НАУКОВА ШКОЛА

«Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв»

Рік заснування: 2004

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа з проблем розробки технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв, була заснована у 2004 році к.т.н., професором Ф. Ю. Ялпачиком. Фундаментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на розробку основ гомогенізації та диспергування харчових мікроемульсій, оптимізації технологій та обладнання низькотемпературного зберігання плодоовочевої продукції в умовах півдня України, створення нових високоефективних дробарок зернової сировини і струминних змішувачів рідких компонентів.
На основі провідних положень школи, вперше в Україні розроблено теорію диспергування жирової фази молока, завдяки чому створено передумови для промислового виробництва нового енергозберігаючого обладнання для гомогенізації та вирішення проблеми недостатньої технікотехнологічної ефективності виробництва молока та молочних продуктів в Україні.
Розроблені технології заморожування плодоовочевої сировини для вирішення проблеми недостатньої ефективності низькотемпературного її зберігання.
За останні роки школа має значні досягнення в напрямку створення гомогенізаторів для молокозаводів і молокопереробних підприємств країни. За період існування школи підготовлені 3 доктори і 11 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • оптимізація процесу диспергування молочних емульсій;
 • дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції;
 • підвищення ефективності струминного змішування рідин;
 • дослідження процесу переробки та зберігання зернової та рослинної сировини;
 • дослідження процесів перемішування та замісу пластичних мас.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ
Ялпачик_

Ялпачик Федір Юхимович

(1947-2017)

кандидат технічних наук, професор

Федір Юхимович Ялпачик почав трудову і наукову діяльність у 1976 році на посаді асистента кафедри «Теплотехніка і гідравліка». В 1979 році подає до захисту дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за темою «Дослідження ущільнення шарових важелів перемикання золотників розподілювачів тракторних гідросистем з метою підвищення їх післяремонтного ресурсу» в спеціалізовану вчену раду Саратовського інституту механізації сільського господарства і успішно її захищає.

Період з 1980 по 1998 рік пов’язаний з роботою Федора Юхимовича на кафедрі «Механізація тваринницьких ферм» на посадах ст. викладача, в. о. доцента, доцента. Деякий час він виконував обов’язки завідувача кафедри. Працюючи на кафедрі МТФ, Ф. Ю. Ялпачик займався науковими дослідженнями за напрямком механізації приготування кормів, зокрема удосконаленням машин для їх подрібнення. Була практично завершена дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, але за деякими об’єктивними обставинами, до захисту вона не була представлена.

У вересні 1998 року Федір Юхимович був призначений завідувачем кафедри «Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» (МПЗСГП).

В 2000 році Ф. Ю. Ялпачик почав працювати деканом факультету «Механізація сільського господарства» з одночасним виконанням за сумісництвом обов’язків завідувача кафедри МПЗСГП, яка в 2005 році була перейменована в кафедру «Обладнання переробних і харчових виробництв». У тому ж 2005 році Федір Юхимович обійняв посаду декана знов створеного факультету «Переробка і зберігання продукції сільського господарства» (ПЗПСГ).

Загальний стаж його науково-педагогічної діяльності складає 42 роки, упродовж яких ним написано та видано близько 200 наукових та науковометодичних робіт. Серед них 12 підручників і навчальних посібників з грифами Міністерств аграрної політики та освіти і науки України, 45 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації, спрямовані на вдосконалення параметрів роботи обладнання переробних і харчових виробництв.

За роки плідної праці Федір Юхимович багаторазово заохочувався подяками, преміями та цінними подарунками, був нагороджений відзнаками «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ та ІІІ ступенів, «Заслужений викладач ТДАТУ».

За вагомий особистий внесок у розвиток і розбудову кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, значні досягнення у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та науково-педагогічних працівників, особисті досягнення у науково-технічній діяльності та значний вклад у розвиток освіти його ім’ям названо кафедру «Обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Гвоздєв О. В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: підручник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, В. О. Олексієнко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2010. – 312с.
2. Кормодробилки: конструкция, расчет / Ф. Е. Ялпачик, Г. С. Ялпачик, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев; под ред. канд. техн. наук Г. С. Ялпачик, – Запорожье, Коммунар, 1992. – 290 с.
3. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: навч. посібник / О. В. Дацишин, О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач; за ред. О. В. Дацишина. – К.: Мета, 2003. – 288 с.: іл.
4. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: підручник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк – К.: Вища освіта, 2006. – 479с.: іл.
5. Монтаж та пускова-лагодження обладнання переробних підприємств: навч. посібник / Ф. Ю. Ялпачик, О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2009. – 156с.
6. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв: навч. посібник / О. В. Дацишин, А. І. Ткачук, О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, В. О. Гвоздєв; за ред. О. В. Дацишин. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
7. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: навч. посібник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, Л. М. Кюрчева; за ред. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.
8. Технологія і механізація виробництва м’ясомолочних продуктів: підручник: у 2-х кн. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик. Н. П. Загорко, Т. О. Шпиганович; за ред. О. В. Гвоздєва. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012
Кн. 1: Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів. -2012. -532 с.
Кн. 2: Технологія і механізація переробки молока і виробництва молочних продуктів. – 2013. – 464 с.
9. Ялпачик Ф. Ю. Анализ интенсификации приготовления теста / Ф. Ю. Ялпачик, В. П. Янаков // Праці Таврійської державної агротехнічної академії / ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – Т. 1, Вип. 10. – С. 40-47.
10. Ялпачик Ф. Ю. Методика проведення експериментальних досліджень процесу розливу харчових рідин / Ф. Ю. Ялпачик, І. М. Змєєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 6. – С. 317-321.

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Самойчук

Самойчук Кирило Олегович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання  переробних і харчових виробництв

 імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

К. О. Самойчук здобув вищу освіту у Таврійській державній агротехнічній академії з 1996 по 2002 рік за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і отримав диплом магістра з відзнакою. Трудовий шлях розпочав у вересні 2002 року на посаді асистента кафедри механізації переробки сільськогосподарської продукції Таврійської державної агротехнічної академії. Науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв присуджено у 2009 році, після захисту дисертації на тему «Обґрунтування параметрів і режимів роботи протитечійно-струминної гомогенізації молока».

В 2011 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв.

В грудні 2018 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

З січня 2019 р. – працює на посаді завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика.

У листопаді 2020 року присвоєне вчене звання професора кафедри обладнання переробних і харчових виробництв.

К. О. Самойчук має більше 200 публікацій, з яких 2 наукові монографії,

9 посібників і підручників, 51 патент на винаходи та корисні моделі, більше 100 статей у фахових наукових виданнях, більше 15 – у закордонних виданнях (включаючи 7 публікацій в журналах, включених до бази даних Scopus). Під керівництвом д.т.н. К. О. Самойчука підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.

Наукові інтереси вченого: удосконалення процесів та обладнання переробних і харчових виробництв; гомогенізація та диспергування емульсій;  процеси струминного змішування рідин; методологія досліджень процесів машинобудівної в т.ч. харчової й переробної галузі.

 1. Протитечійно-струминна гомогенізація молока: монографія / Г. В. Дейниченко, К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 188 с.
 2. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, А. П. Ломейко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 329 с.
 1. Розрахунки обладнання харчових виробництв: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, … К. О. Самойчук та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264 с.
 1. Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer / K. Samoichuk et al. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харків, 2020. – Vol. 5, № 11(107). – С. 16-24.
 1. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk et al. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харьков, 2017. – Т. 2, № 3. – С. 41-46.
 1. Generalization of Factors of Milk Homogenization / K. Samoichuk et al. // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019. – Ч. 1. – С. 191-197.
 1. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer / K. Samoichuk et al. // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – С. 633-640.
 1. Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding / K. Samoichuk et al. // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – С. 142-148.
 2. Samoichuk K. Development and research of counterflow jet mixers of liquid components in agricultural production / K. Samoichuk, O. V. Viunik // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы междунар. науч.-практ. конференции (Минск, 24 – 25 октября 2019 г.): в 2-х ч. / БГАТУ. – Минск: БГАТУ, 2019. – Ч. 1. – С. 101-103.
 1. Samoichuk K. Impulse milk homogenisation / K. Samoichuk, N. Palyanichka // Modern engineering research topical problems, challenges and modernity: Collective monograph. – Prague, 2020. – С. 460-479.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
КюрчевС

Кюрчев Сергій Володимирович

доктор технічних наук, декан механіко-технологічного факультету,  професор кафедри  технології конструкційних матеріалів

Профіль Google Scholar

Основний напрямок наукової діяльності – новітні технології в області обладнання переробних та харчових виробництв та зберігання сільськогосподарської продукції із застосуванням сучасних підходів.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічне обгрунтування післязбиральної обробки та зберігання насіння зернових і олійних культур» захистив у 2019 році.

Кюрчев С. В. Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізаціі їх приводів: автореферат дис… к. т. н.: 05.05.11 / С. В. Кюрчев; ЛНАУ. – Луганськ, 2003. – 18 с.

Кюрчев С. В. Механіко-технологічне обгрунтування післязбиральної обробки та зберігання насіння зернових і олійних культур: автореферат дис. … д. т. н.: 05.05.11 / С. В. Кюрчев; ННЦ ІМЕСГ, НААН України. – Глеваха, 2019. – 40 с.

Ялпачик

Ялпачик Володимир Федорович

доктор технічних наук, професор кафедри обладнання  переробних і харчових виробництв  імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

У 2000   році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю “Механізація сільського господарства” та здобув кваліфікацію магістра. В 2004 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. В Одеській державній академії холоду захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини» (2012 р.).

Ялпачик В. Ф. Оптимізація технології заморожування баклажанів: автореф. дис. … к. т. н.: спец. 05.18.03 / В.Ф. Ялпачик. – Херсон, 2004. – 22 с.

Ялпачик В. Ф. Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини: автореф. дис. … д. т. н.: 05.18.13  / В. Ф. Ялпачик; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2012. – 32 с.

Верхоланцева

Верхоланцева Валентина Олександрівна

технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв  імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

У 2010 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет та отримала диплом магістра з обладнання переробних і харчових виробництв. В червні 2016 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування режимних параметрів охолодження  зернової сировини у процесі зберігання». Подальша наукова робота В. О. Верхоланцевої спрямована на дослідження зберігання та переробку сільськогосподарської продукції  в умовах переробної, хімічної, та інших галузей промисловості.

 Верхоланцева В. О. Обгрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. О. Верхоланцева; ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 22 с.

В’юник

В’юник Ольга Володимирівна

асистент кафедри технічний сервіс та системи в агропромисловому комплексі

Профіль Google Scholar

У 1997 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства». В тому ж році почала працювати в ТДАТА (нині ТДАТУ). З 2011 по 2014 рік навчалась в аспірантурі. Відповідальний виконавець наукової теми «Підвищення ефективності процесів та обладнання для диспергування та гомогенізації харчвих емульсій і змішування рідких компонентів»

Сфера наукових інтересів – енергозберігаючі способи перемішування рідких компонентів, технічні вимірювання.

Змєєва

Змєєва (Кузьмінська) Інна Миколаївна

кандидат технічних наук, Подільський державний  аграрно-технічний університет Профіль Google Scholar

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію та здобула освітній ступінь магістра. З 2004    року    працювала    на    кафедрі    обладнання переробних і харчових виробництв ТДАТУ. Кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку» захистила у 2015 році.

Основний напрямок наукової діяльності: обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку.

Змєєва І. М. Обгрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / І. М. Змєєва; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.

Клевцова

Клевцова (Шпиганович) Тетяна Олександрівна

кандидат технічних наук

У 2006 році закінчила ТДАТУ та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв» і почала працювати на посаді асистента. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару”.  Основний напрямок наукової діяльності: сепарація зерна в дробарках.

Шпиганович Т. О. Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару: автореф. дис. … к. т. н.: 05.05.11 / Т. О. Шпиганович; Півд. філ. НУ БіП України “Крим. агротехнол. ун-т. – Сімферополь, 2012. – 21 с.

Ломейко

Ломейко Олександр Петрович

кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи,  доцент кафедри обладнання  переробних і харових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

О. П. Ломейко у 1997 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті» Сфера наукових інтересів: заморожування та вакуумне охолодження плодів, овочів і ягід; термодинамічні процеси; насосні установки; проектування переробних підприємств.

Ломейко О. П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті: автореф. дис… к. т. н. / О. П. Ломейко; Одес. держ. акад. холоду. – [б. м.], 2007. – 20 с.

Олексієнко

Олексієнко Вадим Олександрович

кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

В. О. Олексієнко у 1989 році з відзнакою закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. В 2006 році захистив дисертацію на тему: “Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок” та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. Галузь наукових інтересів: подрібнення і сепарація зернової сировини; гранулювання вторинної рослинної сировини.

 Олексієнко В. О. Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок: дис…к. т. н.: 05.05.11 / В. О. Олексієнко; ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – 173 с.

Паляничка

Паляничка Надія Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

У      2007 році   закінчила   Таврійську державну агротехнічну академію та отримала диплом спеціаліста з обладнання переробних і харчових виробництв. Дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук  захистила у травні 2013 року. Тема дисертаційної роботи: «Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока».  Подальша наукова робота Н. О. Палянички спрямована на дослідження обладнання для гомогенізації дрібнодисперсних емульсій.

Паляничка Н. О. Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / Н. О. Паляничка; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с.

Тарасенко

Тарасенко Віра Григорівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв  імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Профіль Google Scholar

У 2005 році з відзнакою закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію магістра. Захистила дисертацію кандидата технічних наук за темою «Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання» у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного аграрного університету (2015 р.). Сфера наукових інтересів – раціональні режими зберігання сільськогосподарської продукції; процеси зберігання та холодильної обробки харчової сировини

Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обгрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання: автореферат дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. Г. Тарасенко; ВНАУ. – Вінниця, 2015. – 20 с.

Фучаджи

Фучаджи Наталя Олександрівна

кандидат технічних наук

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Дисертацію на тему “Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп’яних; культур ” захистила у спеціалізованій вченій раді Херсонського національного технічного університету у 2006 році. Основний напрямок наукової діяльності: первинна обробка та зберігання продукції рослинництва, розробка відповідного обладнання.

Фучаджи Н. О. Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп’яних культур: автореферат дис. к. т. н.: 05.18.03 / Н. О. Фучаджи. – [б. м.], 2006. – 23 с.

Янаков

Янаков Валерій Петрович

кандидат технічних наук, старший викладач, доцент кафедри готельна-ресторанна справа та системний аналіз Мелітопольського інституту державного та муніципального управління “Класичного приватного університету” (м. Мелітополь, Україна).

Профіль Google Scholar

Закінчив ТДАТА у 1996 році й отримав диплом з відзнакою за спеціальністю інженер-механік. У 2011 році захистив дисертацію “Обґрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Янаков В. П. Обґрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. П. Янаков; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – 19 с.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

Докторські
1. Кюрчев С. В. Механіко-технологічне обгрунтування післязбиральної обробки та зберігання насіння зернових і олійних культур: автореферат дис. … д. т. н.: 05.05.11 / С. В. Кюрчев; ННЦ ІМЕСГ, НААН України. – Глеваха, 2019. – 40 с.
2. Ялпачик В. Ф. Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини: автореф. дис. … д. т. н.: 05.18.13 / В. Ф. Ялпачик; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2012. – 32 с.
Кандидатські
1. Верхоланцева В. О. Обгрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. О. Верхоланцева; ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 22 с.
2. Змєєва І. М. Обгрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / І. М. Змєєва; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.
3. Кюрчев С. В. Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізаціі їх приводів: автореферат дис… к. т. н.: 05.05.11 / С. В. Кюрчев; ЛНАУ. – Луганськ, 2003. – 18 с.
4. Ломейко О. П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті: автореф. дис… к. т. н. / О. П. Ломейко; Одес. держ. акад. холоду. – [б. м.], 2007. – 20 с.
5. Олексієнко В. О. Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок: дис…к. т. н.: 05.05.11 / В. О. Олексієнко; ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – 173 с.
6. Паляничка Н. О. Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / Н. О. Паляничка; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с.
7. Самойчук К. О. Обгрунтування параметрів та режимів роботи протитечійно-струменевого гомогенізатора молока: автореферат дис… к. т. н.: 05.18.12 / К. О. Самойчук. – Донецьк, 2008. – 20 с.
8. Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обгрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання: автореферат дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. Г. Тарасенко; ВНАУ. – Вінниця, 2015. – 20 с.
9. Фучаджи Н. О. Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп’яних культур: автореферат дис. к. т. н.: 05.18.03 / Н. О. Фучаджи. – [б. м.], 2006. – 23 с.
10. Шпиганович Т. О. Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару: автореф. дис. … к. т. н.: 05.05.11 / Т. О. Шпиганович; Півд. філ. НУ БіП України “Крим. агротехнол. ун-т. – Сімферополь, 2012. – 21 с.
11. Ялпачик В. Ф. Оптимізація технології заморожування баклажанів: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.03 / В.Ф. Ялпачик. – Херсон, 2004. – 22 с.
12. Янаков В. П. Обґрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії: автореф. дис. … к. т. н.: 05.18.12 / В. П. Янаков; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського. – Донецьк, 2011. – 19 с.

СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Перспективні напрями наукової діяльності школи:

 • Розроблене енергоефективне обладнання для гомогенізації та диспергування емульсій: протитечійно-струминний, пульсаційний поршньовий, пульсацій ний з ротором, що вібрує та гомогенізатор молока та струминний з роздільною подачею вершків гомогенізатори молока;
 • Розроблене сховище для зберігання сільськогосподарської продукції із застосуванням охолодження;
 • Розроблено вібраційну інфрачервону та віброконвеєрну сушарки зерна та олійних культур;
 • Розроблено енергозберігаючу технологію та обладнання для заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини;
 • Розроблено пальцеву дробарку для подрібнення та гравітаційної сепарації зернового матеріалу;
 • Розроблено струминний змішувач безалкогольних напоїв.
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Монографії
1. Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: монографія / В. Ф. Ялпачик, Н. П. Загорко, С. В. Кюрчев, В. Г. Тарасенко, Л. М. Кюрчева, С. Ф. Буденко, О. В. Григоренко, М. І. Стручаєв, В. О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.
2. Протитечійно-струминна гомогенізація молока:монографія / Г. В. Дейниченко, К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. О. Олексієнко, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2017. – 188 с.
3. Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику: монографія / Є. В. Михайлов, С. В. Кюрчев, О. С. Колодій, Н. О. Задосна, В. О. Верхоланцева, Л. М. Чернишова, Н. О. Паляничка. Мелітополь, Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Форвардпресс», 2019. – 203 с.
4. Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії: колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Дейниченка. Харків: Факт, 2019. – 276 с.
5. Янаков В. П. Процессы тестомесильных машин: монография / Ф. Е. Ялпачик, В. П. Янаков. – Вижниця: Видавництво Черемош, 2014. – С. 160.
Посібники та підручники
1. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
2. Лабораторний практикум з дисципліни «Процеси і апарати»: навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, Ф. Ю. Ялпачик, В. С. Бойко, С. Ф. Буденко, В. О. Верхоланцева, В. Г. Циб. – Мелітополь: «Люкс», 2017. – 278 с.
3. Лабораторний практикум з холодильного устаткування: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв, Ф. Ю Ялпачик, В. Г. Тарасенко, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2017. – 203 с.
4. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції: лабораторний практикум: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, В. О.Олексієнко, Ф. Ю.Ялпачик, К. О.Самойчук, О. В. Гвоздєв, В. Г. Циб, Н. О. Паляничка, В. І. Шевченко, Ю. О. Борхаленко, С. Ф. Буденко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с.
5. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: підручник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 479 с.: іл.
6. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств: (лабораторний практикум): навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, О. П. Ломейко, В. Г. Циб, Ф. Ю. Ялпачик, К. О. Самойчук, В. О. Олексієнко, Т. О. Шпиганович. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с.
7. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О. Г. Скляр, С. В. Кюрчев, С. Ф. Буденко, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка, Л. М. Кюрчева, В.Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 293 с.
8. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / К. О. Самойчук, В. С. Бойко, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, В. Г. Тарасенко, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. О. Ковальов, Н. О. Задосна / за ред. К. О. Самойчука. – К: ПрофКнига, 2020. – 428с.
9. Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, Н. П. Загорко, І. О. Мікульонок, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019., 273 с.
10. Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». – 2020. – 330 с.
11. Розрахунки обладнання харчових виробництв: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, С. Ф. Буденко, Ф. Ю. Ялпачик, О. В. Гвоздєв, В. Г. Циб, В. С. Бойко, К. О. Самойчук, О. В. Олексієнко, Т. О. Клевцова, Н. О. Паляничка Н.О. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с.
12. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: лабораторний практикум / В. Ф. Ялпачик, Н. П. Загорко, Н. О. Паляничка, С. Ф. Буденко, К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В. О. Олексієнко, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2017. – 277 с.
13. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: лабораторний практикум / В. Ф. Ялпачик, Н. П. Загорко, Н. О. Паляничка, С. Ф. Буденко, К. О. Самойчук, С. Ф. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В. О. Олексієнко, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2017. – 274 с.
14. Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі: навч. посібник / К. О. Самойчук, В. О. Олексієнко, Н. О. Паляничка, В. Ф. Ялпачик. – Київ: ПрофКнига, 2021. – 372 с.: іл.
15. Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв: навч. посібник / В. Ф. Ялпачик, Ф. Ю. Ялпачик, С. Ф. Буденко, В. Г. Циб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015.-235 с.
Наукові статті
1. Верхоланцева В. О. Актуальність зберігання ягід із застосуванням охолодження у фермерських господарствах / В. О. Верхоланцева, Д. В. Дмитревський // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези Міжнар. наук.-практ. конференції (14 травня 2020 р., м. Харків). – Харків, 2020. – Ч. 1. – С. 195-196.
2. Верхоланцева В. О. Флюїдизація – перспективний спосіб зберігання плодово-ягідної продукції / В. О. Верхоланцева // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 3-ї Міжнар. наук.практ. конференції, 4 – 6 вересня 2019 р. / ТДАТУ, ХДУХТ. – Х.; Мелітополь; Кирилівка, 2019. – С. 7-10.
3. В’юник О. В. Дослідження процесу змішування рідин у протитечійно-струминному змішувачі / О. В. В’юник, В. В. Паніна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 8, т. 2. – Режим доступу: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/1.
4. Змєєва І. М. Зниження піноутворення при розливі харчових рідин / І. М. Змєєва, В. Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 1: Технічні науки. – С. 108-114.
5. Кюрчев С. В. Попереднє охолодження з подальшим заморожуванням ягід – необхідна складова у процесі зберігання / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева // Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку: зб. тез доп. II Міжнар. наук.-практ.конф. …(7-8 листопада 2019 р., Київ) / НУБіП. – Київ, 2019. – С. 59-61.
6. Кюрчев С. В. Процесс охлаждения зерновых культур с применением импульсного барботирования / С. В. Кюрчев, В. А. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч. статей ХХIII Междунар. науч.-практ. конф.(23 апреля – 15 мая 2020г. г. Гродно) / ГГАУ. – Гродно, 2020. – С. 265-267.
7. Кюрчев С. В. Холод сприяє зберіганню продукції / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24 листопада 2020 р. / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 192-193.
8. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів напроцес пророщування солоду / Г. І. Харитонова, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, О. П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 2: Технічні науки. – С. 65-71.
9. Ломейко О. П. Обгрунтування конструкції вальцьового плющильного верстату для круп і зернобобових після їх варіння і підсушування / О. П. Ломейко, А. А. Пупинін, А. С. Шуваєв // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: матеріали міжнар. наук.практ. інтернет-конференції, 24 листопада 2020 р. / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 169-171.
10. Методика і результати дослідження адгезійних властивостей кабачків і гарбуза / В. Ф. Ялпачик, В. Г. Тарасенко, О. Ю. Михайленко, С. В. петриченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 2: Технічні науки. – С. 108-114.
11. Олексієнко В. О. Вплив конструктивних параметрів молоткової дробарки на ефективність процесу подрібнення / В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, Д. В. Горєлков // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези Міжнар. наук.-практ. конференції (14 травня 2020 р., м. Харків) / редкол.: О. І. Черевко та ін. – Харків, 2020. – Ч. 1. – С. 217-218.
12. Олексієнко В. О. Вплив зношування молотків зернової дробарки на ефективність процесу подрібнення / В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко // Новації в технології та обладнанні готельноресторанних, харчових і переробних виробництв: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24 листопада 2020 р. / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 35-36.
13. Паляничка Н. О. Визначення продуктивності імпульсного гомогенізатора молока / Н. О. Паляничка // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: мат. I наук.-практ. конф. (24 квітня 2020 р., Прага) / відпов. за вип. О. В. Омельченко. – Прага, 2020. – С. 114-115.
14. Паляничка Н. А. Определение оптимальной геометрической формы отверстий рабочего органа импульсного гомогенизатора / Н. А. Паляничка, А. А. Ковалев // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч. статей ХХIII Междунар. науч.-практ. конф.(23 апреля – 15 мая 2020г. г. Гродно) / ГГАУ. – Гродно, 2020. – С. 292-294.
15. Паляничка Н. О. Розрахунок основних параметрів промислового зразка імпульсного гомогенізатора / Н. О. Паляничка, В. М. Червоний // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези Міжнар. наук.-практ. конференції (14 травня 2020 р., м. Харків) / редкол.: О. І. Черевко та ін. – Харків, 2020. – Ч. 1. – С. 219-220.
16. Самойчук К. О. Удосконалення процесу змішування рідких компонентів під час виготовлення солодких безалкогольних напоїв / К. О. Самойчук, О. В. В’юник // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конференції, 4 – 6 вересня 2019 р. / ТДАТУ, ХДУХТ. – Х.; Мелітополь; Кирилівка, 2019. – С. 234-236.
17. Тарасенко В. Г. Исследование процесса замараживания тыквенных овощей / В. Г. Тарасенко // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: сб. статей IV Междунар. наук.-практ. конф. … (21-22 марта 2019 г., Минск) / БГАТУ; редкол. В. Я. Груданов и др. – Минск, 2019. – С. 123-126.
18. Тарасенко В. Г. Основи методології дослідження процесу отримання дефростованої плодоовочевої продукції / В. Г. Тарасенко, В. М. Червоний // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези Міжнар. наук.-практ. конференції (14 травня 2020 р., м. Харків) / редкол.: О. І. Черевко та ін. – Харків, 2020. – Ч. 1. – С. 237-238.
19. Тарасенко В. Г. Перспективний спосіб заморожування харчових продуктів / В. Г. Тарасенко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези Міжнар. наук.-практ. конференції (19 листопада 2018 р., м. Харків) / редкол.: О. І. Черевко та ін. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 365-367.
20. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України / К. О. Самойчук, О. В. В’юник, О. П. Ломейко, С. В. Галько // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наук. фах. видання / ТДАТУ. – 2020. – Вип. 10, т. 2. – Режим доступу: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15.
21. Фучаджи Н. О. Визначення факторів, що впливають на процес лущення зерна ударом / Н. О. Фучаджи // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наук. фах видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2004. – Вип. 18. – С. 106-113.
22. Шпиганович Т. О. Алгоритм розрахунку процесу гравітаційної сепарації зерна через щілинні отвори розподільного конуса дробарки прямого удару / Т. О. Шпиганович // Вісник Львівського національного аграрного університету: зб. наук. праць / Львівський НАУ. – Львів, 2011. – № 15. – С. 248-259. – (Агроінженерні дослідження).
23. Шпиганович Т. О. Моделювання форми сепаруючої поверхні брахисторонної властивості / Т. О. Шпиганович // Проблеми легкої і текстильної промисловості України: наук. журн. / Херсон. НТУ. – Херсон, 2011. – № 1(17). – С. 6-13.
24. Шпиганович Т. О. Номограмний метод аналізу результатів багатофакторного експерименту / Т. О. Шпиганович, Б. В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 3. – С. 86-91.
25. Ялпачик В. Ф. Економічна оцінка ефективності зберігання зерна із застосуванням охолодження / В. Ф. Ялпачик, С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріал. V Всеукр. наук.-практ. конф.(Київ, 17-18 листопада 2016р.) / НУХТ. – К., 2016. – С. 90-92.
26. Ялпачик В. Ф. Изменения физико-механических показателей плодов перца в процессе замораживания и длительного хранения / В. Ф. Ялпачик, Н. П. Загорко, В. В. Коляденко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО; голов. ред. В. А. Дідур. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – Вип. 5. – С. 141-150.
27. Янаков В. П. Комплексный анализ факторов замеса теста (обоснование выбора иследований) / В. П. Янаков // Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (28-29 травня 2020 р., м. Умань) / Уманський НУС ; відповід. ред. О. О. Непочатенко. – Умань, 2020. – С. 145-148.
28. Янаков В. П. Обоснование инновационнх направлений в работе тестомесильных машин и агрегатов / В. П. Янаков // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сб. статей IV Междунар. наук.-практ. конф. … (2122 марта 2019 г., Минск) / БГАТУ; редкол. В. Я. Груданов и др. – Минск, 2019. – С. 121-123.
29. Янаков В. П. Проблемы и песпективы замеса теста / В. П. Янаков // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конференції, 4 – 6 вересня 2019 р. / ТДАТУ, ХДУХТ. – Х.; Мелітополь; Кирилівка, 2019. – С. 95-96.
30. Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer / K. Samoichuk, O. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = СхідноЄвропейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харків, 2020. – Vol. 5, № 11(107). – С. 16-24.
31. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer / K. Samoichuk, D. Zhyravel, N. Palyanichka, V. Oleksiienko, S. Petrychenko, N. Slobodyanyuk et al. // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – С. 633-640.
32. Lomeiko O. Vacuum Cooling Technology for Pre-cooling of Cherry Fruits / O. Lomeiko, L. Yefimenko, V. Tarasenko // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019. – Ч. 1. – С. 281-288.
33. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer / G. Deynichenko, K. Samoichuk, T. Yudina, L. Levchenko, N. Palyanichka, V. Verkholantseva et al. // Journal of Hygienic Engineering and Design. – Skopje, 2018. – Vol. 24. – С. 63-67.
34. Research and changes in berries using technology of freezing during storage / S. Kiurchev, V. Verkholantseva, O. Yeremenko, F. AINadzhar // Engineering for Rural Development: [19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development (Jelgava, 20 May-22 May 2020)]. – Jelgava, 2020. – С. 997-1002.
35. Samoichuk K. Impulse milk homogenisation / K. Samoichuk, N. Palyanichka // Modern engineering research topical problems, challenges and modernity : Collective monograph. – Prague, 2020. – С. 460-479.