Адреса: м. Мелітополь, просп.. Б Хмельницького, буд. 20, ауд. 9.209
Співробітники: 

e-mail: patent@tsatu.edu.ua
Довідки за тел.: (098)4299123

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності є важливим та пріоритетним напрямом діяльності науково-дослідної частини університету.

Відділ з питань інтелектуальної власності та інформації створено з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців університету, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності та сприяння розвитку ефективної системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику науково-дослідної частини.

Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету.

Основними завданнями відділу є:

 • організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності університету, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності;
 • участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності.
 • проведення експертизи потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності з метою визначення серед них найбільш перспективних.
 • забезпечення набуття університету майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг.
 • інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 • надання працівникам університету, студентам, аспірантам та докторантам консультативно-правової, інформаційної та практичної допомоги в реалізації ними немайнових и майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету.
 • проведення аналізу стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності університету в цілому та окремо його підрозділів, зокрема у сфері інтелектуальної власності, підготовка пропозицій щодо ії вдосконалення тощо.
 • проведення аналізу результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування.
 • забезпечення реклами наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності та товарів.
 • захист прав та законних інтересів університету та його працівників – творців об’єктів права інтелектуальної власності (винахідників, авторів) і, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання неправомірному одержанню прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені працівниками університету, третіми особами та несанкціонованому використанню таких об’єктів.

Для вирішення покладених на нього завдань відділ виконує такі функції:

 • досліджує потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, при пошуку потенційних партнерів, розробці навчальних програм, укладення договорів на виконання наукових, науково-дослідних та науково-технічних робіт.
 • здійснює спільно з відповідними підрозділами університету аналіз наукових, науково-дослідних та методичних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
 • виконує разом з відповідними підрозділами університету патентні, патентно-кон’юктурні та маркетингові дослідження при проведенні наукових, науково-дослідних, методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та трансферу технологій, рекламі, розробці інноваційних та інвестиційних проектів, бізнес планів і програм перспективного розвитку університету.
 • готує пропозиції щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці.
 • проводить аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб.
 • проводить разом з іншими підрозділами університету моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності  для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
 • бере участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
 • розробляє проекти договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет, бере участь у переговорах щодо укладання таких договорів, здійснює контроль за їх виконанням.
 • бере участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
 • бере участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням.
 • вживає заходів для запобігання порушенню майнових  прав на об’єкти права інтелектуальної власності  університету іншими особами та запобігання порушенню  університетом аналогічних прав третіх осіб.
 • бере в межах своєї компетенції участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру, передбачених законодавством України у сфері інтелектуальної власності з винахідниками (авторами) об’єктів права інтелектуальної власності, сприяє додержанню законності у реалізації особистих немайнових та майнових прав авторів, в тому числі щодо виплати їм винагороди.

Платні послуги, які надає відділ підприємствам, організаціям та фізичним особам: