НАУКОВА ШКОЛА

«Автоматизація технологічних процесів в АПК»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи, яка сформувалася у 2000 році, є Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації ТДАТУ.Разом зі своїми послідовниками д.т.н., професор Діордієв В. Т. проводить дослідження аналізу технологічних процесів АПК як об’єктів автоматизації на рівні комп’ютерних технологій, в рамках якої визначаються параметри контролю та регулювання вибору та створення технічних засобів автоматизації, розробці основних видів забезпечення АСУТП. Під керівництвом Діордієва В. Т. захищено 8 кандидатських дисертацій, працює над дисертацією один здобувач. Історико-бібліографічний нарис про історію створення наукової школи, подальший розвиток і наукові досягнення Автоматизація технологічних процесів в АПК : наукова школа доктора технічних наук, професора В. Т. Діордієва / ТДАТУ; укладач С. В. Вовченко; наук. конс. к.т.н. А. О. Кашкарьов. – Мелітополь, 2020. – 36 с. (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12146)

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • удосконалення систем керування електротехнологічними комплексами на базі малогабаритних комбікормових агрегатів;
 • удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі;
 • обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів;
 • енергоощадна технологія вирощування розсади овочевих культур на основі періодичних режимів опромінення;
 • обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти;
 • обгрунтування технологічних режимів і параметрів пристрою для лазерного передпосівного опромінення насіння овочевих культур;
 • обгрунтування енергозберігаючих режимів електричного опромінення рослин огірків в умовах захищеного грунту;
 • обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів та режимів роботи електротехнологічного комплексу аерозольної обробки насіння зернових.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ

Диордиев В.Т.

Діордієв Володимир Трифонович

завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації, доктор технічних наук, професор

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus

Діордієв В. Т. народився 18.05.1950 р. у м. Мелітополь У 1973 р закінчив факультет електрифікації сільського господарства МІМСГ, до 1980 – асистент кафедри ЗЕСГ, 1981-1985 рр. – аспірант МИИСП (м. Москва), захистив кандидатську дисертацію у 1985 р. 1985-1987р.р.- ст. викладач, а з 1988 – доцент кафедри АЕП. 3 1993 р. – завідуючий кафедрою АСВ. У 2004 році присвоєно звання професора. У 2013 році захистив докторську дисертацію за темою «Удосконалення систем керування електротехноло-гічними комплексами на базі малогабаритних комбікормових агрегатів».
Під керівництвом Діордієва В. Т. закладено основи, створено та оновлюється лабораторія комп’ютерних технологій. В лабораторії виконуються дослідження учених кафедри та університету, а також впроваджуються у навчальний процес результати цих досліджень. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, працює над дисертацією один здобувач. Має більше 120 наукових публікацій, патентів. Очолює наукову лабораторію “Автоматизація технологічних процесів в АПК”.
Діордієв В. Т. є відповідальним секретарем редколегії фахового видання “Праці Таврійського державного агротехнологічного університету” та електронного фахового видання “Науковий вісник ТДАТУ». Нагороджений державними та відомчими нагородами: «Знак Пошани», “Відмінник аграрної освіти та науки» II та III ступенів Міністерства аграрної політики України”.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ДІОРДІЄВА В.Т.
 1. Diordiiev V. Automatic quality control of flowwheat treatment / V. Diordiiev, A. Kashkarov, H. Novikov // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, № 1. – P. 29-34.Automatic quality control of flowwheat treatment / V. Diordiiev, A. Kashkarov, H. Novikov // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, № 1. – P. 29-34.
 2. Діордієв В. Т. Автоматизація електротехнологічного комплексу аерозольної обробки зерна / В. Т. Діордієв, Г. В. Новіков // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технологіі в АПК: наук.-техн. журнал / ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 2(5). – С. 58-61.
 3. Діордієв В. Т. Автоматизація керування технологічним процесом виробництва комбікормів в умовах господарювання / В. Т. Діордієв, А. О. Кашкарьов // Управління, автоматизація та навколишнє середовище : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (м. Севастополь, 25-28 квіт. 2011 р.) / СевНТУ. – Севастополь, 2011. – С. 186-191
 4. Діордієв В. Т. Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах господарств АПК / В. Т. Діордієв, А. О. Кашкарьов // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 26-37.
 5. Діордієв В. Т. Автоматична система керування організаційно-технічними комплексами виробництва комбікормів на основі мереж Петрі / В. Т. Діордієв, А. О. Кашкарьов // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т механізації тваринництва УААН; гол. ред. І. А. Шевченко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 1(9). – С. 44-59.
 6. Діордієв В. Т. НВЧ – знезаражування комбікормів у псевдозрідженому прошарку / В. Т. Діордієв, О. І. Лобода // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип. 2, т. 15. – С. 100-103.Автоматизація процесів виробництва комбікормів в умовах реформованих господарств АПК : навч. посібник / В. Т. Діордієв. – Сімферополь : Доля, 2004. – 138 с.
 7. Діордієв В. Т. Обгрунтування конструкції електротехнічного комплексу передпосівної обробки зернових з використанням електроаерозолів / В. Т. Діордієв, Г. В. Новіков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 165: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 89-90. – (Технічні науки).
 8. Диордиев В. Т. Оптимальное проектирование организационно-технического обеспечения производства в АПК [Электронный ресурс] / В. Т. Диордиев, А. А. Кашкарев : [б. и.] on-line // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2013. – Вип. 142 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – (Технічні науки).
 9. Никифорова Л. Є. Обгрунтування енергозберігаючих режимів електричного опромінення рослин огірка в умовах захищеного грунту / Л. Є. Никифорова, В. Т. Діордієв // Труды Таврической государственной агротехнической академии : тематический научно-технический сборник / ТГАТА. – Мелитополь : ТГАТА, 1998. – Вып. 1, т. 8. – С. 41-46.
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ ДІОРДІЄВА В.Т.

Діордієв Володимир Трифонович: біобібліографічний покажчик публікацій з 1980 по 2020 роки : до 70-річчя від дня народження / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладачі Н. М. Семенюк, О. В. Мосюр. – Мелітополь, 2020. – 43 с. – (Біобібліографістика провідних вченихТДАТУ) (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10668 )

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
кашкарев

Кашкарьов Антон Олександрович – кандидат наук, доцент.

Закінчив ТДАТА у 2006 р. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.

Кашкарьов Антон Олександрович Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / А. О. Кашкарьов ; Національний університет харчових технологій. – К., 2013. – 20 с.

чаусов

Чаусов Сергій Володимирович – кандидат наук, доцент.

Закінчив ТДАТА у 1995 р. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у ТДАТА.

Чаусов Сергій Володимирович Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.09.16 / С. В.Чаусов ; ТДАТА. – Мелітополь, 2003. – 24 с.

сабо

Сабо Андрій Георгійович – кандидат наук, доцент.

Закінчив МІМСГ у 1993 р. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію у ТДАТА. З 2003 р. -доцент кафедри АСВ.

Сабо Андрій Георгійович Енергоощадна технологія вирощування розсади овочевих культур на основі періодичних режимів опромінення : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.09.16 / А. Г. Сабо ; ТДАТА. – Мелитополь, 2002. – 24 с.

лобода

Лобода Олександр Іванович – кандидат наук, старший викладач. Закінчив МІМСГ у 1980 р. У 2014 захистив кандидатську дисертацію.

Лобода Олександр Іванович Обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / О. І. Лобода ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – 24 с.

новиков

Новіков Геннадій Володимирович – голова Аграрного союзу України, генеральний директор ПП «Аскон», кандидат технічних наук, голова Наглядової ради ТДАТУ. Випускник Мелітопольського інституту механізації сільського господарства 1989 року.
Геннадій Володимирович один з тих виробників, які досить успішно займаються наукою. На базі ТДАТУ у 2017 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
В. Г. Новіков входить до колегії Мінагрополітики України, обраний головою об’єднання сільгосппідприємств Запорізької області та Аграрного союзу України. Неодноразово обирався депутатом районної ради, був головою Якимівської районної ради, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Новіков Геннадій Володимирович Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів та режимів роботи електротехнологічного комплексу аерозольної обробки насіння зернових : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / Г. В. Новіков ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 27 с.

еикифорова Никифорова Лариса Євгенівна – доктор технічних наук.

Никифорова Лариса Євгенівна Обгрунтування енергозберігаючих режимів електричного опромінення рослин огірків в умовах захищеного грунту : автореферат дис… канд. техн. наук :05.20.02 / Л. Е. Никифорова ; ТДАТА. – Мелітополь, 1999. – 20 с.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

Кашкарьов Антон Олександрович Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / А. О. Кашкарьов ; Національний університет харчових технологій. – К., 2013. – 20 с.

Чаусов Сергій Володимирович Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.09.16 / С. В. Чаусов ; ТДАТА. – Мелітополь, 2003. – 24 с.

Сабо Андрій Георгійович Енергоощадна технологія вирощування розсади овочевих культур на основі періодичних режимів опромінення : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.09.16 / А. Г. Сабо ; ТДАТА. – Мелитополь, 2002. – 24 с.

Лобода Олександр Іванович Обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / О. І. Лобода ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – 24 с.

Новіков Геннадій Володимирович Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів та режимів роботи електротехнологічного
комплексу аерозольної обробки насіння зернових : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / Г. В. Новіков ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 27 с.

Василішин Роман Вікторович Обгрунтування технологічних режимів і параметрів пристрою для лазерного передпосівного опромінення насіння овочевих культур : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.09.16 / Р. В. Василішин ; Таврійська державна агротехнічна академія. – Мелітополь, 2005. – 24 с.

Никифорова Лариса Євгенівна Обгрунтування енергозберігаючих режимів електричного опромінення рослин огірків в умовах захищеного грунту : автореферат дис… канд. техн. наук :05.20.02 / Л. Е. Никифорова ; ТДАТА. – Мелітополь, 1999.

Петров В. В. Удосконалення амортизаторів вантажного автомобіля першого класу (на прикладі ЗАЗ 13061) : автореф. дис… канд. техн. наук: 05.22.02 / В. В. Петров; ХДАДУ. – Х., 2000. – 16 с.