Науково-дослідна частина (НДЧ) – структурний підрозділ Таврійського державного агротехнологічного університету, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Науково-дослідна частина створена згідно наказу ректора ТДАТУ від 13 вересня 2002 р. № 482-К.

Головною метою діяльності НДЧ є забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ТДАТУ, впровадження результатів НДР у виробництво, захист та розвиток комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності.

Науково-дослідна частина ТДАТУ складається із науково-навчальних центрів, науково-дослідних відділів і лабораторій, а також функціональних підрозділів і груп, які забезпечують проведення НДДКР. До складу НДЧ входять:

 • відділ з питань інтелектуальної власності та інформації;
 • економіко-правовий відділ;
 • технологічний відділ;
 • науково-навчально-методичний центр з охорони праці;
 • відділ соціологічних досліджень.

Науково-дослідна частина та її структурні підрозділи здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором ТДАТУ положень про них.

Основними функціями НДЧ є:

 • здійснення наукової, науково-дослідницької та дослідно-виробничої діяльності, спрямованої на підвищення рівня науково-технічного прогресу та вирішення наукових і науково-технічних проблем соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу;
 • здійснення підготовки та проведення заходів щодо широкого впровадження завершених науково-технічних розробок вчених університету;
 • розвиток інноваційної діяльності та комерціалізації наукових досліджень та розробок, здійснення трансферу технологій;
 • зміцнення інформаційного забезпечення та експериментально-виробничої бази наукової діяльності ТДАТУ;
 • забезпечення зв’язків ТДАТУ з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами щодо запитів на розробку науково-технічної продукції та виконання науково-технічних послуг.

До завдань НДЧ належать:

 • організаційна підтримка та супровід проведення прикладних досліджень, ініціативних науково-дослідних робіт та надання науково-технічних послуг за замовленнями підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • організація науково-виробничої діяльності університету для забезпечення потреб сільського господарства в дрібносерійній науково-технічній продукції та послугах, апробація розробленої науково-технічної продукції;
 • підготовка матеріалів для укладання договорів на виконання наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;
 • забезпечення державної реєстрації держбюджетних та госпрозрахункових наукових тем;
 • організація подання у встановленому порядку звітів після завершення госпрозрахункових науково-дослідних робіт та етапів їх виконання;
 • підготовка звітів про науково-дослідну роботу університету;
 • організація та методичне забезпечення винахідницької та патентно-ліцензійної роботи в університеті, проведення патентних досліджень з метою забезпечення високого науково-технічного рівня та патентної чистоти розробок, оформлення заявок на винаходи;
 • забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, сортів рослин, порід і ліній тварин, корисних моделей, промислових зразків, топології, комп’ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації, раціоналізаторських пропозицій), додержання норм законодавства України і зарубіжних країн у цій галузі за результатами виконання НДР;
 • проведення рекламних заходів щодо завершених наукових досліджень, організація та проведення семінарів і конференцій, спрямованих на поширення досягнень науки і передового досвіду;
 • інформаційне обслуговування наукових досліджень та розробок;
 • організація та надання науково-консультаційних послуг і практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам з питань їхньої господарської діяльності;
 • координація госпрозрахункової науково-дослідної діяльності університету з місцевими органами влади та самоврядування.

Прус_02

Прус
Юрій Олександрович
Начальник НДЧ ТДАТУ, к.е.н., доцент
тел.: +38(098)4299123
+38(099)1405330
ауд. 9.210

E-mail: nauka@tsatu.edu.ua