Принцип вільного вибору дає змогу кожному здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії формувати власну освітню траєкторію вивчати навчальні дисципліни, компетентності з яких потрібні йому для виконання дисертаційного дослідження.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мають право обирати навчальні дисципліни циклу професійної підготовки (за вибором), що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури.

Також здобувачі вищої освіти можуть здобувати неформальну освіту згідно положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

 

Перелік вибіркових дисциплін

          

Назва дисципліни
 
 Кафедра, що забезпечує викладання
  навчальної дисципліни

1

2

Управління проектами в сфері освіти

3

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

4

Цифрова ефективність в бізнесі та економіці

5

Управління економічною діяльністю підприємницьких структур

6

Управління фінансовою безпекою ЗЕД

7

Фінтех в банківській справі, страхуванні і управлінні активами

8

Бюджетно-податкова політика

9

Інноваційний розвиток суб’єктів підприємництва

10

Управління конкурентоспроможністю суб’єктів підприємництва

11

12

13  

Технологічні системи в сільськогосподарському виробництві

14

Електротехнологічні комплекси в агропромисловому виробництві

15

Проблеми виробництва, передачі та перетворення електричної енергії

16

Аналогові та цифрові системи автоматизації електротехнічних та електротехнологічних комплексів

17

18

19

20

21

22

 

Зразок силабусу з вибіркової дисципліни     doc