НАУКОВА ШКОЛА

«Проектування та розробка гідравлічних машин об’ємної дії»

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи, яка започаткована у 1999 році є д.т.н., професор Панченко Анатолій Іванович.
Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує понад 10 вчених з та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України. Під науковим керівництвом д. т. н., професора Панченка А. І. проводять наукові дослідження аспіранти ТДАТУ.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • Дослідження гідрооб’ємних приводів активних робочих органів мобільної техніки.
 • Дослідження гідрооб’ємних ходових систем тракторів та мобільної сільськогосподарської техніки.
 • Дослідження гідравлічної системи відбору потужності мобільної сільськогосподарської техніки.
 • Дослідження приводу рушіїв автомобілів підвищеної прохідності.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ
панченко

Панченко Анатолій Іванович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів

Профіль Google Scholar

 

Панченко Анатолій Іванович народився 18 квітня 1952 році у м. Мелітополі. У 1967-1971 роках навчався у Мелітопольському машинобудівному технікумі та отримав спеціальність – технік -технолог по обробці металу різанням. У 1975 році вступив до Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГ), який закінчив у 1980 році та одержав спеціальність – «інженер-механік».

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Совершенствование методов и средств ремонтной диагностики планетарних гидромашин, применяемых гидроприводах сельскохозяйственной техники» у Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства та отримав вчений ступінь – кандидат технічних наук, а у 2007 році в НТУ «Харківський політехнічний університет» захистив докторську дисертацію «Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромоторів з заданими вихідними характеристиками». У 2008 р. присвоєне вчене звання – професор.

Все життя науковця пов’язано з Таврійським державним агротехнологічним університетом ( до 2007 р. МІМСГ- ТДАТА). З 2008 року і дотепер працює завідуючим кафедри «Мобільні енергетичні засоби».

Основні наукові інтереси професора Панченка А. І. пов’язані з дослідженням і проектуванням нового покоління планетарних гідромашин. З 2004 року він є активним членом Міжнародної асоціації промислової гідравліки і пневматики, а також член редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу « Промислова гідравліка і пневматика». Він завідує науково-дослідною лабораторією «Гідравлічні машини та гідроприводи сільськогосподарської техніки».

Панченко А. І. нагороджений знаком «Відмінник освіти України» МОН України та трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПАНЧЕНКА А.І.
 1. Панченко, А. И. Планетарно-роторные гидромоторы: расчет и проектирование [Текст] : монография / А. И. Панченко, А. А. Волошина. – Мелитополь : Люкс, 2016. – 236 с. : ил.
 2. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва : підручник [у 2-х т.] : рекомендовано М-вом аграр. політики / А. В. Рудь, І. М. Бендера, Д. Г. Войтюк, …, А. І. Панченко [та ін.] ; за ред. А. В. Рудя. – К. : Агроосвіта. – 2012.
 3. Многокритериальное проектирование качающего узла шестиренного насоса внешнего зацепления / З. Я. Лурье, А. И. Панченко, В. М. Соловьев, А. И. Гасюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 3 : Технічні науки. – С. 3-22.
 4. Панченко А. І. Вплив конструктивних особливостей розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора / А. І. Панченко, А. А. Волошина, А. І. Засядько // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 3 : Технічні науки. – С. 33-50.
 5. Панченко А. И. Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата / А. И. Панченко, А. А. Волошина, И. А. Панченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 3 : Технічні науки. – С. 59-82.
 6. Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин / А. И. Панченко, А. А. Волошина, С. Д. Гуйва, Г. В. Леус // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2 : Технічні науки. – С. 3-28.
 7. Обгрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу, працюючого у складі гідроагрегату / А. І. Панченко, А. А. Волошина, А. М. Костюк, В. М. Вишневський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2 : Технічні науки. – С. 40-64.
 8. Оценка влияния конструктивных и эксплуатационных параметров шестеренного насоса на пульсацию подачи путем оптимизации и трехмерного численного моделирования / З. Я. Лурье, А. И. Панченко, В. М. Соловьев, А. И. Гасюк // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук праць / НТУ “ХПІ”. – Харків, 2016. – № 20. – С. 41-45. – (Гідравлічні машини та гідроагрегати).
 9. Панченко А. И. Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах / А. И. Панченко, А. А. Волошина, И. А. Панченко // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук праць / НТУ “ХПІ”. – Харків, 2016. – № 20. – С. 46-52. – (Гідравлічні машини та гідроагрегати).
 10. Панченко А. Динамика изменения выходных характеристик гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата с приводным двигателем / А. Панченко, А. Волошина, И. Панченко // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. – Lublin, 2016. – Vol. 18, № 1. – С. 17-27.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Волошина

ВОЛОШИНА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА

професор кафедри мобільних енергетичних засобів, доктор технічних наук.

Наукові інтереси – проектування планетарних гідромашин для силового гідроприводу мобільної сільськогосподарської техніки. Автор понад 100 наукових публікацій, монографії, двох патентів.

Волошина А. А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.17 / А. А. Волошина ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х., 2013. – 36 с.

Волошина А. А. Удосконалення конструкцій планетарних гідромоторів шляхом модернізації їх розподільних систем : автореф. дис. … кан. техн. наук : 05.05.17 / А. А. Волошина ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х., 2004. – 19 с.

Панченко А. И. Планетарно-роторные гидромоторы: расчет и проектирование : монография / А. И. Панченко, А. А. Волошина. – Мелитополь : Люкс, 2016. – 236 с. : ил.

Волошина А. А. Автоматизація споруди захищеного ґрунту як електротехнічного комплексу з функцією моніторингу / А. А. Волошина, А. О. Кашкарьов. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – № 4. – С. 145-156.

Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна / С. О. Квітка, О. Ю. Вовк, А. А. Волошина, О. А Стребков. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – № 4. – С. 89-97.

Кюрчев С,В,

КЮРЧЕВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів, кандидат технічних наук, професор.

Сфера наукових інтересів – промислова гідравліка та пневматика; триботехніка. Учасник більш 10 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та конгресів, присвячених питанням промислової гідравліки та пневматики. Автор та співавтор 150 публікацій. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Кюрчев С. В. Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізаціі їх приводів : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.05.11 / С. В. Кюрчев ; ЛНАУ. – Луганськ, 2003. – 18 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
 1. Пат. 37457 A , МПК F 04 C 2/08. Гідравлічна машина з циклоїдальним внутрішнім зачепленням : патент / А. І. Панченко, С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, Д. С. Тітов, О. С. Крутиков ; заявник та патентовласник ТДАТА. – № 98127072 ; Заявл. 31.12.1998 ; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.
 2. Пат. 94047 , МПК F 04 C 2/08. Планетарно-роторний гідромотор : патент / А. І. Панченко, А. А. Волошина, І. А. Панченко, А. І. Засядько, П. В. Оберніхін, С. Д. Гуйва ; заявник та патентовласник ТДАТУ. – № u201405340 ; Заявл. 19.05.2014 ; Опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 3. Пат. 37478 А , МПК F 04 C 2/08. Планетарно-роторний гідромотор : патент / В. М. Кюрчев, А. І. Панченко, П. В. Оберніхін, А. А. Волошина, А. М. Бондар ; заявник та патентовласник ТДАТА. – № 99020660 ; Заявл. 05.02.1999 ; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.
 4. Пат. 37477 A , МПК F 04 C 2/08. Планетарно-роторний гідромотор : патент / А. І. Панченко, В. М. Кюрчев, О. А. Іщенко, І. І. Мілаєва, О. Ю. Золотарьов ; заявник та патентовласник ТДАТА. – № 99020659 ; Заявл. 05.02.1999 ; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.
 5. Розробка та впровадження гідроприводу ходових систем та адаптерів до самохідного енергозасобу : звіт про НДР / ТДАТА ; відповідальний виконавець А. І. Панченко. – 2004. – 108 с.
 6. Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки [Рукопис] : підпрограма 4 : звіт про НДР за 2012 рік (проміжний). Програма 1. Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України / ТДАТУ, НДІ МЗПУ ; зав. відділу В. Т. Надикто ; зав. відділу А. І. Панченко ; викон. А. А. Волошина, С. В. Кюрчев, І. І. Мілаєва, А. І. Засядько, І. А. Панченко, Ю. П. Оберніхін. – Мелітополь : [б. и.], 2012. – 26 с. – Б. ц.
 7. Изменение геометрических параметров распределительной системы при работе планетарной гидромашины [Текст] / А. И. Панченко, А. А. Волошина, С. В. Кюрчев // Труды Таврической государственной агротехнической академии : тематический научно-технический сборник / ТГАТА; отв. за вып. Б. С. Стефановский. – Мелитополь, 1998. – Вып. 2: Отраслевое машиностроение, т. 4. – С. 61-66
 8. Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки [Рукопис] : підпрограма 3 : звіт про НДР за 2016 рік (проміжний). Програма 1. Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України / ТДАТУ, НДІ МЗПУ ; зав. відділу В. Т. Надикто ; зав. лабораторії А. І. Панченко; викон. А. А. Волошина, С. В. Кюрчев, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко. – Мелітополь : [б. и.], 2016. – 22 с.
 9. Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки [Рукопис] : підпрограма 3 : звіт про НДР за 2017 рік (проміжний). Програма 1. Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України / ТДАТУ, НДІ МЗПУ ; зав. відділу В. Т. Надикто ; зав. лабораторії А. І. Панченко ; викон. А. А. Волошина, С. В. Кюрчев, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко. – Мелітополь : [б. и.], 2017. – 24 с. – Б. ц.
СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Наукова діяльність д. т. н., професора А. І. Панченка та його школи характеризується широким застосуванням сучасних методів досліджень в галузі проектування нового покоління планетарних гідромашин, що забезпечують безредукторний привод активних робочих органів мобільної техніки в різних галузях машинобудування.
Розроблені ними теоретичні положення, результати моделювання, проектування та оптимізації конструкцій планетарних гідромашин, їх вузлів і деталей знаходять широке застосування як в навчальному процесі, так і на практиці.