Атестація аспірантів та докторантів, згідно Постанови Кабінету Міністрів України ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) № 261 від 23 березня 2016 року, відбувається  два рази на рік по закінченню кожного з семестрів підготовки в аспірантурі, на кафедрі, за якою вони закріплені (де працює науковий керівник).

Поточний звіт:
  • на кафедрі, за якою закріплений аспірант (докторант), протягом березня місяця.
Атестаційний звіт: 
  • аспірантів – на кафедрах, засіданнях науково-технічних рад НДІ та  засіданнях вчених рад факультетів;
  • докторантів  –  на кафедрах, НДІ та  вчених радах університетуТермін: до 10 вересня щорічно.

Період атестації визначається графіком навчального процесу аспірантів.

До початку атестації здобувач має надати на відповідну кафедру такі документи:

  • звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта і наукового керівника);
  • матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробленні наукових тем тощо);
  • індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

Під час проведення атестації на засіданні кафедри аспірант доповідає та надає наочну презентацію фактичних результатів підготовки у семестрі, що спливає, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступені їх апробації.

Результатом відкритого обговорення головою та членами засідання кафедри (й запрошеними) фактичних результатів підготовки аспіранта в семестрі, що спливає, на засіданні кафедри має бути висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Результати проведення атестації кожного з аспірантів на кафедрі мають бути занесені до протоколу відповідного засідання кафедри та до обох екземплярів індивідуального плану роботи аспіранта (за підписами аспіранта, завідувача кафедри,  наукового керівника).

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів, крім усього іншого, обов’язково має містити загальний висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів разом із заповненими індивідуальними планами роботи аспірантів надається до відділу аспірантури і докторантури не пізніше як в останній день періоду проведення атестації аспірантів в Університеті, визначеного графіком навчального процесу аспірантів на поточний навчальний рік.

Звіт подається у відділ аспірантури і докторантури разом з витягом з протоколу засідання кафедри (вченої ради факультету, науково-технічних рад НДІ) про заслуховування та затвердження  звітів.

ЗВІТ АСПІРАНТА  doc
ЗВІТ ДОКТОРАНТА  doc

 

Витяг з протоколу про атестацію аспіранта doc

Витяг з протоколу про атестацію докторанта doc