Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 

(якісний склад редакційної колегії)

cover_issue_18_uk_UA

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 видання включено до Переліку наукових фахових видань України до категорії Б (галузь наук – технічні).

Публікація статей у науковому фаховому виданні (ISSN 2078-0877), орієнтована на представлення результатів досліджень вчених у галузях галузевого машинобудування, енергетики, електротехніки та електромеханіки, харчових технологій, комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

 

Реферативні бази: Crossref, Google Scholar, AGRIS, «Україна наукова», НБУ ім. В. І. Вернадського.

 

Відповідальні за випуск:

Леженкін Олександр Миколайович

Тел.: (098)-890-03-13, Е-mail: lan2810@ukr.net

Мацулевич Олександр Євгенович

Тел.: (097) 260 43 74, Е-mail: aaeemmaattss@gmail.comoleksandr.matsulevych@tsatu.edu.uа

(Формування збірника впродовж року)

 

Панченко Анатолій Іванович

Тел.: (096) 55-40-500, Е-mail: mez@tsatu.edu.ua

(Формування збірника вересень-грудень)

 

Самойчук Кирило Олегович

Тел.: (097) 88-05-485, Е-mail: kyrylo.samoichuk@tsatu.edu.ua

(Формування збірника жовтень-лютий)

 

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 

(якісний склад редакційної колегії)

cover_issue_15_uk_UA

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 видання включено до Переліку наукових фахових видань України до категорії Б (галузь наук – технічні).

Електронне наукове фахове видання (ISSN 2220-8674) призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

В Науковому віснику публікуються статті, що висвітлюють питання наступних рубрик:

  • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  • Галузеве машинобудування
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Харчові технології

 

Реферативні бази: Crossref, Google Scholar, AGRIS, «Україна наукова», НБУ ім. В. І. Вернадського.

 

Відповідальний секретар – Болтянська Наталя Іванівна

Тел.: (067)-681-32-41, Е-mail: nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua

(Формування збірника впродовж року)

 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Титульна

Збірник наукових праць включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14207-3178Р від 30.05.2008 р. ISSN 2519-884X.

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: НБУ ім. В.В. Вернадського, Google scholar. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки): представлено у міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус (ICI Journals Master List): ICI Journals Master List 2016: 47.1; ICI Journals Master List 2017: 55.32; ICI Journals Master List 2018: 55.94.

Для авторів

Вимоги до подання матеріалів для публікації

Відповідальний секретар – Завадських Ганна Миколаївна

Тел.: (097) 989-87-22, Е-mail: SP_tsatu@tsatu.edu.ua

(Формування збірника відбувається впродовж року)