбереження в технологічних процесах АПК України. Наукові праці Володимира Аксентійовича в цій галузі відомі не тільки в Україні, а і за її межами. Свідченням цього є те, що він довгий час забезпечував наукове і організаційне керівництво міжнародної науково-виробничої системи «Ремгідропривод», яка об’єднувала науковців та всі відомі спеціалізовані заводи та науково-виробничі фірми 8 держав, які були задіяні на ремонті гідроагрегатів.
З 1997 до 2002 року В. А. Дідур працював директором Запорізького науково-дослідного центру і за сумісництвом завідувачем кафедри Таврійської державної агротехнічної академії. З 2002 року Володимир Аксентійович очолює кафедру Гідравліки та теплотехніки. З 2015 року завідувач кафедри «Технічний сервіс в АПК».
Він є членом спеціалізованої наукової ради із захисту дисертації ТДАТУ та ЛНАУ, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти, президент Українського відділення МААО. Доктор технічних наук, професор Дідур В. А. керівник наукової школи «Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК».
Володимир Аксентійович автор понад 300 наукових праць, у тому числі чотирьох монографій, зокрема «Эксплуатация гидроприводов сельскохозяйственных машин» (1982), «Методы прогнозирования отказов силовых гидроприводов» (1990), «Межотраслевая научно-производственная система «Ремгидропривод»» (1990), підручників, понад 20 авторських свідоцтв та патентів України.

Історико-бібліографічний нарис про історію створення наукової школи, подальший розвиток і наукові досягнення

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ДІДУРА В.А.
 1. Гидроника и её использованиев энергетике АПК: учебное пос. / В. А. Дидур, Л. И. Грачева, Н. Н. Радул, А. Н. Орел; под общ. ред. В. А. Дидура. – М.: МГАУ, 2008. – 395 с.
 2. Гідравліка: навч. посібник / За ред.: В. І. Дуганця, І. М. Бендери, В. А. Дідура; Подільський державний аграрно-технічний університет, ТДАТУ. – Кам’янець-Подільський: Сисин О. В.: Абетка, 2013. – 572 с.
 3. Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі: підручник / В. А. Дідур [та ін.]; за ред. В. А. Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 577 с.
 4. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод: навч. посібник / В. А. Дідур [та ін.]; за ред. В. А. Дідура. – Запоріжжя, 2005. – 464 с.
 5. Дідур В. А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві: навч. посібник / В. А. Дідур, М. І. Стручаєв; за ред. В. А. Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 233 с.
 6. Дидур В. А. Гидроаэромеханика и ее использование в энергетике АПК: учеб.пособие для сельскохозяйственных вузов / В. А. Дидур, Л. И. Грачева, Н. Н. Радул, А. Н. Орел . – М., 2008. – 391 с.
 7. Дидур В. А. Исследование некоторых путей повышений ресурса распределителей тракторных гидросистем при ремонте: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.412 / В. А. Дидур; ЦНИИМЭСХ. – Минск, 1972. – 22 с.
 8. Дидур В. А. Методологические принципы повышения надежности силовых сельскохозяйственных гидроприводов путем совершенствования их функциональных параметров и технической эксплуатации: автореферат дис. … д. т. н.: 05.20.03 / В. А. Дидур; ЦНИИМЭСХ. – Минск, 1989. – 47 с.
 9. Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК: навчальний пос. / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова; за ред. В. А. Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 416 с.
 10. Ткаченко А. Оборудование и технология сушки семян подсолнечника высших репродукций: монография / А. Ткаченко, В. Дидур. – [б. м.]: Lap Lambert Academic Publishing, 2014. – 160 с.
НАУКОВІ СТАТТІ ЗА 2016-2017 РОКИ
 1. Foundation of operating practices of seed meal moisture and heat treatment on oil extraction from castor beans / A. Chebanov, V. Didur, A. Aseev V. Didur // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, № 1 .
 2. Modeling of the process of oilseed meat cooking in a multi-vat cooker during processing of oil raw materials / V. Didur и др. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал / Украинская государственная академия железнодорожного транспорта. – Харьков, 2017. – Т. 3, № 8. – С. 46-54.
 3. Математическая модель процесса подготовки масличного сырья в многочанной жаровне / В. Дидур и др. // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. – Lublin, 2016. – Vol. 18, № 1. – С. 29-36.
 4. Дідур В. А. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації землеробства [Электронный ресурс] / В. А. Дідур, І. М. Грицаєнко, Г. І. Грицаєнко. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ; ред. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 1. – С. 22-34.
 5. Дідур В. А. Методика проектування електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій / В. А. Дідур, І. П. Назаренко, В. В. Дідур // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2: Технічні науки. – С. 224-229.
 6. Моделирование гидродинамических процессов в многочанной жаровне при жарении мятки клещевины / В. А. Дидур та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2017. – Вип. 262. – С. 11-26. – (Техніка та енергетика АПК).
 7. Моделювання процесу жаріння м’ятки в багаточанній жаровні при переробці олійної сировини / V. Didur та ін. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харьков, 2017. – Vol. 3, № 8(87): Енергозберігаючі технології та обладнання. – С. 46-54.
 8. Дідур В. А. Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов / В. А. Дідур, Д. П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 251. – С. 69-78. – (Техніка та енергетика АПК).
 9. Дідур В. А. Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметчність / В. А. Дідур, О. І. Мушкевич, В. В. Паніна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 251. – С. 85-91. – (Техніка та енергетика АПК).
 10. Дідур В. А. Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку / В. А. Дідур, О. В. Лисенко, С. В. Адамова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2: Технічні науки. – С. 113-119.
 11. Дідур В. А. Термоднамічні характерстк елементів насіння соняшнку / В. А. Дідур, А. В. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 251. – С. 2. – (Техніка та енергетика АПК).
 12. Термоднамічні характерстки елементів насіння рицини / В. А. Дідур та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 254. – С. 275-284. – (Техніка та енергетика АПК).
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Михайлов Євген Володимирович – доктор технічних наук, доцент кафедри машиновикористання в землеробстві.

Закінчив МІМСГ у 1977 році. У 1984 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук. Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарські машини присвоєно у 1989 році. Дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук захистив у 2014 році.

Михайлов Євген Володимирович Методологія обґрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України) : автореферат дис. … д-ра техн. наук: 05.05.11 / Є. В. Михайлов; ТДАТУ. – 2014. – Мелітополь, 2014. – 42 с.

панченко Панченко Анатолий Иванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ««Мобільні енергетичні засоби»

Закінчив МІМСГ у 1980 р. Сім років працював на посаді інженера-конструктора у ВМА Мелітопольського верстатобудівного заводу ім. 23 жовтня. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію в Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства. В університеті працює з 1975 р., на кафедрі – з 1989 р. У 2007 році захистив докторську дисертацію

Панченко Анатолий Иванович Совершенствование методов и средств ремонтной диагностики планетарных гидромашин, применяемых в гидроприводах сельскохозяйственной техники (на примере высокомоментного планетарного гидромотора ИРТ 14.200): автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / А. И. Панченко; ХИМЭСХ. – Х., 1988. – 22 с.

Кюрчев Володимир Миколайович – ректор ТДАТУ, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України.

Закінчив МІМСГ у 1981 році. З МІМСГ пов’язана вся подальша діяльність Володимира Миколайовича: від асистента до ректора. У 1989 році В. М. Кюрчев захистив кандидатську дисертацію ,у 1993 році йому було присуджено вчене звання доцента, з 2006 року — професора. У 2006 році В. М. Кюрчева обрано на посаду ректора Таврійського державного агротехнічного університету. 28 квітня 2015 року В. М. Кюрчеву присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Кюрчев Владимир Николаевич Ресурсосбережение при диагностировании щелевых уплотнений гидрораспределителей сельскохозяйственной техники: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / В. Н. Кюрчев; ХИМЭСХ. – Х., 1989. – 21 с.

Мовчан Сергій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин.
Закінчив МІМСГ у 1986 році. У 2003 році, під керівництвом В. А. Дідура захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Мовчан Сергій Іванович Удосконалення методів обробки і контролю якості стічних вод гальванічного виробництва (стосовно підприємств по ремонту сільськогосподарської техніки): автореферат дис… канд. техн. наук / С. І. Мовчан; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2003. – 20 с.

Вороновський Ігор Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнології і теплові процеси.
Закінчив МІМСГ у 1983 році. У 2011 році, під керівництвом В. А. Дідура захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Вороновський Ігор Борисович Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів в умовах запиленості повітря технологічним середовищем: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / І. Б. Вороновський; ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – 20 с.

Чебанов Андрій Борисович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електроенергетики і автоматизації.
Закінчив ТДАТА у 2005 році. З 2005 по 2009 рік навчався в аспірантурі. З 2009 року працював на посаді асистента кафедри АЕП. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук. З 2015 року старший викладач кафедри електроенергетики і автоматизації.
.

Чебанов Андрій Борисович Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / А. Б. Чебанов; ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – 20 с.

Бондар Бондар Андрій Миколайович кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технічний сервіс та системи в АПК.Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію факультет механізації сільського господарства спеціальність «Інженер-механік»

В 2014 році, під керівництвом В. А. Дідура захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ХНАДУ.
.

Бондар А. М. Підвищення керованості колісних тракторів шляхом використання адаптивного рульового керування: автореф. дис. … канд. техн. наук / А. М. Бондар; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2013. – 20 с.

Журавель  Журавель Дмитро Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри технічний сервіс та системи в АПК. В 1992 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства факультет механізації сільського господарства кваліфікація “Інженер-механік”. В 2018 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ та отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Вчене звання професор кафедри технічний сервіс та системи в АПК отримав у 2020 році.

.

Журавель Д. П. Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів: автореферат дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / Д. П. Журавель; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 42 с.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

Михайлов Євген Володимирович Методологія обґрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України) : автореферат дис. … д-ра техн. наук: 05.05.11 / Є. В. Михайлов; ТДАТУ. – 2014. – Мелітополь, 2014. – 42 с. (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4068)

Панченко Анатолий Иванович Совершенствование методов и средств ремонтной диагностики планетарных гидромашин, применяемых в гидроприводах сельскохозяйственной техники (на примере высокомоментного планетарного гидромотора ИРТ 14.200): автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / А. И. Панченко; ХИМЭСХ. – Х., 1988. – 22 с.

Байбиков Владимир Юрьевич Элетроочистка топлива в системе питания тракторного дизеля: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / В. Ю. Байбиков; МИИСП. – М., 1989. – 15 с.

Кюрчев Владимир Николаевич Ресурсосбережение при диагностировании щелевых уплотнений гидрораспределителей сельскохозяйственной техники: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / В. Н. Кюрчев; ХИМЭСХ. – Х., 1989. – 21 с.

Мовчан Сергій Іванович Удосконалення методів обробки і контролю якості стічних вод гальванічного виробництва (стосовно підприємств по ремонту сільськогосподарської техніки): автореферат дис… канд. техн. наук / С. І. Мовчан; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2003. – 20 с.

Митков Борис Васильевич Повышение ресурса агрегатов гидросистем сельскохозяйственной техники, работающей с минеральными удобрениями: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / В. Б. Митков; ХИМЭСХ. – Х., 1987. – 25 с.

Ткаченко Олександр Валентинович Обґрунтування технологічних режимів сушіння соняшнику вищих репродукцій і розробка обладнання для їх забезпечення: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.05.11 / О. В. Ткаченко; ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – 20 с.

Вороновський Ігор Борисович Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів в умовах запиленності повітря технологічним середовищем: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / І. Б. Вороновський; ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – 20 с.

Чебанов Андрій Борисович Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / А. Б. Чебанов; ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – 20 с.

Коломоєць Віталій Анатолійович Підвищення надійності паливних систем сільськогосподарської техніки, працюючої на метилових біопаливах: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / В. А. Коломоєць; ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – 24 с.

Мінько Сергій Анатолійович Обґрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурових смугах інтенсивного саду [Электронный ресурс]: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / С. А. Мінько. – Електрон. текстові дані. – Мелітополь, 2017. – 1 файл; 24 с.

Бондар А. М. Підвищення керованості колісних тракторів шляхом використання адаптивного рульового керування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.02 / А. М. Бондар ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2013. – 20 с

Журавель Дмитро Павлович Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів : автореферат дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / Д. П. Журавель ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 42 с. : рис., схемы, табл. (http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/7781/1/avtoref-zhuravlja.pdf.)