Науково-дослідний інститут соціально-економічного

розвитку регіону

Яворська Тетяна Іванівна

директор НДІ  соціально-економічного розвитку регіону,

доктор економічних наук, професор

 

 

Науково-дослідний інститут стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва півдня України було створено 23 жовтня 2007 р. з метою вирішення  проблем економіки,  підприємництва, маркетингу, менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення агропромислового виробництва, поглиблення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності, ефективного поєднання розвитку науки і виробництва.  

З часом перелік напрямів наукової діяльності вчених інституту розширився і Інститут було перейменовано в НДІ соціально-економічного розвитку регіону. Сьогодні до його складу входить сім лабораторій, які очолюють провідні науковці університету.

         Протягом останнього часу вченими інституту були розроблені:

  • система управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств та підвищення конкурентоспроможності їх продукції;
  • методологічні основи розвитку малого бізнесу в сільському господарстві;
  • напрями розвитку особистих селянських господарств на засадах підприємництва;
  • система антикризового управління витратами на оплату праці;
  • стратегія формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств;
  • система фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності;
  • організаційна модель інноваційного типу взаємодії підприємств сільськогосподарського машинобудування;
  • обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики;
  • інтегральна оцінка показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільського господарства
  • напрями розвитку оренди землі в сільськогосподарських підприємствах.

Функціонування Науково-дослідного інституту спрямоване на раці­ональне та концентроване використання наукового потенціалу університету та сприяє адаптації та освоєнню науково-дослідних розробок, що стимулю­ватимуть регіональний соціально-економічний розвиток.

Вченими інституту проводиться підготовка докторів філософії у галузях знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки» та «Публічне управління та адміністрування». До наукової діяльності залучаються студенти, які приймають активну участь та перемагають у всеукраїнських і регіональних конкурсах. Науковці НДІ надають рекомендації сільськогосподарським товаровиробникам регіону, допомагають громадам Запорізької області в економічному обґрунтуванні напрямків їх діяльності та розробці стратегій розвитку, приймають по­стійну участь у науково-практичних заходах, які організовують ТДАТУ, Департаменти агропромислового розвитку та економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізька торгово-промислова палата, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», Мелітопольська міська рада тощо.

Адреса НДІ  СЕРР: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького  18

E-mail: tetiana.yavorska@tsatu.edu.ua

Телефон: (0619) 42-24-32

Структура НДІ СЕРР
Перелік наукових програм НДІ_СЕРР-2021-2025

Положення про НДІ СЕРР

РОЗРОБКИ НДІ

Протокол студенського наукового конкурсу 2020

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії 7 6  11 15  18
Підручники, навчальні посібники  2  9  8 7  5
Статті та тези доповідей, всього, з них:  204  310  350 381  384
–        опубліковані за кордоном  36  28  38 57  92
–        опубліковані в наукометричній базі даних Scopus  2  1  4 20  17
–        опубліковані в наукометричній базі даних Web of science  1  8  3