НДІ

Науково-дослідний інститут агротехнологій і екології (НДІ АТіЕ)

 

Прісс

Прісс Олеся Петрівна

директор НДІ агротехнологій і екології,  

доктор технічних наук, професор

 

 

Науково-дослідний інститут агротехнологій і екології (НДІ АТіЕ) Тав­рійського державного агротехнологічного університету створено наказом Мі­ністерства аграрної політики України за №596 від 14.08.2007 року з метою впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень си­стем оптимізації землеробства і переробної галузі АПК, розробки науково – обґрунтованих технологій вирощування та первинної обробки продукції рослинництва за умов глобального потепління і аридизації клімату степової зони України.

 В структурі НДІ два відділи (рослинництва та технології первинної об­ робки і зберігання продукції рослинництва) і чотири науково-дослідні лабо­ раторії, які очолюють провідні вчені університету. Під їх керівництвом про­ водяться дослідження в наступних напрямках:

  • розробка комплексних антиоксидантів з еліситорною дією для мінімалізації пестицидного навантаження в агробіоценозах. Застосування таких препа­ ратів сприяє формуванню ефективної системи антиоксидантного захисту та ін­ дукує генетично обумовлену стійкість рослин до несприятливих умов довкілля;
  • розробка технології використання регуляторів росту і біодобрив в системі органічного землеробства. Комплексне впровадження в технології вирощування соняшнику регуляторів росту і біодобрив сприяє раціональному використанню біо­ логічного потенціалу ґрунту, оптимізації мікробно-рослинної взаємодії, що забез­ печує підвищення врожайності і отримання екологічно чистої продукції;
  • розробка технології комплексного використання екологічно безпечних біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої продукції. Впровадження но­ вої технології забезпечує зменшення втрат продукції після тривалого зберіган­ ня та підвищує її біологічну цінність.

Вченими НДІ проводиться підготовка кандидатів і докторів в галузі с.-г. наук. Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти уні­ верситету. Результати наукових розробок є основою їх курсових і дипломних робіт, захищені патентами, проходять публічну апробацію. Науковці НДІ надають практичну допомогу агротоваровиробникам у освоєнні сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Адреса НДІ АТіЕ: 72310, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18
Тел.: (0619)42-12-84

Структура НДІ АТЕ

Перелік наукових програм НДІ

Науково-дослідні програми НДІ

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2019 2020 2021 2022 2023
Монографії 3 3 4
Підручники, навчальні посібники 6 7 4 3  2
Статті та тези доповідей, всього, з них: 162 146 184  123 138
–  опубліковані за кордоном  19  11 20 23 10
–  опубліковані в наукометричній базі даних Scopus  23 2 21 20 20
–  опубліковані в наукометричній базі даних Web of Science 5  1 4  4