НАУКОВА ШКОЛА

«Проблеми формування системи антикризового управління витратами на оплату праці»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи є Синяєва Людмила Василівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту. Разом зі своїми послідовниками Синяєва Л. В. вирішують проблеми антикризового управління витратами на оплату праці. Науковці школи розробляють систему антикризового управління витратами, яка базується на концептуальних засадах збільшення витрат на оплату праці і визначенні шляхів її ресурсного збереження.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • розробка концептуальних основ формування та регулювання витрат на оплату праці на макро – та мікрорівні;
 • визначення необхідності впровадження системи колективно-договірного регулювання витрат на оплату праці на рівні підприємств;
 • обґрунтування ролі та необхідності впровадження трудових норм і нормативів в організації заробітної плати за ринкових умов;
 • розробка комплексного механізму управління нормуванням праці як необхідним інструментом регулювання заробітної плати;
 • дослідження причин розбалансованості реальних доходів населення в регіональному розрізі та за видами економічної діяльності;
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ

Синяева

Синяєва Людмила Василівна

доктор економічних наук, професор, відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня

Профіль Google Scholar

Народилася 7 жовтня 1946 року у м. Мелітополі. У 1971-1975 роках навчалася в Інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, по закінченню якого отримала кваліфікацію економіст з праці. У 1981-1984 роках Людмила Василівна навчалась в аспірантурі Одеського інституту народного господарства по кафедрі економіки та наукової організації праці. Кандидатську дисертацію Л. В. Синяєва захистила у Всесоюзному заочному фінансово-економічному інституті (ВЗФЕІ) м. Москва у 1991 році. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему : «Проектування і нормування трудових процесів з обслуговування автоматичних ліній на основі моделей типових елементів».

З 1992 року Людмила Василівна – старший викладач, доцент кафедри «Організація виробництва та агробізнесу» Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. Впродовж 1999-2002 років Л. В. Синяєва – докторант Одеського державного економічного університету. У 2002-2007 роках – завідуюча кафедрою «Аналіз та фінанси» Таврійської державної агротехнічної академії. З 2013по 2017 рік завідувач кафедри обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету.

Докторську дисертацію на тему «Формування системи антикри-зового управління витратами на оплату праці в Україні» Людмила Василівна захистила у 2009 році. Має близько 150 наукових публікацій, з них 6 монографій та 8 авторських свідоцтв.

Синяєва Л.В. – член спеціалізованої ради з захисту дисертацій у ТДАТУ та головою редакційної колегії збірника наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Під керівництвом Л. В. Синяєвої здійснюється наукове дослідження на тему «Управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ СІНЯЄВОЇ Л.В.
 1. Методичні та практичні аспекти викладання обліково-фінансових дисциплін / Кол. монографія. – / За редакцією Л.В.Синяєвої, О.В.Вороновської. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 272 с.
 2. Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору економіки / Колективна монографія / за заг. ред. Синяєвої Л.В., Вороновської О.В. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2013р. – 728с.
 3. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко; ТДАТУ. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – 427 с.
 4. Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: 1995-2015. До 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудит: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської; ТДАТУ. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – 348 с.
 5. Синяєва Л. В. Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні : автореф. дис. … д. е. н.: 08.00.07 / Л. В. Синяєва; ДНУ. – Донецк, 2009. – 39 с // Наука і методика: зб. наук.-метод. праць / НМЦ аграрної освіти; гол. ред. Т. Д. Іщенко. – К., 2006. – Вип. 5. – С. 153-155. (Шифр -661905).
НАУКОВІ СТАТТІ ЗА 2016-2020 РОКИ
 1. Синяєва Л. В. Удосконалення підготовки кваліфікованих працівників за дуальною системою / Л. В. Синяєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 21. – С. 209-215.
 2. Синяєва Л. В. Удосконалення якості життя працівників у сферіосвіти та медицини / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь : Люкс, 2018. – № 3 (38). – С. 37-46.
 3. Синяєва Л. В. Особливості використання криптовалют у рамках економічної безпеки країни / Л. В. Синяєва, М. В. Баханова // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : мат. Міжнар. наук.-практ. конф.(19-20 квітня 2018 р., м. Бережани) / ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”. – Бережани, 2018. – С. 86-88.
 4. Managing of the Living Quality of Population in the Social Sphere /
  L. Synyayeva [и др.] // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University, 2019. – Ч. 3. – С. 571-581.
 5. Синяєва Л. В. Особливості організації і проведення нетрадиційних видів лекцій / Л. В. Синяєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 22. – С. 192-197.
 6. Синяєва Л. В. Удосконалення форм і змісту індивідуальної та самостійної роботи студентів на випускаючій кафедрі /
  Л. В. Синяєва // Методичні і практичні питання викладання дисциплін з менеджменту : колективна монографія / Л. В. Синяєва, С. А. Нестеренко. – Мелітополь : Колор Принт, 2019. – С. 12-16.
 7. Синяєва Л. В. Організація індивидуального підходу до студентів в умовах дистанційного навчання / Л. В. Синяєва. – Електрон. текстові дані. – on-line // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 24. – С. 406-412. – Режим доступу : http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/zbirnyk-nmp-udoskonalennja-osvitno-vyhovnoho-procesu-v-zakladi-vyshchoyi-osvity-m.-melitopol-2020.pdf.
 8. Синяєва Л. В. Системи оплати праці: їх переваги, недоліки та ефективність у мотиваціі працівників водоканалу / Л. В. Синяєва // Меліорація та водовикористання. Технології та еколого-економічні рішення в сучасних умовах господарювання : матер. XI наук.-практ. конф. (2 липня 2020 р., м. Дніпрорудне) / ТДАТУ. – Дніпрорудне : ФОП «Ландар С.М.», 2020. – С. 42-46.
 9. Синяєва Л. В. Економічна важливість природних ресурсів /
  Л. В. Синяєва // Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем : мат. XII наук.-практ. конф.(13 листопада 2020 р., м. Мелітополь) / ТДАТУ; відпов. за вип. С. І. Мовчан. – Мелітополь, 2020. – С. 20-25.
 10. Siniaeva L. V. The updating of mechanism of economic promotion as a personnel management key factor in the concept of incentive payment for labour reforming / L. V. Siniaeva, N. A. Bocharova, V. A. Perederii // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 392-396.
 11. Синяєва Л. В. Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці / Л. В. Синяєва, О. В. Кондратюк // Стратегічі імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.) / ЗНТУ. – 2017. – Т. 2. – С. 403-405.
 12. Синяєва Л. В. Аналіз соціального і матеріального стану працівників сільськогосподарських підприємств різних форм власності / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки : монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 340-342.
 13. Синяєва Л. В. Аудит персоналу, як складова аудиту діяльності підприємства / Л. В. Синяєва // Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: 1995-2015. До 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 205-207.
 14. Синяєва Л. В. Визначення соціально-економічної ролі заробітної плати на сучасному етапі розвитку економіки / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 380-383.
 15. Синяєва Л. В. Вплив державного регулювання заробітної плати на життя суспільства і людини / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 302-305.
 16. Синяєва Л. В. Державне регулювання номінальної заробітної плати в України і з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Л. В. Синяєва, В. Ф. Гагарінова, М. В. Баханова // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 306-308.
 17. Синяєва Л. В. Динаміка розміру витрат на оплату праці на національному та галузевому рівнях економіки України / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 369-375.
 18. Синяєва Л. В. Концептуальні основи формування та регулювання витрат на оплату праці на макро- та мікрорівнях / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 309-314.
 19. Синяєва Л. В. Модель життєвого циклу споживання і заощадження / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 342-344.
 20. Синяєва Л. В. Мотивація як функція адміністративного менеджменту та складова локальної системи управління персоналом / Л. В. Синяєва, Н. О. Бочарова // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 389-392.
 21. Синяєва Л. В. Нормування праці як основа її мотивації / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 284-286.
 22. Синяєва Л. В. Оплата праці в механізмі регулювання зайнятості / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 297-298.
 23. Синяєва Л. В. Підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах України / Л. В. Синяєва, М. А. Терещенко // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 353-355.
 24. Синяєва Л. В. Порівняльний аналіз динаміки реальної та номінальної заробітної плати в Україні / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 314-319.
 25. Синяєва Л. В. Практичні наслідки реалізації механізмів регулювання заробітньої плати в промислово розвинутих державах / Л. В. Синяєва // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 259-273.
 26. Синяєва Л. В. Продуктивність праці як фактор впливу на конкурентоспроможність економіки України / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 361-365.
 27. Синяєва Л. В. Розробка програми стратегічного менеджменту на підприємстві / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь: Люкс, 2016. – № 1 (30). – С. 66-72.
 28. Синяєва Л. В. Роль сучасного суспільства в управлінні продуктивністю праці / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: 1995-2015. До 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 259-265.
 29. Синяєва Л. В. Створення системи мотивації на підприємстві / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: 1995-2015. До 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 265-268.
 30. Синяєва Л. В. Створення системи мотивації на підприємстві / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: 1995-2015. До 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 265-268.
 31. Синяєва Л. В. Механізми регулювання заробітної плати в промислово розвинутих державах з ринковою економікою / Л. В. Синяєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь: Люкс, 2016. – № 3 (32). – С. 207-216.
 32. Синяева Л. В. Методика составления моделей типовых элементов трудового процесса на основе микроэлементного анализа / Л. В. Синяева // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки: монографія / за ред.: Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – С. 289-292.
 33. Синяева Л. В. Определение стоимости единицы рабочей силы / Л. В. Синяева // Наука: науч. журнал / Костонайский ИнЭУ им. М. Дулатова; МААО. – Костонай, 2016. – Спецвыпуск: Дулатовские чтения-2015: матер. VII междунар. науч.-практ. конференции, т. 3: Экономика и менеджмент. – С. 353-357.
 34. Синяева Л. В. Рост минимальной заработной платы и её влияние на экономику Украины / Л. В. Синяева // Наука: науч. журнал / Кустанайский ИнЭУ им. М. Дулатова; МААО. – Костонай, 2016. – № 4: Экономические науки. – С. 169-172.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

В різні роки учениками Л. В. Синяєвої були: кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінанси, банківська справа та страхування Є. З. Аблязова, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетинг А. С. Коноваленко.
Під керівництвом Л. В. Синяєвої захистила кандидатську дисертацію старший викладач кафедри ”Менеджмент” А. В. Ярчук.
Ярчук А.В. Производительность труда как показатель эффективности производственной деятельности/АВ Ярчук – Збірник наукових праць Таврійського державного …, 2015.- Вип.4(28).-с.
Розробка програми стратегічного менеджменту на підприємстві [Текст] / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2016. – № 1 (30). – С. 66-72
Продуктивність праці як фактор впливу на конкурентоспроможність економіки України /Л.В. Синяєва, А.В. Ярчук – Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. Сер.: Економіка і право – 2014.- № 2.- с.80-83
Ярчук А. В. Управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / А. В. Ярчук ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса МОН України). – Вінниця, 2019. – 23 с.
Ярчук А. В. Інтерактивне навчання як запровадження сучасних методів покращення якості освіти / А. В. Ярчук, Н. О. Бочарова. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 24. – С. 422-427. ( http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10672 ).
Managing of the Living Quality of Population in the Social Sphere / L. Synyayeva, N. Bocharova, I. Ahieieva, A. Yarchuk // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 3. – С. 571-581.
Ярчук А. В. Роль психології і педагогіки у викладанні дисциплін менеджменту / А. В. Ярчук // Методичні і практичні питання викладання дисциплін з менеджменту : колективна монографія / Л. В. Синяєва, С. А. Нестеренко. – Мелітополь : Колор Принт, 2019. – С. 309-318.