Програма вступного випробування з іноземної мови зі спеціальності:

 

Програма вступних випробувань з філософії зі спеціальності:

 

Програми фахових випробувань:

015 Професійна освіта

051 Економіка

075 Маркетинг

076 Підприємництво

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика

181 Харчові технології

201 Агрономія

 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та яка зазначена в їх дипломі магістра(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до університету протягом одного календарного року.

Прийом вступних іспитів в аспірантуру проводиться комісіями, що призначаються наказом ректора. Для проведення вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури на основі раніше здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії кількістю 3-5 осіб. Відділ аспірантури і докторантури сумісно з профільною кафедрою готує службове подання про затвердження комісії для складання вступного випробування. До складу комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

 

Службове подання про затвердження комісії для складання вступного випробування  doc